Wypoczynek Letni „Akcja lato”

Projekt trwa od: 01/07/1978 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
pomorskie
Tczew
Gmina miejska
Gmina Miejska Tczew
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Umysłowa
 • Choroby psychiczne
 • Narządu ruchu
 • Bez ograniczeń
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • powyżej 68 lat
 • Edukacja
 • Inne
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie
 • Środki własne
 • Inne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy usługi pomocowe dla osób z problemami choroby psychicznej i ich rodzin oraz obejmuje wsparciem osoby starsze i niepełnosprawne. Idea wakacyjnego programu edukacyjno-wypoczynkowego  powstała z inicjatywy Zarządu Miejskiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie w 1978 r. Pierwotnie działanie skierowane było do najuboższych seniorów zamieszkujących nasze miasto i realizowane było przy współpracy z Państwowymi Ogrodami Działkowymi. W działaniu uczestniczyło średnio 25 osób.  Po 1990 r. kontynuacją działania na rzecz osób starszych zajął się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie.Dodatkowo  w 2005 roku w oparciu  o zastosowaną w latach 70-tych formułę dla seniorów stworzono program wypoczynku letniego dla osób z zaburzeniami psychicznymi  realizowany w Środowiskowych Domach Samopomocy MOPS Tczew.

Działania w okresie letnim wynikają z potrzeby zaangażowania osób starszych i niepełnosprawnych oraz osób z ich otoczenia do realizacji działań poprawiających jakość życia w najbliższym otoczeniu miejsca zamieszkania, pobytu. Głównym problemem dotyczącym osób dotkniętych niepełnosprawnością i osób starszych jest ich niski udział w życiu społecznym. Osoby te są „niewidoczne” w społeczności, co wzmaga w stosunku do nich stereotypowe podejście reszty społeczeństwa. Powoduje to dalsze wyobcowanie i unikanie kontaktu z otoczeniem.

Dotychczas realizowane działania współpracy ze środowiskiem lokalnym oparte były na integracji osób niepełnosprawnych i starszych  z osobami z otoczenia miejsca zamieszkania poprzez udział w festynach, kiermaszach, prezentacjach działalności m.in.  w galeriach handlowych. Każdy z ośrodków organizuje także dni sąsiada, na które zaprasza mieszkańców najbliższej okolicy.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym jest bardzo ważnym elementem funkcjonowania placówek. Propaguje w społeczeństwie ideę tolerancji, wzajemnego poszanowania i współpracy sąsiedzkiej. Warto dalej inwestować w zacieśnianie więzi między uczestnikami a społecznością. Dostrzegamy potrzebę poszerzenia wiedzy i umiejętności uczestników/czek i opiekunów w m.in. takich obszarach animacji, jak badanie potrzeb środowiska oraz komunikacja i integrowanie z otoczeniem, ponadto kształtowanie własnej wizji działania animacyjnego w oparciu o własne zainteresowania, umiejętności oraz adaptacji pomysłów konkretnych działań twórczych i artystycznych do potrzeb lokalnych, według własnej wrażliwości i chęci. Osoby objęte wsparciem mają szeroko rozwinięte umiejętności m.in. pracy rękodzielniczej, ekspresji twórczej, które stanowią potencjał możliwy do wykorzystaniu przy realizacji wspólnych pomysłów ożywienia środowiska lokalnego. Zaplanowane działania pozwalają na  zdobycie konkretnych umiejętności i narzędzi pracy w środowisku lokalnym z wykorzystaniem tak postrzeganego potencjału grupy osób z zaburzeniami psychicznymi.
Głównym założeniem zorganizowania takiej formy pomocy była aktywizacja osób, która rozumiana jest jako zespół działań mających na celu:

 • niwelowanie poczucia osamotnienia, poprzez nawiązanie kontaktu z innymi ludźmi,
 • naukę współżycia w grupie oraz współodpowiedzialności za drugiego człowieka,
 • zapobieganie marginalizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • rozwijanie różnych zainteresowań, podniesienie poczucia własnej wartości.

Potrzeba aktywnego wypoczynku w czasie letnim jest typowa nie tylko dla ludzi młodych, pracujących, ale także dla coraz liczniejszej w naszej społeczności lokalnej grupy osób niepełnosprawnych oraz starszych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie, kontynuując przeszło trzydziestoletnią tradycję organizowania wczasów przez Polski Komitet Pomocy Społecznej,
z powodzeniem realizuje program wczasów dla seniorów o nazwie „Akcja Lato”. Przez jeden miesiąc wakacyjny w Zespole Opiekuńczym MOPS Tczew trwają wczasy. Uroczyste otwarcie wczasów jest jedynie wstępem ku programom artystycznym przygotowywanym przez samych seniorów. Każda edycja wczasów posiada temat przewodni, wokół którego konstruowany jest program edukacyjno-rekreacyjny. Seniorzy maja możliwość zaangażowania się w jego tworzenie. Obecnie we wczasach dla seniorów uczestniczy średnio 70 osób starszych z terenu całego miasta. W większości są to osoby niepełnosprawne. W programie wczasów realizowano dotychczas zadania m.in. z zakresu terapii zajęciowej, muzykoterapii i rehabilitacji, relaksacji, seniorzy mogli korzystać z oferty kawiarenki działającej na stałe przy Zespole Opiekuńczym oraz brać udział w cotygodniowej zabawie tanecznej. Seniorzy integrowali się podczas wycieczek krajoznawczych oraz podczas uroczystości zakończenia wczasów. We wspomnieniach uczestników „Akcji Lato” dominuje radość z możliwości oderwania się od nużącej i często marginalizującej samotności, potrzeba kontaktu z ludźmi w podobnym wieku oraz możliwość skutecznego podniesienia formy fizycznej poprzez codzienne ćwiczenia ogólnousprawniające oraz rehabilitację. Właśnie ćwiczenia i rehabilitacja przyciągała najwięcej chętnych, co jest dowodem na to, iż aktywność fizyczna jest ważna w każdym wieku, szczególnie zaś dla osób starszych, którzy potrzebują skutecznej motywacji. Program ćwiczeń dostosowany został do potrzeb i możliwości osób starszych, łączył praktykę z teorią, tak by seniorzy samodzielnie mogli zadbać o kondycję.

Idea wczasów realizowana w Środowiskowych Domach Samopomocy skierowana jest do wszystkich chętnych osób borykających się z problemem natury emocjonalnej i psychicznej (bez ograniczeń wiekowych), które jednocześnie wymagają specjalistycznego wsparcia, a nie będących klientami ŚDS. Dla każdego z uczestników wczasy są okazją do wytęsknionego spotkania z drugim człowiekiem, pozwalają zapomnieć o dolegliwościach, codziennych kłopotach oraz poprzez wspólną pracę i zabawę – zintegrować się w środowisku lokalnym. Wakacyjny projekt skierowany do osób z zaburzeniami psychicznymi opiera się na wypoczynku, którego program powstaje pod określonym hasłem, np.: „Wczasy z historią w tle”, „Żyj z pasją” czy "Europejski Rok Wolontariatu”. Przebieg programu oraz rodzaje zajęć dopasowywane są do zgłaszanych potrzeb i wynikają z uprzednio wykonanej diagnozy. W programie bierze udział średnio 10 osób rocznie.

W dotychczasowych edycjach największym zainteresowaniem cieszyły się treningi terapeutyczne dotyczące umiejętności praktycznych, budżetowania i relaksacji. Uczestnicy mogli skorzystać z bogatej oferty warsztatów. Dla uczestników przygotowano m.in. pracownię kulinarną, papieru czerpanego, florystyczną, ceramiczną i realizowano warsztaty teatralne.

 W celu poprawy psychofizycznej kondycji uczestników działań przygotowywane są również zajęcia ruchowe w tym wycieczki rowerowe, Nordic Walking czy wycieczki rekreacyjne nad morze. Bogata oferta sprawia, że wczasy cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Tczewa i pozwalają na wybranie z oferty zajęć dla siebie.

Każda edycja wczasów to również spotkania z gośćmi specjalnymi np. dietetykiem, fizjoterapeutą ale również z osobami zaufania publicznego - radnymi.

Jednym z najważniejszych elementów programu wczasów są działania o charakterze integracyjnym. W trakcie takich działań przygotowuje się wspólną zabawę dla uczestników wczasów w ŚDS oraz „Akcji Lato”. Wspólna zabawa w ogrodach Zespołu Opiekuńczego to czas gdy można z rodzinami, przyjaciółmi, dziećmi i znajomymi zrelaksować się w otoczeniu natury, czerpać radość z życia przy wspólnych tańcach lub śpiewach i dzięki temu  oderwać się od problemów dnia codziennego.

W trakcie działań wakacyjnych każdy uczestnik może nieodpłatnie skorzystać z konsultacji psychologicznych.  Projekt corocznie kończy się programem artystycznym dla zaproszonych gości z zewnątrz, przygotowanym podczas zajęć.

Integracja poprzez wspólne działania wspiera inicjatywność uczestników i uczestniczek, poczucie dowartościowania i akceptacji przez innych. W kontakcie z osobami zdrowymi osoby objęte wsparciem uczą się norm społecznych oraz właściwych zachowań, staja się bardziej śmiałe i świadome swoich praw. Zyskują przekonanie, że chociaż każdy człowiek jest inny, może się rozwijać i współdziałać, realizując swoje marzenia.

Działania odpowiadają na potrzebę poszerzenia dotychczasowej oferty wsparcia w formie edukacyjnych wizyt studyjnych. Osoby niepełnosprawne i starsze często borykają się z problemami finansowymi m.in. z tego powodu prowadzą siedzący tryb życia.  W wyniku tego propozycje wyjazdów, zwiedzania i doznawania nowych wrażeń wraz  z połączeniem z edukacją wpływają nie tylko na polepszenie samopoczucia, ale także na poszerzenie wiadomości i umiejętności. Zadaniem projektu jest poprawa jakości systemu przywracania i integrowania osób z zaburzeniami psychicznymi do funkcjonowania  w lokalnym środowisku jako osób aktywnych, twórczych, czynnie uczestniczących w bieżącym, nie zaś tylko incydentalnym tworzeniu dóbr i usług życia społecznego.

Projekt pozwala uczestnikom wyjść z osamotnienia oraz poczucia bierności. Wzmacnia kontakty międzyludzkie oraz relacje rodzinne, co znacząco wpływa na wzrost kondycji psychofizycznej uczestników oraz rozwiniecie wiary we własne siły i utrwalenie gotowości do pracy nad sobą.

Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy aktywnie włączają się również w przygotowania do różnych inicjatyw organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie, m. in. do wrześniowego Festynu Przyjaźni „Tacy Sami” uświetniającego Ogólnopolski Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię. Doświadczenia związane z prowadzeniem wypoczynku letniego pokazują również, że wiele osób, które z obawami podchodziły do udziału w zajęciach, po  uczestnictwie w projekcie przełamuje się i stają się aktywnymi członkami/ członkiniami społeczności lokalnej.

Działanie ma charakter cykliczny, realizowane jest corocznie w okresie letnim.

Akcja Lato w Środowiskowych Domach Samopomocy
Warsztaty ceramiczne
Wycieczka w ramach Akcji Lato
Wypoczynek letni dla seniorów
Zajęcia taneczne w Zespole Opiekuńczym
Warsztaty dla seniorów

Komentarze (0)