Centrum Rozwoju Zawodowego Osób z Niepełnosprawnościami.

Projekt trwa od: 01/01/2011 r. Kontakt z wykonawcą

Laureat konkursu:

"Samorząd Równych Szans 2014"

Samorządowa jednostka terytorialna
wielkopolskie
Miasto na prawach powiatu: Poznań
Gmina miejska
Urząd Miasta Poznania
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • Zatrudnienie
 • Wielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Środki własne

W roku 2010 Urząd Miasta Poznania zainicjował projekt badawczy pt. „Identyfikacja barier w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na poznańskim rynku pracy”. Celem badań było zdiagnozowanie barier systemowych (prawnych i instytucjonalnych) oraz mentalnych w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na poziomie lokalnego rynku pracy oraz dostarczenie narzędzi tworzenia i korygowania programów lokalnej polityki społecznej Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego.

Autorzy badań w raporcie końcowym jako jedną z głównych barier w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami wskazali słabość instytucjonalną lokalnego sektora publicznego.

W całym systemie instytucjonalnym brakowało swego rodzaju „centrum aktywizacji” osób z niepełnosprawnościami. Pomimo zmieniającej się sytuacji na rynku pracy, liczba bezrobotnych niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy pozostawała taka sama. Co więcej, ich struktura coraz bardziej odstawała od rosnących z roku na rok kwalifikacji osób niepełnosprawnych (co znajduje również swoje odzwierciedlenie w strukturze bezrobotnych ze względu na wykształcenie). Świadczyć to mogło o małej aktywności Urzędu Pracy w zakresie poszukiwania potencjalnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

Słabości sektora publicznego nie rekompensował uzależniony od niego finansowo i rozdrobniony sektor pozarządowy. Brak było jednej wyraźnej organizacji, która obok Powiatowego Urzędu Pracy, mogłaby pełnić rolę pośrednika miedzy pracodawcami a niepełnosprawnymi. Działania podejmowane przez organizacje pozarządowe, z racji swojej niewielkiej skali pozostawały jednak zupełnie anonimowe dla szerszego grona pracodawców. 

Na podstawie wyników badań opracowano konkretne rekomendacje niezbędne do kreowania programów działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w aglomeracji poznańskiej, czego odzwierciedleniem jest Poznański Program Integracji i Aktywizacji Zawodowej na lata 2010-2015 przyjęty uchwałą Rady Miasta Poznania. Jednym z głównych celów Programu jest: rozwój i dostosowanie usług adresowanych do osób niepełnosprawnych. Cel ten został zrealizowany poprzez utworzenie Centrum Rozwoju Zawodowego Osób z Niepełnosprawnościami.

Centrum Rozwoju Zawodowego Osób z Niepełnosprawnościami powstało na bazie Ośrodka Asystentów Pracy Osób Niepełnosprawnych -  projektu pilotażowego realizowanego w latach 2005-2010. Celem projektu było zainicjowanie i wdrożenie nowej formy usług wparcia dla osób niepełnosprawnych na rynku pracy w postaci zatrudnienia wspomaganego. Prowadzenie Ośrodka Asystentów Pracy zostało zlecone wybranej w drodze konkursu organizacji pozarządowej.

Po wdrożeniu do realizacji Poznańskiego Programu Integracji i Aktywizacji Zawodowej na lata 2010-2015 placówka została przekształcona w Centrum Rozwoju Zawodowego Osób z Niepełnosprawnościami.  Prowadzenie Centrum zlecono Wielkopolskiemu Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy w sprawie realizacji zadania publicznego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Celem działalności Centrum jest wzrost aktywności zawodowej oraz integracja osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy.

Usługi są adresowane zarówno do osób z niepełnosprawnościami jak i do pracodawców ( w szczególności do pracodawców z otwartego rynku pracy).

Katalog usług dla osób z niepełnosprawnościami

1. Zatrudnienia wspomagane.

Usługa adresowana jest do osób wymagających indywidualnej pomocy w sytuacjach zawodowych. Do zadań asystentów pracy należy:

 • aktywne pośrednictwo pracy, wsparcie osoby w okresie poszukiwania pracy,
 • pomoc w funkcjonowaniu w zakładzie pracy a w szczególności:
  • wsparcie w trakcie negocjowania i zawierania umowy o pracę,
  • pomoc w załatwieniu formalności związanych z nawiązaniem stosunku pracy (badanie lekarskie, skierowanie do pracy),
  • zapoznanie osoby niepełnosprawnej z zakładem pracy (współpracownicy, przełożeni, regulamin pracy, budynek, proces technologiczny),
  • pomoc w dojazdach do i z  pracy.
 • doradztwo w zakresie właściwego przystosowania i organizacji stanowiska pracy,
 • przyuczanie klienta do wykonywania zadań na stanowisku pracy,
 • pomoc w wykonywaniu trudnych do wykonania czynności zawodowych,
 • współpraca z przełożonym i współpracownikami osoby niepełnosprawnej,
 •  poradnictwo zawodowe i socjalne,
 •  wspieranie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy,
 • stały kontakt i współpraca z pracodawcą.

Wielkość czasu poświecona przez Asystenta na wspieranie jednej osoby niepełnosprawnej jest ustalana indywidualnie. Decyzje co do czasu i rodzaju wsparcia podejmowane są na podstawie obserwacji  postępów w rehabilitacji i usamodzielnianiu się.

2. Poradnictwo psychologiczne – indywidualne spotkania z osobami niepełnosprawnymi mające na celu diagnozę motywacji, poradnictwo w trakcie szukania pracy oraz po jej znalezieniu, podtrzymywanie motywacji (spotkania w grupach), rozmowa z opiekunami i formowanie postaw otwarcia na usamodzielnianie się osoby niepełnosprawnej.

3. Doradztwo zawodowe – spotkania indywidualne, których celem jest zdiagnozowanie możliwości i potrzeb zawodowych osoby niepełnosprawnej prowadzące do stworzenia ścieżki rozwoju zawodowego, czyli Indywidualnego Planu Działania, prowadzenie warsztatów z zakresu poszukiwania pracy. Do zadań doradcy należy również nadzorowanie kontaktów  asystentów z pracodawcami.

4. Usługi szkoleniowo – informacyjne dla szkół specjalnych oraz organizacji pozarządowych.

Działania prowadzone były w formie:

-  spotkań informacyjno - szkoleniowych z poznańskimi warsztatami   terapii zajęciowej oraz środowiskowymi domami samopomocy,

- cyklicznych spotkania z uczniami z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej w Poznaniu,

- akcji społecznych („Tydzień z Poznańskim Centrum”), podczas których odbywały się spotkania z przedstawicielami szkół specjalnych ponadpodstawowych z terenu Poznania, pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na rzecz niepełnosprawnych.

Katalog usług dla pracodawców

1.  Punkt Informacji dla Pracodawców Zatrudniających Osoby Niepełnosprawne.

Do zadań Punktu należy bieżące udzielanie porad informacji z zakresu:

 • finansowych instrumentów wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne (prawa i obowiązki),
 • zasad korzystania z pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
 • procedur korzystania z instrumentów rynku pracy,
 • kompetencji instytucji otoczenia rynku pracy,
 • zasad projektowania zakładów pracy uwzględniających potrzeby  niepełnosprawnych pracowników (tzw. zasady „projektowania uniwersalnego”)
 • rozwiązań technicznych stosowanych w celu przystosowania stanowisk pracy do indywidualnych potrzeb psychofizycznych pracowników,
 • ergonomii i organizacji pracy uwzględniającej potrzeby osób niepełnosprawnych.

2. Cykliczne konferencje dla pracodawców promujące zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.

3. Szkolenia z udziałem specjalistów z Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Funduszu,  Rehabliitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowego Urzędu Pracy.

Na działalność Centrum Rozwoju Zawodowego Osób z Niepełnosprawnościami z budżetu Miasta Poznania przeznaczono w latach 2011 – 2013 kwotę 360 000 zł. Budżet miejski był jedynym źródłem finansowania Centrum.

Z różnorodnych usług wsparcia oferowanych przez Centrum skorzystało 200 osób z niepełnosprawnościami, w tym 113 mężczyzn i 83 kobiety.

Zatrudnienie wspomagane

Z asystentami pracy współpracowało 120 osób. W wyniku aktywnych działań asystentów pracy zatrudnienie na otwartym rynku pracy podjęło 69 osób.

Wsparcia psychologiczne.

Pomocy psychologicznej udzielono 185 osobom.

Doradztwo zawodowe

Doradcy zawodowi wspierali swymi poradami 138 osób.

Szkolenia, akcje informacyjno - promocyjne

Przeprowadzono 2 konferencje promujące wśród pracodawców zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, w których wzięło udział 100 uczestników.  

Odbyły się 3 edycje dwudniowych szkoleń kierowanych do pracodawców, organizacji pracodawców i podmiotów wspierających aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. Tematem szkoleń były aspekty prawne i finansowe dotyczące zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. W szkoleniach wzięło udział 86 osób.

Zorganizowano  11 spotkań informacyjno- promocyjnych z kandydatami na beneficjentów projektu oraz  z instytucjami otoczenia osób z niepełnosprawnościami (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy).  

W szkoleniach oraz spotkaniach w szkołach specjalnych, środowiskowych domach samopomocy i warsztatach terapii zajęciowej wzięło udział 100 osób.

Akcje informacyjne prowadzono w czasie  Dni Otwartych ZUS ( 2011 r. , 2012 r., 2013 r.) , giełd pracy dla osób z niepełnosprawnościami organizowanych przez Urząd Miasta Poznania (2011 r., 2012 r., 2013 r.) oraz Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (2011 r., 2012 r., 2013 r.)

Najważniejszym długofalową i horyzontalną perspektywą podjętych działań jest stały wzrost poziomu aktywności zawodowej osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności na otwartym rynku pracy.

Nastąpią pozytywne – prozatrudnieniowe zmiany w obszarach działania trzech głównych aktorów rynku pracy: osób z niepełnosprawnościami, pracodawców, instytucji (otoczenia).

Działania adresowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami zwiększą szansę tej grupy osób na rynku pracy poprzez odbudowę i rozwój potencjałów zawodowych ( w tym wzmocnienie poziomu motywacji ).

Działania nakierowane na pracodawców spowodują:

 •  podniesienie poziomu wiedzy i świadomości pracodawców na temat systemu zatrudniania osób niepełnosprawnych,
 •  zwiększenie efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
 •  wyeliminowanie przypadków dyskryminacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy,
 • wykreowanie „mody” na zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Przyjęcie zasady holistycznego podejścia do osób z niepełnosprawnościami podniesie jakość oraz efektywność usług publicznych promujących aktywność zawodową.

Kontynuacja działalności Centrum Rozwoju Zawodowego Osób z Niepełnosprawnościami  jest nie tylko możliwa - jest ona przede wszystkim konieczna.

Działania zmierzające do integracji osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy ( tym projekt Centrum) wpisane są w cele i zadania Poznańskiego Programu Integracji i Aktywizacji Zawodowej (uchwała Rady Miasta), który jest elementem Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030.

Działalność jest kontynuowana w roku 2014 i będzie dalej kontynuowana w następnych latach.

Projekt początkowo pilotażowy stał się już standardową usługą wsparcia osób niepełnosprawnych na poznańskim rynku pracy.

Centrum logo
Doradca zawodowy pracuje z osobą z dysfunkcją słuchu
Artykuł w prasie na temat działań asystentów pracy
Praca nad testem zawodowym
Szkolenie dla asystentów pracy
Efekty - pracownica obsługi kasy
Efekty - pracownik parkingu
Efekty - pracownik obsługi kas
Konferencja dla pracodawców
Szkolenie z pracodawcami prowadzi Państwowa Inspekcja Pracy

Komentarze (0)