REWOLUCJA W DOSTOSOWANIU MIASTA ŁODZI - „DOSTĘPNE CIĄGI KOMUNIKACYJNE”

Projekt trwa od: 04/11/2013 r. Kontakt z wykonawcą

Laureat konkursu:

"Samorząd Równych Szans 2014"

Samorządowa jednostka terytorialna
łódzkie
Miasto na prawach powiatu: Łódź
Gmina miejska
Urząd Miasta Łodzi
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
 • Głuchoślepota
 • Narządu ruchu
 • Choroby neurologiczne
 • 0-6
 • 7-18
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • powyżej 68 lat
 • Dostępna informacja
 • Komunikacja
 • Dostępne rozwiązania architektoniczne
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Dostępne towary i usługi, zwłaszcza usługi publiczne
 • Dostępny transport
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi, Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, Komisja Dialogu Obywatelskiego - organizacje pozarządowe
 • Środki własne
 • Środki UE

Ze względu na obowiązujące w Polsce orzecznictwo (ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), za niepełnosprawną uważa się osobę trwale lub okresowo niezdolną do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu,w szczególności powodującą niezdolność do pracy. Według danych GUS w 2011 r. w Łodzi mieszkały 117.100 takie osoby. Zmagają się one z wieloma problemami, wynikającymi najczęściej z niedostosowania otoczenia do ich specyficznych potrzeb. Do głównych utrudnień należą bariery architektoniczne, społeczne oraz psychiczne. Wsparcie i pomoc w pokonywaniu owych barier jest niezbędna dla funkcjonowania osób niepełnosprawnych w podstawowych rolach społecznych, tym bardziej, iż bariery architektoniczne stanowią przeszkodę w kontakcie osoby niepełnosprawnej ze światem zewnętrznym, utrudniają jej wyjście z domu, poruszanie się po Mieście i załatwianie spraw należących do sfery życia codziennego.

W ostatnich latach notujemy niekorzystną tendencję „starzenia się populacji” oraz ujemny przyrost naturalny, co znacząco musi modyfikować politykę władz Miasta wobec niepełnosprawności wynikających z wieku łodzian. Co czwarty łodzianin znajduje się w grupie powyżej 60 roku życia, za 10 lat będzie to 30 proc. populacji, a za 20 lat połowa mieszkańców Łodzi będzie należała do tej grupy. Jako, że niepełnosprawność jest ściśle związana ze starzeniem się społeczeństwa i istnieje duże prawdopodobieństwo, że każdy zostanie nią dotknięty na jakimś etapie życia, dlatego też poprawa dostępności do przestrzeni publicznej stanowi kluczowy element polityki Miasta Łodzi.

Dostępność do zabudowań publicznych, środków transportu, informacji i komunikacji, w tym technologii dla osób niepełnosprawnych jest priorytetem Miasta, gdyż może zagwarantować długoterminowe korzyści ekonomiczne i społeczne.

Miasto Łódź bardzo dynamicznie rozwijało się w XIX wieku i w tym czasie powstała jego bardzo gęsta struktura, dlatego jest teraz trudno przystosować centrum miasta do potrzeb osób z niepełnosprawnościami bez wyburzenia budynków. Jednakże władze Miasta podjęły wysiłek, by jak najskuteczniej dostosować miasto do potrzeb osób z rozmaitymi niepełnosprawnościami. Obecnie w mieście prowadzone są na niespotykaną dotąd skalę niezbędne korekty w przestrzeni publicznej, prace dostosowawcze w wielu ciągach komunikacyjnych i budynkach.. Modernizowane są ulice, w tym reprezentacyjna ulica Piotrkowska oraz chodniki, które są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W wielu częściach miasta została zainstalowana akustyczna sygnalizacja na przejściach dla pieszych.

 

Aktualnie w Łodzi powstają:

 • trasa W-Z,. jest to jedna z kluczowych inwestycji, która ma za zadanie skomunikować wschód z zachodem miasta, a przede wszystkim ułatwić mieszkańcom sprawne i szybkie przemieszczanie się po mieście. Trasa będzie liczyła ponad 18 kilometrów. Wszystkie przystanki tramwajowe trasy W-Z przewidziano dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych (w tym niewidomych) przez zastosowanie odpowiedniej kolorystyki i kształtu nawierzchni w odpowiednich miejscach peronów i dojść do peronów. Do wszystkich peronów przewidziano możliwości dostępu dla osób poruszających się na wózkach.
 • linia kolejowa Warszawa- Łódź – modernizacja i budowa części podziemnej dworca Łódź Fabryczna oraz przebudowa układu drogowego i infrastruktury wokół multimodalnego dworca Łódź Fabryczna pod kątem rozwiązań przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 • drogi rowerowe –pod kątem rozwiązań przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, przejazdy rowerowe z sygnalizacją i bez sygnalizacji oraz ciągi dróg rowerowych.
 • pozostałe ciągi komunikacyjne – dostosowania w zakresie przyjętych rozwiązań nawierzchni wskaźnikowych pod kątem osób niepełnosprawnych - rozmieszczenie krawężników i płytek wskaźnikowych podczas przebudowy ulic.

Wszystkie dostosowania konsultowane były z Miejską Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych oraz z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dnia 8 listopada 2013 r. Zarządzeniem Nr 5293/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi powołana została przy Oddziale ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Łodzi, Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. wdrażania Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych i rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnościami. Komisja stanowi zespól o charakterze inicjatywno – doradczym i do jej zadań w szczególności należy:

1) wyrażanie stanowisk na temat dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych przez organy Miasta w zakresie wdrażania Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych i rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnościami;

2) współpraca z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi w celu polepszenia efektywności działań kierowanych do mieszkańców Miasta Łodzi;

3) współpraca w zakresie kształtowania priorytetów współpracy i standardów zadań konkursowych dla organizacji pozarządowych w obszarze działań związanych z wdrażaniem Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych i rozwiązywaniem problemów osób z niepełnosprawnościami;

4) diagnoza potrzeb grup docelowych organizacji pozarządowych, działających w danej Komisji;

5) występowanie do organów Miasta Lodzi z wnioskami w zakresie swojej działalności;

6) współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Lodzi ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego.

 

Miasto prowadzi szeroką działalność i politykę w celu dostępności i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przykłady znajdują się w poniższych dokumentach:

STRATEGIA ZINTEGROWANEGO ROZWOJU ŁODZI 2020+" uchwalona w dniu 25 czerwca 2012 r.  >>>

Jednym z jej filarów jest  PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO czyli - Łódź atrakcyjna, bezpieczna i zdrowa dążąca do  poprawy jakości życia mieszkańców dzięki zwiększeniu atrakcyjności i dostępności przestrzeni publicznej, rewitalizacji kluczowych obszarów miasta, wykorzystaniu potencjału środowiska przyrodniczego rozwoju zrównoważonego transportu miejskiego.

 

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE ŁODZI NA LATA 2011-2015

Niniejsza Strategia ma zasadniczy wpływ na politykę rozwoju lokalnego naszego Miasta.
Na szczególną uwagę zasługuje centralny obszar Łodzi, objęty od 2004 roku „Uproszczonym lokalnym programem rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych  Łodzi na lata 2004-2013” (przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXXIV/0568/04 z dnia 14 lipca 2004 roku z późniejszymi zmianami). Granica programu wytycza obszar, o największej koncentracji problemów społecznych i przestrzennych, przeznaczony do rehabilitacji i rewitalizacji oraz do głębokich przekształceń. Miasto realizuje na nim szereg działań inwestycyjnych m.in. w ramach: Programu Nowe Centrum Łodzi, Rewitalizacji śródmiejskiego obszaru Łodzi, Programu 100 kamienic i innych, które potrzebują silnego wsparcia w sferze społecznej.

Poruszane są w niej zagadnienia dotyczące sytuacji osób z niepełnosprawnością, realizowane zadania oraz kierunki działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Łodzi.

 

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W MIEŚCIE ŁODZI W LATACH 2014-2020

Program ma na uwadze doskonalenie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin, z uwzględnieniem działań włączających i wyrównujących szanse osób niepełnosprawnych, zgodnie z ratyfikowaną przez Polskę w dniu 6 września 2012 r. Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych. Dokumentem, który określa jak dążyć do stworzenia społeczeństwa i środowiska otwartego dla wszystkich, opartego na prawach człowieka.

Głównym celem Programu jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie im warunków do samodzielnego, pełnego i czynnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, a także kształtowanie wobec nich pozytywnych postaw społecznych. Powszechnym powinno stać się przekonanie, że osoby niepełnosprawne mają prawo do samodzielnego i aktywnego życia oraz korzystania z praw i obowiązków ustanowionych dla ogółu obywateli. Wszelkie działania na rzecz osób niepełnosprawnych powinny być podejmowane z poszanowaniem suwerenności i godności jednostki.

Problem likwidacji barier jest zawsze problemem interdyscyplinarnym, a dostępność dla wszystkich - powinna być absolutną normą, dlatego prowadzone są w mieście równolegle prace dostosowawcze w wielu ciągach komunikacyjnych takich jak.

1. Dworce i linie kolejowe

 • modernizacja linii kolejowej – odcinek Warszawa- Łódź Fabryczna oraz budowa części podziemnej dworca Łódź Fabryczna, przebudowa układu drogowego i infrastruktury wokół multimodalnego dworca Łódź Fabryczna pod kątem rozwiązań przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 • przebudowa układu drogowego wokół Multimedialnego Dworca Łódź Fabryczna– część 2 –(ul. Tramwajowa – Węglowa) - w zakresie przyjętych rozwiązań(m.in. materiał, rodzaj faktury i kolor) dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.

http://www.youtube.com/watch?v=petIWiLaw8o - Nowe Centrum Łodzi - Dworzec Fabryczny

2. Trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia - Olechów) - Rozbudowa i modernizacja

 • przystosowania dojść do peronów, przejść dla pieszych i nawierzchni peronów dla potrzeb osób niepełnosprawnych (w zakresie rozmieszczenia płytek wskaźnikowych prowadzących) dla zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem – zaprojektuj i wybuduj”.
 • zmiana koloru posadzki – wiata Przystanku Piotrkowska Centrum.

http://www.youtube.com/watch?v=ewVK13xDqP0 - Trasa WZ w Łodzi - wizualizacja

http://www.youtube.com/watch?v=qMREvdkMSzg - Kładka rowerowo-piesza nad trasą W-Z - wizualizacja

 • 219 inteligentnych skrzyżowań
 • poziom „O” dla ciągów pieszych (likwidacja przejść podziemnych) tam, gdzie jest to możliwe wprowadzenie wind.

http://www.youtube.com/watch?v=MRCC_fVHcp0&feature=youtu.be - Trasa WZ

3. Pozostałe ciągi komunikacyjne - dostosowania w zakresie przyjętych rozwiązań nawierzchni wskaźnikowych pod kątem osób niepełnosprawnych

Cel- podniesienie mobilności osób niewidomych i niedowidzących w przestrzeni publicznej. W celu odnalezienia drogi osoby niewidome lub niedowidzące wykorzystują wszelkie informacje dotykowe, wizualne i akustyczne, znane im ze środowiska naturalnego lub urbanistycznego. Osoby niewidome mogą wykorzystywać informacje dotykowe, uzyskane za pomocą laski i/lub stóp. Dzięki wykorzystaniu dostatecznie silnego kontrastu intensywności świecenia, dotykowe ułatwienia w orientacji mogą także być wykorzystywane przez osoby niedowidzące, przy czym należy zastosować odpowiednie oświetlenie umożliwiające identyfikację przekazywanych informacji. Jednym z środków stanowiących źródło takich jednoznacznych sygnałów jest nawierzchnia wskaźnikowa. Warunkiem skuteczności przekazu informacji zawartej w oznakowaniu wskaźnikowym jest jego wysoki, dotykowy, wizualny i możliwie także akustyczny kontrast w stosunku do graniczącej z nim nawierzchni.

 • Wyremontowana ul. Przybyszewskiego to nowa wielopasmowa jezdnia w obu kierunkach z sygnalizacją świetlną, chodnikami, oświetleniem, nowoczesnymi przystankami, a w części również z trasą rowerową i ciągiem dla pieszych. Wzdłuż ulicy Przybyszewskiego powstało 9 zintegrowanych przystanków dla tramwajów i autobusów, wyposażonych również w infrastrukturę potrzebną dla osób niepełnosprawnych

http://www.halolodz.pl/wiadomosci/wiadomo%C5%9Bci/artykul,12383,remont-ul-przybyszewskiego-na-finiszu-video.html

Miasto staje się coraz bardziej dostępne dla wszystkich mieszkańców, w tym matek z małymi dziećmi, osób z przewlekłymi schorzeniami i starszych.

Projektowanie i tworzenie ciągów komunikacyjnych dostosowanych do potrzeb mieszkańców z różnymi rodzajami niepełnosprawności przyczyni się do:

-  zwiększenia ich udziału w życiu społecznym, zawodowym, kulturalnym.

- podwyższenia standardu życia osób o ograniczonej mobilności przez polepszenie dostępności komunikacji miejskiej dla tej grupy pasażerów.

Dostępność do zabudowań publicznych, środków transportu, informacji i komunikacji, w tym technologii dla osób niepełnosprawnych jest priorytetem Miasta, gdyż może zagwarantować długoterminowe korzyści ekonomiczne i społeczne.

Przestrzeń korzystna dla osób z niepełnosprawnością jest także korzystna dla wszystkich. Toteż projektujemy dla siebie !

Projekt w trakcie realizacji. W harmonogramach ustalane są działania.
Utrzymywanie dostępności infrastruktury Miasta pod kontem osób z różnymi dysfunkcjami.

dostosowania ciągów komunikacyjnych
dostosowania ciągów komunikacyjnych
dostosowania ciągów komunikacyjnych
wizualizacja trasy W-Z
wizualizacja przystanku trasy W-Z
Wizualizacja trasy W-Z • przystosowania dojść do peronów
• Wyremontowana ul. Przybyszewskiego to nowa wielopasmowa jezdnia w obu kierunkach z sygnalizacją świetlną
• Dostosowania w zakresie przyjętych rozwiązań nawierzchni wskaźnikowych pod kątem osób niepełnosprawnych na ul. Piotrkowskiej – metalowe wypustki, obniżone krawężniki, opaski granitowe wzdłuż chodników.
• Dworzec Łódź - Fabryczna - wizualizacja - modernizacja i budowa części podziemnej oraz przebudowa układu drogowego i infrastruktury wokół multimodalnego dworca Łódź Fabryczna pod kątem rozwiązań przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
• Przejście dla pieszych bez sygnalizacji: pas żółty „uwaga- szukaj” naprowadza na pas kierunkowy – „przejście dla pieszych” • Przejście dla pieszych z sygnalizacją: pas żółty „uwaga - szukaj” naprowadza na pas kierunkowy – „przejście dla pieszych” w pobliżu guzika do wzbudzania sygnalizacji

Komentarze (0)