Miasto Zabrze przyjazne osobom niepełnosprawnym

Projekt trwa od: 01/01/2012 r. do 31/12/2020 r. Kontakt z wykonawcą

Laureat konkursu:

"Samorząd Równych Szans 2014"

Samorządowa jednostka terytorialna
śląskie
Miasto na prawach powiatu: Zabrze
Gmina miejska
Miasto Zabrze
Całej społeczności
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • 0-6
 • 7-18
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • powyżej 68 lat
 • Dostępne rozwiązania architektoniczne
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Dostępne towary i usługi, zwłaszcza usługi publiczne
 • Zatrudnienie
 • Wczesne wspomaganie
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Jednostki samorządu, organizacje pozarządowe i inne instytucje publiczne
 • Środki własne
 • PFRON
 • Środki UE

Zabrze to  miasto położone w zachodniej części województwa śląskiego i Górnośląskiego Okręgu  Przemysłowego  liczy 177 190 mieszkańców z czego ok. 10% to osoby niepełnosprawne. Aby nasze środowisko stało się niedyskryminujące  i dostępne dla wszystkich podjęliśmy szereg działań , zawartych w dokumencie pn. " Miasto Zabrze Przyjazne Osobom Niepełnosprawnym", który jest dokumentem operacyjnym dla Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zabrze na lata 2010 - 2020 a jego celem jest poprawa jakości funkcjonowania osób niepełnosprawnych we wszystkich sferach życia w perspektywie ośmiu lat. Na potrzeby realizacji projektu wśród osób niepełnosprawnych i ich rodzin przeprowadzono ankietę jakości i potrzeb z podziałem na dzielnice miasta. Na tej podstawie dokonano analizy  następujących  zasobów: likwidacji barier architektonicznych , technicznych , w komunikowaniu się w tym obiektów sportowych, kultury, rekreacji, oświatowych, MOPR, podmiotów leczniczych, infrastruktury;  dostosowania  linii autobusowych i tramwajowych, aktywności  zawodowej, realizacji  zadań Powiatu ze środków  PFRON, aktywności społecznej, programu systemowego Reintegracja Aktywność Praca. Działania te jednoznacznie wskazały iż we wszystkich dziedzinach życia naszego miasta należy systematycznie wprowadzać rozwiązania  niedyskryminujące , praktyczne dla wszystkich , włączające   osoby niepełnosprawne i ich rodziny tak aby wszyscy mieszkańcy na miarę swoich potrzeb i możliwości znaleźli tu miejsce dla rozwoju i świadomego uczestnictwa.  

W roku 2013 na szczególna uwagę zasługują następujące działania:

Dziedzina – Rehabilitacja Zdrowotna , wczesne wspomaganie, działania na rzecz dzieci, młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzin.

1. Uchwalenie i realizacja programów zdrowotnych dla mieszkańców Miasta Zabrze do realizacji 2011- 2015. Na szczególna uwagę zasługuje tu realizacja programu zdrowotnego pn. „ Kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Zabrze” . Program realizowany jest w budynku wolnym od barier , zapewniającym pełną dostępność zarówno od strony architektonicznej jak i usługowej, poradniczej, rehabilitacyjnej. Program powstał w głównej mierze w celu uzupełnienia świadczeń gwarantowanych, finansowanych z budżetu NFZ oraz w celu kontynuowania prowadzonych działań  współfinansujących proces rehabilitacji , terapii dzieci i edukacji rodziców. Limitowane świadczenia gwarantowane oferowane przez NFZ nie zaspakajają w pełni potrzeb rehabilitacyjnych i terapeutycznych osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Zabrze. W działania związane z realizacją programu włączeni są rodzice / opiekunowie, dzieci niepełnosprawnych, bowiem udział rodziców w procesie rehabilitacji i terapii przywrócenia pełnej sprawności ruchowo – intelektualnej i poprawy stanu zdrowia jest niezbędny. Celem szczegółowym programu jest umożliwienie wczesnego rozpoczęcia działań rehabilitacyjnych u dzieci z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego i głęboką niepełnosprawnością, zahamowanie progresji niepełnosprawności a także stworzenie warunków do rozwoju rodziny. Program realizowany jest w formie : wczesnej interwencji, grupowych zajęć korekcyjnych, indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych, porad psychologicznych i psychoterapii  przy pomocy odpowiednich narzędzi do badania psychologicznego, porad logopedycznych i terapii zaburzeń mowy gdzie celem działań  jest usprawnianie  narządów mowy, prowadzenie diagnostyki i terapii dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym FAS, prowadzenie szkoleń i instruktażu dla rodziców / opiekunów, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w zakresie stosowania indywidualnego programu rehabilitacyjnego. Na świadczenia Programu składają się w szczególności – rehabilitacja , rozwój umiejętności społecznych , rozwijanie  umiejętności komunikowania się i samoobsługi, prowadzenie szkoleń i instruktażu dla rodziców/ opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, terapia psychologiczna.

2. Realizacja projektu  pn. „ Zapewnienie funkcjonowania żłobka w Zabrzu przy ul. Aleja Szczęście Ludwika2” – w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat „ Maluch” , projekt realizowany w porozumieniu z Caritas Diecezji Gliwickiej. W roku 2013 całkowicie wyremontowano i oddano do użytku na działalność żłobka dla 46 dzieci w tym niepełnosprawnych. Obecnie żłobek realizuje wyznaczone zadania w pełnej dostępności usług , wykwalifikowanym personelem, dając tym samy szansę na aktywizację zawodową, społeczną   rodziców / opiekunów dzieci niepełnosprawnych. Zapewniając wysoki poziom opieki w pełnej integracji .Ważnym aspektem jest tu również fakt, iż Miasto Zabrze zastosowało podwyższoną kwotę dofinansowania do pobytu dzieci niepełnosprawnych w żłobkach  czy klubach dziecięcych, biorąc pod uwagę zwiększone koszty utrzymania i zapewniając  równość szans. Uczestniczymy również w programie dofinansowanym  ze środków PFRON „ Aktywny Samorząd” gdzie w roku 2013,  5 rodzin  z niepełnosprawnością, mogło znacząco zniwelować koszty pobytu swojego dziecka a tym samym uaktywniać się zawodowo.

 

Dziedzina – aktywizacja zawodowa  - realizacja projektu międzynarodowego „ Moja Praca Życie Innych” w ramach programu „ Uczenie się przez całe życie” ; program sektorowy Leonardo Da Vinci.

Projekt skupił się na wyposażeniu w nowe umiejętności i doświadczenie grupę docelową osób działających  zawodowo na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym zwłaszcza osób niepełnosprawnych intelektualnie. Po zakończeniu realizacji projektu grupa uczestników / 2 osoby z instytucji publicznej, 3 osoby z organizacji pozarządowej/, częściowo zaadaptowali i upowszechnili zdobyte doświadczenie poprawiając tym samym sytuację osób niepełnosprawnych w tym intelektualnie oraz ich bezpośredniego otoczenia. Projekt realizowany był trosce o osoby uczące się ze specjalnymi potrzebami poprzez promowanie ich integracji w edukacji ogólnodostępnej.

W ramach działań projektowych założono tygodniowe szkolenia praktyczne w Szwecji - Lund, w instytucjach aktywizujących zawodowo i społecznej  osoby niepełnosprawne w tym intelektualnie. Uczestnicy zapoznali się z metodami stosowanymi w tych ośrodkach oraz praktycznie uczestniczyli w codziennej terapii osób niepełnosprawnych. Z kolei 5 osób z Lund , pracujących również w ośrodkach i instytucjach pomagającym osobom niepełnosprawnym, w ramach wymiany, uczestniczyło również w szkoleniach praktycznych w Zabrzu . Uwieńczeniem projektu i możliwością przekazania swoich obserwacji szerszemu gronu osób , była dwudniowa Konferencja Międzynarodowa „ Europejskie  Dobre Praktyki Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych”, połączona z warsztatami przedstawiającymi metody pracy z osobami autystycznymi. Uczestnikami warsztatów byli przedstawiciele placówek integracyjnych, specjalnych z terenu miasta Zabrze.

Dziedzina -  budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie.        

„ Dni Osób Niepełnosprawnych” – wydarzenie organizowane od 10 lat , cyklicznie . Obejmuje swoim zasięgiem społeczność lokalną. Podczas dwóch dni odbywa się doroczna Konferencja Międzynarodowa „ Europejskie Dobre Praktyki Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” i rozstrzygniecie konkursu o tytuł „ Wolontariusza Roku” , nadawany przez Prezydenta Miasta Zabrze. Przedsięwzięcie  gromadzi ok. 480 osób. W pierwszym dniu odbywają się warsztaty praktyczne , prezentowane są tu nowatorskie metody pracy z osobami niepełnosprawnymi z różnych krajów; dotychczas  z Francji, Niemiec, Szwecji; zarówno instytucje publiczne jak i stowarzyszenia dzielą się dobrymi praktykami w różnych dziedzinach życia osób niepełnosprawnych. Pozwala to szerokiej rzeszy uczestników na wymianę doświadczeń, nawiązanie kontaktów, poprawę funkcjonowania placówek, wdrożenia pomysłów, niejednokrotnie nie wymagających dużych nakładów a równie skutecznych. W drugim dniu podczas wielkiej gali rozstrzygany jest doroczny konkurs „ Wolontariusz Roku” , w którym uczestniczą osoby niepełnosprawne ich rodziny, przedstawiciele organizacji społecznych. Niejednokrotnie tytuły te otrzymują niepełnosprawni przedstawiciele organizacji pozarządowych, osoby niepełnosprawne będące członkami tych organizacji. Pozwala to na zbudowaniu pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej oraz ukazanie je pozytywnego wkładu w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego , wolnego od wszelkich form dyskryminacji.

Dziedzina – dostępne wydarzenia sportowe , kulturalne, turystyczne.

Podczas organizacji imprez masowych dla mieszkańców miasta nie wydzielamy osobnych działań  na rzecz osób niepełnosprawnych ale  włączamy te osoby i ich rodziny w sposób niedyskryminujący dla wszystkich z zachowaniem wszelkich norm i wymagań co do specjalnych potrzeb.

Z pośród instytucji kultury na szczególną uwagę zasługuje dostosowanie zabytkowej kopalni „ Guido” do zwiedzania poziomów podziemnych w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością ruchową. Zastosowano rozwiązania proste w formie , na podstawie pomysłów załogi obsługującej zwiedzanie kopalni ale skuteczne. Opracowano trasę zwiedzania, pozwalającą na swobodne, samodzielne   poruszanie się. Działania   takie świadczą , że  często wiele zależy od  świadomości i chęci osób pracujących w danym obiekcie, jak i poziomu zaangażowania osób odpowiedzialnych za organizację pracy. Dzięki temu zabytkowa kopalnia, perła  na skalę światową może być obiektem przyjaznym dla wszystkich.

Bezpośrednie rezultaty – w odniesieniu do przedstawionych powyżej działań, bezpośrednim rezultatem jest tworzenie społeczeństwa równych szans, dostępu do wszelkich dziedzin życia. Włączenie osób niepełnosprawnych do społeczności lokalnej.

Rezultaty jakie  osiągnęliśmy można podzielić na twarde i miękkie. W wyniku realizacji projektów inwestycyjnych pozyskaliśmy kolejne obiekty przyjazne dla wszystkich, pozwalające na poszerzenie bazy wspierającej, opiekuńczej, kulturalną i turystyczną / kopalnia Guido zabytek na skalę światową/.

Rezultatem miękkim jest zwiększona integracja społeczności lokalnej , zwiększenie poziomu wiedzy, wymiana doświadczeń w zakresie parcy z osobami niepełnosprawnymi, współpraca miedzy sektorowa, zwiększenie świadomości społeczeństwa o funkcjonowaniu i potrzebach osób niepełnosprawnych,  zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin/ opiekunów, poszerzenie ofert wspiearnia w różnych dziedzinach życia społeczności lokalnej,     

Przewidywane Oddziaływanie Długofalowe-   pozyskanie zasobów rehabilitacyjnych, aktywizujących zarówno zawodowo i społecznie. Rozwój rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. Zaangażowanie, współpraca wszystkich podmiotów  działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Stworzenie równości szans dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, zgodnie z zapisami Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych i innych dokumentów strategicznych.

Możliwość kontynuacji po zakończeniu realizacji

Zagwarantowana uchwałami, współpracą z sektorem społecznym i jego rozwojem instytucjonalnym, możliwość pozyskiwania środków z innych możliwych źródeł.

Komentarze (0)