Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju

Projekt trwa od: 01/01/2008 r. do 31/12/2014 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
świętokrzyskie
Powiat Buski
Powiat
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • 7-18
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • powyżej 68 lat
 • Komunikacja
 • Edukacja
 • Dostępne rozwiązania architektoniczne
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Dostępne towary i usługi, zwłaszcza usługi publiczne
 • Dostępny transport
 • Wczesne wspomaganie
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Powiat Buski, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Busku-Zdroju
 • PFRON
 • Środki UE

PCPR w Busku–Zdroju w ramach swojej działalności szczególną opieką otacza ON.Wyniki NSP w 2002r.wykazały,że powiat buski zamieszkuje 19%ON.Liczebność tej grupy wraz z jej specyficznymi problemami jest główną przesłanką do organizowania wielokierunkowych działań skierowanych do ON w tym potrzeby realizacji projektu.Wzrosło zainteresowanie ofertą projektu,ze strony osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy,wobec drastycznego zmniejszenia środków kierowanych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.W obszarze potencjalnego wykluczenia są również wychowankowie rodzin zastępczych.Grupa ta bywa izolowana społecznie,obciążona deficytami psychicznymi,przejawia trudności wychowawcze oraz nabytą lub dziedziczoną niezaradność.Również w wielu źródłach upatruje się przyczyn marginalizacji młodzieży.Z doświadczenia wynika,że wiele rodzin nie radzi sobie z tym problemem a przede wszystkim z problemem dzieci niepełnosprawnych. Problem kształtowania odpowiednich postaw w stosunku do ON i przyznawania im właściwego miejsca w społeczeństwie nabiera w tym środowisku szczególnej wartości
i doniosłości. Wolontariat pozwala młodym ludziom uzyskać ciekawe doświadczenia zawodowe a w efekcie lepszą pozycję wyjściową na rynku pracy.

W 2014r.aktywizacją społeczną,edukacyjną i zawodową zostanie objętych 125osób (60 ON).

W 2014r.zapewniamy praktyki miesięczne dla 10 uczestników.

Zapewniamy ciepły posiłek,mat.promocyjne,szkoleniowe,piśmiennicze,zwrot kosztów dojazdu,bądź dowóz ON samochodem dostosowanym do przewozu ON.UP skorzystają z porad prawnych,doradcy zawodowego i psychologa,pracownika socjalnego a także doradcy ds. ON.

Projekt realizowany jest w budynku dostosowanym do potrzeb ON. W2010 r.została zamontowana platforma windowa dla ON.W 2011r.Centrum uwzględniając wzrastającą liczbę niepełnosprawnych klientów i pogarszającą się dostępność komunikacyjną zakupiło samochód dzięki któremu możliwe jest dowożenie ON na zajęcia szkoleniowe do Centrum.W ramach własnego budżetu PCPR dostosowało pomieszczenia biurowe i sanitariat do potrzeb ON.Na zewnątrz budynku zamontowany jest podjazd i domofon.

Na potrzeby UP w sali narad Centrum, powstała Sala szkoleniowo – terapeutyczna,zostaną zakupione filmy instruktarzowe,specjalistyczny program komputerowy,książki i poradniki. W 2013 roku w ramach projektu zakupiono urządzenie do medycznej metody zwięksania możliwości umysły- Biofeedback. Istotnym elementem projektu był montaż klimatyzatorów w Sali szkoleniowo–terapeutycznej i serwerowni.W 2012r.został utworzeny Klubu Wolontariusza w budynku ZHP-dla tej grupy uczestników projektu zostały przewidziane m.in.zajęcia klubowe,hipoterapia,dwie wizyty studyjne,,5-cio dniowy obóz wolontariacki wraz ze szkoleniem. KW zrzesza młodzież od 15-18r.ż., która chce dawać drugiemu człowiekowi jak najwięcej. Wolontariusze na każdą prośbę pomocy starają się odpowiadać i okazać wsparcie potrzebującym, a przede wszystkim bezinteresowną pomoc. Młodzież ta bardzo aktywnie działa, poświęca swój czas wolny by nieść pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym, dbają również o środowisko naturalne. O swojej pracy mówią: „nie trzeba tak wiele, a nawet niewielki uśmiech na twarzy osoby chorej czy potrzebującej przynosi ogromną satysfakcję”.

Jedną z najważniejszych inwestycji jest doposażenie działającej przy PCPR wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Sprzęt zostanie zmagazynowany w zaadaptowanych pomieszczeniach garażowych przejętych w użytkowanie od Zespołu Szkół Informatyczno-Technicznych.

Pozyskujemy klientów odwiedzając sołectwa,uczestniczymy w sesjach Rad Gminnych przekazując informacje o możliwości wzięcia w nim udziału.Współdziałamy z organizacjami pozarządowymi.

Centrum planuje kontynuować projekt „NZ–NS” do końca 2014r.wprowadzając przydatne formy wsparcia dla uczestników i pomagać im w wychodzeniu ze sfery zagrożenia wykluczeniem społecznym

PCPR w Busku–Zdroju w ramach swojej działalności szczególną opieką otacza ON.Wyniki NSP w 2002r.wykazały,że powiat buski zamieszkuje 19%ON.Liczebność tej grupy wraz z jej specyficznymi problemami jest główną przesłanką do organizowania wielokierunkowych działań skierowanych do ON w tym potrzeby realizacji projektu.Wzrosło zainteresowanie ofertą projektu,ze strony osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy,wobec drastycznego zmniejszenia środków kierowanych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.W obszarze potencjalnego wykluczenia są również wychowankowie rodzin zastępczych.Grupa ta bywa izolowana społecznie,obciążona deficytami psychicznymi,przejawia trudności wychowawcze oraz nabytą lub dziedziczoną niezaradność.Również w wielu źródłach upatruje się przyczyn marginalizacji młodzieży.Z doświadczenia wynika,że wiele rodzin nie radzi sobie z tym problemem a przede wszystkim z problemem dzieci niepełnosprawnych. Problem kształtowania odpowiednich postaw w stosunku do ON i przyznawania im właściwego miejsca w społeczeństwie nabiera w tym środowisku szczególnej wartości
i doniosłości. Wolontariat pozwala młodym ludziom uzyskać ciekawe doświadczenia zawodowe a w efekcie lepszą pozycję wyjściową na rynku pracy.

Wiele ON uwierzyło w siebie,w swoje możliwości,w to że mogą funkcjonować jak sprawni obywatele,że niczym się nie różnią i mogą być doskonałymi pracownikami.ON niejednokrotnie wychodząc po raz pierwszy z domu nawiązują nowe ciekawe znajomości.W następstwie ukończenia kursów w projekcie „NZ-NS” wielu UP a wśród nich ON(28%)znalazło pracę.Zmiana świadomości pracodawców pozwala coraz częściej przełamać barierę obaw i dać szansę ON proponując im pracę.

Utworzenie Centrum Wolontariatu we współpracy z ZHP-ma on istotne zalety takie jak naśladownictwo”metoda na pomaganie” i inne.Problem kształtowania odpowiednich postaw w stosunku do ON i przyznawania im właściwego miejsca w społeczeństwie nabiera w tym środowisku szczególnej wartości.Wolontariat pozwala młodym ludziom uzyskać ciekawe doświadczenia zawodowe a w efekcie lepszą pozycję wyjściową na rynku pracy.Poprzez szeroko rozpowszechnioną popularyzację projektu,społeczeństwo staje się bardziej tolerancyjne dla ON traktując ich jak pełnosprawnych obywateli.

Pracownicy pracujący w  projekcie „NZ–NS” po zakończeniu realizacji projektu będą mogli wykorzystać swoje doświadczenia nabyte podczas pracy przy innym projekcie.Na pewno cenną wartością będzie umiejętność przekonania ON do wyjścia ze swojego środowiska,poznania nowych ludzi,otworzenia się na nowe wyzwania,przekonanie ich,że są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa.Swoje doświadczenia mogą również wykorzystać w realizacji nowych projektów.

Trzy seminaria z pracodawcami daje wiarę nam pracownikom,że można pokazać ON w całkiem nowym świetle,jako wartościowych pracowników,w pełni efektywnych, takich jak osoby sprawne. Propozycje pracy są realne co potwierdzają osoby które już ją podjęły.

Zamontowana winda przez wiele lat będzie służyła ON w dotarciu do siedziby Centrum. Samochód otwiera  wiele  nowych  możliwości nie tylko w czasie trwania projektu,ale również po jego zakończeniu dla dużej rzeszy ON potrzebujących wsparcia. Jak również utworzona Powiatowa Wypożyczalnia sprzętu Rehabilitacyjnego przez wiele lat będzie służyła ON z terenu Powiatu Buskiego.

Dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia z aktywizacji zawodowej
W PCPR w Busku - Zdroju na codzień prowadzone jest doradztwo dla ON
Jednostka PCPR dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Niepełnosprawni klienci PCPR mogą kontaktować się za pośrednictwem programy SKYPE
Wolontariusze pomagają osobom niepełnosprawnym w codziennych obowiązkach
Turniej połkarski dla osób niepełnosprawnych
Warsztaty z carvingu dla osób niepełnosprawnych
Warsztaty z obsługi komputera dla osób niepełnosprawnych
Pomoc wolontarystyczna niesiona osobom niepełnosprawnym

Komentarze (0)