Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń dla dzieci do lat 3, z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych, w Żłobku Miejskim Nr 3 w Gorzowie Wlkp.

Projekt trwa od: 01/07/2012 r. do 31/12/2012 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
lubuskie
Miasto na prawach powiatu: Gorzów Wielkopolski
Gmina miejska
Miasto Gorzów Wlkp.
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
1-20
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • 0-6
 • Dostępne rozwiązania architektoniczne
 • Żłobek Miejski nr 3 w Gorzowie Wlkp.
 • Środki własne
 • Inne

Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na opiekę żłobkową w ostatnich latach, utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, poprzez adaptację i wyposażenie pomieszczeń dla dzieci do lat 3, z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych w Żłobku Miejskim Nr 3 w Gorzowie Wlkp., pozwoli na zwiększenie liczby miejsc w miejskich placówkach oraz rozszerzy wachlarz proponowanych usług.

Obecnie w trzech miejskich żłobkach są  323 miejsca, natomiast po zakończonej rekrutacji na rok 2014/2015 do Żłobków nie dostało się 118 dzieci. 

Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń dla 20 dzieci w wieku do lat 3, z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych, w Żłobku Miejskim Nr 3  w Gorzowie Wlkp. związane jest ze zmianą dotychczasowej funkcji użytkowej pomieszczeń oraz przystosowaniem ich w celu utworzenia dodatkowego oddziału w placówce.

Żłobek Miejski Nr 3 wpisany jest do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. na postawie zaświadczenia Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. nr 03/2011.

Placówka działa na podstawie statutu, określonego Uchwałą nr XVII/134/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 3 w Gorzowie Wlkp.

Pierwotnie w pomieszczeniach mieścił się oddział żłobkowy, który został zamknięty z uwagi na małą liczbę dzieci. Poprzez przebudowę zmieniono funkcję użytkową pomieszczeń oraz przystosowano je na pomieszczenia biurowe. W wynajmowanych pomieszczeniach funkcjonował  rejon opiekuńczy Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej.

Zakres prac adaptacyjnych i wykończeniowych przewiduje dostosowanie pomieszczeń oraz wejścia do budynku dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.  Dostosowanie poszczególnych pomieszczeń (sali zabaw, sypialni, szatni, łazienki) polegać będzie m.in. na: zamontowaniu odpowiedniej szerokości drzwi, montażu odpowiednich urządzeń sanitarnych, uchwytów). Również wejście do budynku zostanie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę podjazdu.

Na terenie miasta Gorzowa Wlkp. żaden ze żłobków miejskich nie jest przystosowany do przyjęcia dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Dodatkowy oddział będzie składał się z: sali zabaw, sypialni, szatni, łazienki, zmywalni naczyń oraz rozdzielni posiłków.

Nowy Oddział uruchomiono z dniem 03.12.2012r.

Jednocześnie Miasto Gorzów Wlkp. uzyskało dofinansowanie na pokrycie kosztów utrzymania żłobka, tj. nowoutworzonego oddziału, w okresie od grudnia 2012 do sierpnia 2014 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działanie 1.5 – "Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego", poprzez m.in. wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków oraz klubów dziecięcych.

 

 

 

<table style="\\&quot;height:385px;" width:611px\\"="" cellpadding="\\&quot;0\\&quot;" cellspacing="\\&quot;0\\&quot;" align="\\&quot;left\\&quot;">

Zakładane rezultaty:

 • wzrost o 20 liczby miejsc w placówce  dla dzieci do lat 3;
 • przywrócenie pierwotnych funkcji pomieszczeń;
 • dostosowanie obiektu użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych – budowa 1 podjazdu, poszerzenie 6 otworów drzwiowych (min. 90cm szerokości), dostosowanie sanitariatów, sal i pomieszczenia do wydawania posiłków;
 • podniesienie standardów funkcjonowania placówki – zakup urządzeń rozwijających psycho - motorykę dzieci – basen suchy z piłeczkami, zabawki zwiększające reaktywność na bodźce wzrokowe, słuchowe, dotykowe (kostki dydaktyczno – rozwojowe itp.);
 • umożliwienie rodzicom/opiekunom prawnym dzieci do lat 3 podjęcia lub powrót do pracy zawodowej, poprzez umieszczenie dzieci pod opieką wykwalifikowanego personelu w placówce spełniającej normy bezpieczeństwa;
 • zmniejszenie bezrobocia poprzez zatrudnienie nowych opiekunów (ich liczba będzie adekwatna do potrzeb zakwalifikowanych dzieci – liczba dzieci niepełnosprawnych w grupie), którzy m. in. poprzez ukończenie kursów uzyskali pełne kwalifikacje do wykonywania nowego zawodu.

Utworzony nowy oddział żłobkowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych funkcjonuje w ramach Żłobka Miejskiego  nr 3 w Gorzowie Wlkp. i jest dostępny dla dzieci uczęszczających do placówki oraz ich rodziców. Obiekt będzie wykorzystywany na potrzeby rodziców i ich dzieci.

Brak.

Otwarcie żłobka
Otwarcie żłobka
Otwarcie żłobka
Otwarcie żłobka
Otwarcie żłobka
Otwarcie żłobka

Komentarze (0)