„Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin”

Projekt trwa od: 01/02/2010 r. do 31/01/2012 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
lubelskie
Miasto na prawach powiatu Lublin
Gmina miejska
Urząd Miasta Lublin
Osób z niepełnosprawnością
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
1-20
Lokalny
 • Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
 • Choroby układu oddechowego i krążenia
 • Choroby układu pokarmowego
 • Choroby układu moczowo-płciowego
 • Niepełnosprawność sprzężona
 • 40-67
 • Zatrudnienie
 • Nie dotyczy
 • Środki UE
 • Inne

Osoby niepełnosprawne są szczególnie narażone na wykluczenie społeczno –zawodowe. Województwo lubelskie charakteryzuje najwyższy wskaźnik ilości osób niepełnosprawnych i bardzo wysokie bezrobocie tej grupy społecznej. Podjęcie zatrudnienia przez osobę niepełnosprawną daje jej szansę na eliminację zagrożeń płynących z izolacji społecznej i zawodowej. Praca dla osoby niepełnosprawnej to nie tylko możliwość utrzymania siebie i rodziny, ale także możliwość zmiany środowiska, wyjścia z zamknięcia, podniesienie poczucia własnej wartości oraz integracja społeczna.

Miasto Lublin wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych zatrudni 10 osób niepełnosprawnych w ramach projektu, zapewniając trwałość zatrudnienia przez 12 miesięcy po zakończeniu projektu (osoby nadal pracują, pomimo upływu wymaganego umową terminu).W ramach projektu zrealizowano kompleksowe działania wspierające uczestników poprzez zajęcia z doradcą zawodowym, psychologiem, zapewniono rozwój zawodowy poprzez pakiet szkoleń.

1. Zarządzanie Projektem: zatrudnienie koordynatora (funkcję pełniła osoba niepełnosprawna), specjalisty ds. rozliczania i obsługi finansowej oraz specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji.

2. Rekrutacja uczestników: 10 bezrobotnych osób niepełnosprawnych lub poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia. Rekrutacja połączona z kampanią promocyjną (6 ogłoszeń w lokalnej prasie, spot radiowy (2-mce emisji) i telewizyjny (4 emisje).

3. Organizacja stanowisk pracy: - organizacja pełne wyposażenie wieloosobowego stanowiska w Centrum Monitoringu Wizyjnego (CMW) dla 3 osób: monitory, głośniki, słuchawki z mikrofonem, UPS, oprogramowanie, urządzenie wielofunkcyjne, - Do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych: zestaw komputerowy dla uczestnika projektu, dla koordynatora laptop i urządzenie wielofunkcyjne, - przeprowadzenie wstępnych badań lekarskich uczestników,

4. Zatrudnienie subsydiowane: 9 osób w CMW i 1 osoba w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych,

5.Trening pracy: 10 uczestników zapoznanych zostało przez trenerów pracy ze specyfiką pracy w Urzędzie Miasta, otrzymali wsparcie i pomoc w nauczeniu się poprawnego wykonywania zadań związanymi z przyszłymi obowiązkami. Trening trwał przez 2 tygodnie (4 godz. dziennie 4 razy w tygodniu).

6. Szkolenia: grupowe dla 10 osób z zakresu administracji publicznej (40 godzin) ,,Funkcjonowanie administracji publicznej – samorząd szczebla powiatowego i gminnego”, 2 szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych dla pracownika Biura ds. Osób Niepełnosprawnych (16 godzin), szkolenie dla 9 osób przygotowujące do pracy w CMW (72 godziny),

7. Poradnictwo psychologiczne: 3 sesje (36 godzin). Dodatkowo, poza działaniami projektowymi uczestnicy mogą skorzystać z poradnictwa psychologicznego indywidualnego w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych.

8. Akcje informacyjno-promocyjne: 2 spotkania informacyjne (łącznie 100 osób) skierowane do pracodawców, instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz mieszkańców Lublina dotyczące potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie aktywności zawodowej oraz promujące zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.

W każdej akcji dodatkowo 4 ogłoszenia w prasie lokalnej, emisja spotu radiowego przez miesiąc, 2 artykuły sponsorowane.

A) Twarde: uzyskanie zatrudnienia przez uczestników projektu, zwiększenie wiedzy uczestników poprzez uczestnictwo w szkoleniach, uzyskanie wsparcia poprzez trening pracy i pracę z psychologiem, ukończenie udziału w projekcie.

 

B) Miękkie: wzrost pewności siebie i motywacji u uczestników projektu, podniesienie umiejętności organizacyjnych i komunikacyjnych, poprzez trening pracy i poradnictwo psychologiczne, stworzenie warunków do integracji zawodowej i społecznej uczestnikom, zwiększenie świadomości pracodawców, mieszkańców Lublina i przedstawicieli instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.

Projekt przyczynił się do wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, stworzył warunki do integracji zawodowej i społecznej oraz zwiększenia świadomości pracodawców, mieszkańców Lublina i przedstawicieli instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, ich potrzeb i możliwości. Przyczynił się także do kreowania pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej jako pełnowartościowego członka społeczności lokalnej i zawodowej.

Projekt zapewniał uczestnikom kontynuację zatrudnienia przez 12 miesięcy po zakończeniu projektu. Uczestnicy pomimo upływu tego okresu nada pracują na stworzonych stanowiskach pracy.

Pozytywne doświadczenia wynikające z zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie przyczyniły się do dalszego zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych w kolejnym projekcie, tym razem skierowanym do 21 osób (13 osób zostanie zatrudnionych, 8 odbędzie 6-miesięczne staże).

Komentarze (0)