Dostępność do środków zbiorowego transportu publicznego i do związanej z nimi infrastruktury oraz indywidualna obsługa komunikacyjna osób niepełnosprawnych w mieście Toruniu.

Projekt trwa od: 01/01/2007 r. do 31/12/2015 r. Kontakt z wykonawcą

Laureat konkursu:

"Samorząd Równych Szans 2014"

Samorządowa jednostka terytorialna
kujawsko-pomorskie
Toruń
Gmina miejska
Urząd Miasta Torunia
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Choroby narządu wzroku
 • Narządu ruchu
 • Niepełnosprawność sprzężona
 • 0-6
 • 7-18
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • powyżej 68 lat
 • Dostępny transport
 • Miejski Zakład Komunikacji
 • Środki własne
 • Środki UE

Udział w życiu społecznym - rynek pracy, edukacja, sport, kultura, sieć kontaktów społecznych etc. - to ważny element mający wpływ na jakość życia osób niepełnosprawnych.

Bariery architektoniczne i komunikacyjne mogą stanowić w tym aspekcie istotną przeszkodę.

W mieście Toruniu sukcesywnie likwidowane są bariery architektoniczne w obiektach użyteczności publicznej, w pierwszej kolejności w obiektach, w których mieszczą się jednostki organizacyjne samorządu oraz instytucje powołane do świadczenia usług na rzecz osób z niepełnosprawnościami – w zakładach opieki zdrowotnej, placówkach oświatowo – wychowawczych, w obiektach sportowo – rekreacyjnych, jednostkach pomocy społecznej, w instytucjach kultury. Dzięki środkom otrzymywanym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych miasto wspiera osoby niepełnosprawne w likwidowaniu barier architektonicznych w należących do nich mieszkaniach .

Jednakże w celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym pełnego udziału w życiu społecznym niezbędne jest zapewnienie im możliwości przemieszczenia się z punktu A do punktu B.

W mieście Toruniu zadanie to realizowane jest za pośrednictwem zbiorowej komunikacji miejskiej oraz, komplementarnej w stosunku do komunikacji zbiorowej, indywidualnej obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych.

I. Dostępność do środków zbiorowego transportu publicznego i do związanej z nimi infrastruktury .

W ramach realizowanych w Toruniu projektów mających na celu poprawę sprawności funkcjonowania transportu tramwajowego i autobusowego w mieście nie mogło zabraknąć działań zwiększających efektywność polityki równych szans a także dostępności do środków transportu oraz do związanej z nimi infrastruktury. Szczególny nacisk kładziony jest na podnoszenie jakości świadczonych usług przewozowych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych i z małymi dziećmi.

W ramach poprawy jakości komunikacji miejskiej w Toruniu realizowane są następujące projekty:

 • „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007 – 2013”

 • „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego niskopodłogowego w Toruniu w ramach BiT- City”

Priorytetowym celem obu projektów jest poprawa dostępności komunikacji szynowej dla mieszkańców, w tym szczególnie osób niepełnosprawnych, starszych i z małymi dziećmi.

Projekt BiT – City ma na celu intensyfikację udziału przyjaznego środowisku zintegrowanego transportu publicznego w obsłudze mieszkańców aglomeracji bydgosko-toruńskiej. Chodzi przede wszystkim o wzrost konkurencyjności i efektywności funkcjonowania komunikacji pasażerskiej poprzez ścisłą integrację zbiorowego transportu publicznego miasta Toruń i transportu kolejowego, gwarantującą szybkość przemieszczania się mieszkańców obszaru metropolitalnego.

W ramach podejmowanych działań modernizowane są przystanki tramwajowe, które umożliwią osobom z różnymi ograniczeniami sprawności bezpieczne i samodzielne korzystanie z infrastruktury przystankowej, dzięki wprowadzeniu informacji wizualnej (tekstowej i graficznej), dźwiękowej (np. system głosowego zapowiadania stacji, sygnał informujący o zamknięciu drzwi), dotykowej – umożliwiającej odczytywanie informacji zarówno ręką (np. tablice, mapki), jak i stopą (np. wypukłości, zmiana faktury nawierzchni).

Do 2015 roku planowana jest budowa i przebudowa platform przystanków tramwajowych dostosowanych do obsługi taboru tramwajowego niskopodłogowego. Podniesienie wysokości platform do poziomu podłogi nowych tramwajów ułatwi znacząco korzystanie z nowego taboru osobom starszym i niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Dodatkowo dla osób niedowidzących i słabowidzących platformy będą wyposażone w pasy bezpieczeństwa z wypustkami wykonane z płyt integracyjnych w kolorze odróżniającym się od pozostałej nawierzchni platformy. W ramach projektu BiT-City zostaną zakupione nowe tramwaje dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych (m.in. posiadające automatycznie rozkładaną platformę sterowaną z kabiny motorniczego umożliwiającą wjazd osoby na wózku inwalidzkim do tramwaju, czy stanowisko do mocowania wózka inwalidzkiego). Do końca 2015 roku zakupionych zostanie min. 16 sztuk nowego taboru, natomiast w kolejnych latach, do 2020 roku, zaplanowano zakup kolejnych 10 sztuk. Aktualnie MZK posiada 55 tramwajów. Ponadto do września 2014 roku zmodernizowanych zostanie 18 wagonów tramwajowych posiadających system zapowiedzi głosowych oraz wyświetlacze diodowe dostosowane do wyświetlania nazw przystanków. Komunikacja miejska wzbogaci się także o audiowizualny system informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym. W ramach tego zadania na przystankach tramwajowych zostanie zamontowanych 65 tablic wyposażonych w system zapowiedzi głosowej, który będzie pomocny dla osób niewidomych oraz słabowidzących. Przycisk zapowiedzi będzie usytuowany na wysokości dostosowanej do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 • Modernizacja taboru autobusowego pod kątem m.in. osób niepełnosprawnych

Aktualnie Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu dysponuje 78 autobusami niskopodłogowymi (na ogólną liczbę 133 autobusów) umożliwiającymi wjazd wózkom inwalidzkim na pokład autobusu. Dokładne godziny odjazdów autobusów niskopodłogowych z poszczególnych przystanków są podane na rozkładach jazdy autobusów na przystankach. Dodatkowo 102 autobusy wyposażone są w urządzenia głośnomówiące. Co roku kupowanych jest co najmniej 5 autobusów niskopodłogowych. Ponadto osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz ich przewodnicy są uprawnieni do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach autobusowych i tramwajowych.

Prowadzona obecnie przez Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu akcja wymiany taboru tramwajowego i autobusowego na nowy - przystosowany do potrzeb osób z różnorakimi niepełnosprawnościami oraz w szczególności całkowita przebudowa i modernizacja przystanków tramwajowych pod kątem przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych może stanowić wzór do naśladowania dla innych miast w Polsce.

II. Indywidualna obsługa komunikacyjna osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne mające problemy z poruszaniem mają możliwość skorzystania z indywidualnej obsługi komunikacyjnej organizowanej i finansowanej w ponad 90 % przez Gminę Miasta Toruń. Przewozy prowadzone są za pomocą czterech mikrobusów wyposażonych w podnośnik do wprowadzania osoby na wózku inwalidzkim do pojazdu.

W ciągu roku mikrobusy wykonują 126 000 km kilometrów efektywnych przebiegów z pasażerem przewożąc przy tym 12 000 osób niepełnosprawnych m.in. do pracy, do szkoły, na rehabilitację, na imprezy sportowe, kulturalne i rekreacyjne. W latach 2012 i 2013 ze środków budżetu Gminy zakupiono 4 nowe mikrobusy z windami, które zastąpiły dotychczasowe stare samochody. Cztery wycofane z użytkowania samochody zostały przekazane bezpłatnie organizacjom pozarządowym celem poprawienia sprawności obsługi transportowej niepełnosprawnych uczestników działań realizowanych przez NGO.

Poprawa dostępności transportu publicznego dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez wymianę taboru tramwajowego i autobusowego oraz budowę i przebudowę przystanków tramwajowych pod kątem możliwości osób niepełnosprawnych .

Poprawa bezpieczeństwa transportu publicznego drogowego i tramwajowego w wyniku zapewnienia bezpiecznych dojść do przystanków oraz bezkolizyjnej jazdy tramwajów jak i pozostałych pojazdów ruchu drogowego (zastosowanie separatorów i pasów tramwajowo-autobusowych).

Wzrost poczucia bezpieczeństwa pasażerów komunikacji tramwajowej dzięki wprowadzeniu systemu monitorowania przystanków tramwajowych.

Umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego udziału w życiu społecznym, kulturalnym, sportowym i turystycznym.

Wszystkie działania realizowane w ramach projektów będą miały długofalowy wymiar. Co więcej, z rezultatów projektów skorzystają wszyscy uczestnicy ruchu drogowego. Czas podróży ulegnie skróceniu, zmodernizowana infrastruktura będzie bezpieczniejsza, co przełoży się na mniejszą liczbę wypadków i kolizji. Jednym z najistotniejszych efektów projektów będzie ścisła integracja całego transportu na terenie miasta. Nowy system połączeń zagwarantuje wygodne przesiadki między komunikacją tramwajową, autobusową oraz kolejową. Szeroki wachlarz prowadzonych działań wpłynie całościowo na komunikację miejską oraz poprawi jej dostępność dla osób niepełnosprawnychw w istotny sposób zwiekszając ich szanse w zakresie edukacji oraz zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Indywidualna obsługa komunikacyjna osób niepełnosprawnych stanowi i w dalszym ciagu stanowić będzie istotne uzupełnienie komunikacji zbiorowej, oferując pomoc w sytuacji, gdy dana osoba z jakiegokolwiek powodu nie może korzystać ze środków komunikacji publicznej.

Działania dotyczące dostępności do środków transportu i związanej z nimi infrastruktury są nie tyle możliwe, co wręcz wymagane po zakończeniu realizacji projektów. Obliguje do tego strategia Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Plan Transportowy.

W okresie długofalowym przewiduje się całkowite dostosowanie środków komunikacji miejskiej do możliwości i potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kontynuację indywidualnej obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych.

Zmodernizowany przystanek tramwajowy
Pochylnia dla osób niepełnosprawnych
System informacji pasażerskiej audiowizualnej
Tablica wyposażona w system zapowiedzi głosowej - ułatwienie dla osób niewidomych i słabowidzących
Przycisk zapowiedzi głosowej usytowany na wysokości dostosowanej do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
Węzeł przesiadkowy przy dworcu Toruń Miasto - połączenie dworca z przystankiem tramwajowym za pomocą kładki z windami, - windy wyposażone w informację głosową i przyciski z alfabetem Braille\\\'a służące osobom niewidomym, - chodniki pomiędzy przystankiem tramwajowym a budynkiem dworca w obrębie węzła wyposażone w oznakowania dotykowe dla niewidomych i niedowidzących, - perony tramwajowe przystosowane do obsługi tramwajów niskopodłogowych, wyposażone w pasy bezpieczeństwa i system informacji pasażerskiej.
Poprawa dostępności dworca Toruń Główny - oznakowania dotykowe dla niewidomych i niedowidzących -ścieżki dotykowe o powierzchni rowkowanej („rowki”) wraz z tzw. polami uwagi z oznakowaniem punktowym („guzki”) na załamaniach, odgałęzieniach i skrzyżowaniach tras, a także przed drzwiami, schodami i innymi miejscami wymagającymi zasygnalizowania, - wyposażenie poręczy schodów i wind prowadzących z tunelu podziemnego na perony w informację o numerze peronu lub inne informacje orientacyjne (napisy, numery, strzałki) w formie znaków wypukłych oraz w języku Braille’a, - mapy plastyczne węzła przesiadkowego wykonane z metalu z wypukłym schematem węzła przesiadkowego, - windy wyposażone w system głośnomówiący i przyciski z alfabetem Braille\'a, - w obrębie dworca brak progów, - toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych, - na parkingu miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.
Zakup taboru tramwajowego - stanowisko do mocowania wózka inwalidzkiego, - przyciski sygnalizujące wsiadanie lub wysiadanie osoby niepełnosprawnej, znajdujące się:przy stanowisku do mocowania wózka inwalidzkiego, przy drzwiach sąsiadujących ze stanowiskiem do mocowania wózka inwalidzkiego - okna przedziału pasażerskiego umieszczone w jednej linii, zapewniające dobrą widoczność pasażerom stojącym, siedzącym i będącym na wózkach inwalidzkich, - drzwi przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i z większym bagażem ręcznym z możliwością indywidualnego sterowania przez motorniczego, - przy drzwiach dwuskrzydłowych usytuowanych najbliżej kabiny motorniczego – mechanicznie (z kabiny motorniczego) rozkładana platforma dla inwalidy, - zabezpieczenie przed możliwością ruszenia przy wysuniętej lub nie całkowicie schowanej platformie, - wolna powierzchnia przeznaczona dla wózków inwalidzkich i wózków dziecięcych, z jednym stanowiskiem do mocowania wózka.
Zakup taboru tramwajowego c.d.
Mikrobus do indywidualnej obsługi komunikacyjnej osób niepełnopsrawnych

Komentarze (0)