Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych

Projekt trwa od: 06/05/2013 r. do 10/05/2014 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
małopolskie
Miasto na prawach powiatu: Tarnów
Gmina miejska
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie
Całej społeczności
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Regionalny
 • Bez ograniczeń
 • 0-6
 • 7-18
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • powyżej 68 lat
 • Dostępna informacja
 • Komunikacja
 • Edukacja
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Województwo małopolskie, Powiat Dąbrowski, Powiat Brzeski, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnowie, Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnowie, Stowarzyszenie „Ich Lepsze Jutro”,  Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Tarnowie, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tarnowie, Stowarzyszenie „Bądźmy Razem”, Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II Fundacji Rozwoju, Edukacji, Pracy, Integracji, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Szkoła Podstawowa Nr 9 w Tarnowie, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Tarnowie, Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Tarnowie, Przedszkole Publiczne Nr 14 z Oddziałem Integracyjnym w Tarnowie, Środowiskowy Dom Samopomocy im. Św. Kingi w Tarnowie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy, Środowiskowy Dom samopomocy w Brzesku, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Złotej, Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy Kupienin, Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy Szarwark, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie, Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku, Stowarzyszenie Medycyna Polska, Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu.
 • Środki własne
 • Środki sponsorów
 • Inne

         Działania podejmowane przez Gminę Miasta Tarnowa na rzecz osób niepełnosprawnych mają na celu całościowe, wieloaspektowe wsparcie funkcjonowania tych osób w społeczności lokalnej. Realizowane są one na różnych płaszczyznach, m.in.: informacyjnej, medycznej, edukacyjnej oraz zawodowej i społecznej.

Działania kierowane do zagrożonej wykluczeniem społecznym i marginalizacją społeczności osób niepełnosprawnych, realizowane są między innymi na podstawie zapisów:

 • „Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Mieście Tarnowie na lata 2011-2015”, którego celem strategicznym jest tworzenie warunków do pełnego, indywidualnego rozwoju i zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych we wszystkich sferach i na każdym etapie życia, gwarantujących pełne uczestnictwo tych osób w życiu społecznym i zawodowym.
 •  „Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Tarnowa na lata 2011 – 2020”, której jeden z obszarów działań poświęcony został „Zwiększeniu udziału osób starszych i niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym”, poprzez „ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz aktywizację społeczna i zawodową osób niepełnosprawnych”. Podejmowane działania wynikają również z realizacji przez różne podmioty samorządowe i organizacje pozarządowe funkcjonujące w mieście, ustaw i rozporządzeń traktujących o pomocy i wsparciu na rzecz osób niepełnosprawnych.  

Według Narodowego Spisu Powszechnego 2011 na terenie miasta Tarnowa mieszkało 16.910 osób niepełnosprawnych, co stanowi 15% ogólnej liczby mieszkańców. Niepełnosprawni mieszkańcy naszego miasta są m. in.:

 • uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej – 126 osób,
 • pensjonariuszami Domów Pomocy Społecznej – 384 osoby,
 • pensjonariuszami Środowiskowego Domu Samopomocy im. Św. Kingi – 60 osób,
 • uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego – 226 osób,
 • przedszkolakami oddziałów integracyjnych - 50 dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego i 58 dzieci objętych zostało wczesnym wspomaganiem,
 • uczniami w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych -  154  uczniów.

Barierą utrudniającą pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym jest niejednokrotnie stereotypowe rozumienie problemu niepełnosprawności przez osoby pełnosprawne. Wynika to często z lęku i niewiedzy na temat właściwego zachowania się
w stosunku do osób niepełnosprawnych.  Aby przełamać te bariery Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie wraz z Urzędem Miasta Tarnowa oraz organizacjami pozarządowymi zorganizował po raz pierwszy, w dniach 6 – 11 maja 2013 r., uroczyste obchody „Tygodnia Godności Osób z Niepełnosprawnością”.

Celem projektu było przełamanie stereotypów związanych z niepełnosprawnością oraz uświadomienie mieszkańcom Tarnowa, jak wiele osób z różnymi deficytami żyje w ich najbliższym otoczeniu.

W 2014 roku nastąpiła zmiana nazwy projektu na „Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Tarnowie – Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych”. Głównym celem tegorocznych obchodów Tygodnia było, podobnie jak w roku ubiegłym, kształtowanie opinii społecznej w kierunku akceptacji osób z niepełnosprawnością, prezentacja ich osiągnięć w różnych dziedzinach artystycznych, a  także zwrócenie uwagi na bariery prawne, edukacyjne, zawodowe, kulturalne, komunikacyjne, a  przede wszystkim mentalne, które niejednokrotnie uniemożliwiają im prowadzenie normalnego życia.

Projekt zawiera zrealizowane działania w latach 2013 - 2014.

Zadania realizowane w 2013 r.

W dniach od 6 do 11 maja 2013 r., w ramach projektu zorganizowane zostały po raz pierwszy w Tarnowie obchody „Tygodnia Godności Osób z Niepełnosprawnością”. Patronat nad obchodami „Tygodnia Godności Osób z Niepełnosprawnością” objęli: Prezydent Miasta Tarnowa i Biskup Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej. Uroczysta inauguracja Tygodnia miała miejsce podczas Mszy Św. odprawionej w intencji niepełnosprawnych mieszkańców Tarnowa, ich rodzin i przyjaciół, w kościele p.w. Św. Krzyża i Św. Filipa Neri, przez kapłanów pracujących w środowisku osób niepełnosprawnych. Partnerami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miasta Tarnowa w realizacji projektu byli:

 • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób
  z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnowie,
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym,
 • Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II Fundacji Rozwoju, Edukacji, Pracy, Integracji,
 • Środowiskowy Dom Samopomocy im. św. Kingi,

 

 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tarnowie,
 • Stowarzyszenie „Bądźmy Razem”,
 • Tarnowskie Centrum Kultury,
 • Powiatowy Urząd Pracy.

            W ramach Tygodnia odbyło się szereg imprez i wydarzeń kulturalnych, które gromadziły bardzo licznie mieszkańców Miasta, zarówno niepełnosprawnych świętujących swoje ważne dni, jak też integrujące się z nimi osoby pełnosprawne. Imprezy te sprzyjały wspólnym zabawom i zawieraniu nowych przyjaźni. W dniach od 6 do 11 maja
2013 r. odbyły się:

 • plener malarski „Pod niebem Tarnowa” na tarnowskim Rynku (6 - 7 maja),
 • „Marsz godności” – przemarsz kolorowego i rozśpiewanego korowodu ulicami Miasta: ul. Piłsudskiego – ul. Wałowa – ul. Katedralna – Rynek (7 maja),
 • spotkanie z Prezydentem Miasta Tarnowa na tarnowskim Rynku (7 maja),
 • happening znanego tarnowskiego muzyka Wojciecha Klicha, członka zespołu ZIYO na tarnowskim Rynku (7 maja),
 • zabawy i gry integracyjne „Podróż za jeden uśmiech” na obiektach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, ul. Romanowicza  9  (8 maja),
 • wystawa prac Koła Rękodzieła Artystycznego w Środowiskowym Domu Samopomocy im. Św. Kingi, Al. M. B. Fatimskiej 6 (8 maja),
 • koncert Zespołu Ludowego „Zalasowianie” w Środowiskowym Domu Samopomocy im. Św. Kingi, Al. M. B. Fatimskiej 6 (8 maja),
 • zabawy i gry integracyjne „Zabawa w kolory – dzień żółty” na obiektach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, ul. Romanowicza  9  (9 maja),
 • festyn integracyjny w Parku Strzeleckim (11 maja).

Festyn w Parku Strzeleckim, kończący „Tydzień Godności Osób
z Niepełnosprawnością” cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno niepełnosprawnych, jak i pełnosprawnych mieszkańców Tarnowa. W programie festynu znalazło się wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych:

 • występy artystyczne osób niepełnosprawnych na scenie,
 • prezentacja placówek i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie,
 • warsztaty plastyczne - możliwość wykonania kartek okolicznościowych
  i przedmiotów z masy solnej,
 • animacje i zabawy,
 • gry i zabawy ruchowo – sportowe,
 • konkurs „Mam talent”,
 • nauka układu tanecznego,
 • fotografia „W lustrze”,
 • kiermasz prac wykonanych przez osoby niepełnosprawne,
 • dogoterapia,
 • punkt diagnozy logopedycznej,
 • pokazy i konkursy przygotowane przez tarnowską Policję,
 • pokazy straży pożarnej.

 Punktem kulminacyjnym festynu było ogłoszenie wyników konkursu na plakat, który funkcjonuje jako logo prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Punktu Informacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych, Członków Ich Rodzin i Przyjaciół.

Tygodniowi Godności Osób z Niepełnosprawnością towarzyszyły Dni Otwarte
w placówkach i instytucjach zajmujących się osobami niepełnosprawnymi
:

 • w dniu 6 maja 2013 r.:
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym,
  • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób
   z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnowie,
  • Dom Pomocy Społecznej „Hostel” przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnowie,
  • Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno – Terapeutyczna.
  • Zespół Szkół dla Niesłyszących i Słabo Słyszących.
   • w dniach 6 - 10 maja 2013 r.:
    • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy,
    • Urząd Miasta Tarnowa, Centrum Spraw Społecznych,
    • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
    • Powiatowy Urząd Pracy,
    • Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
    • tarnowskie przedszkola i szkoły, w szczególności placówki z oddziałami integracyjnymi,
    • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.
     • w dniu 8 maja 2013 r.:
 • Niepubliczne Przedszkole Specjalne i Punkt Wczesnej Interwencji przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
  w Tarnowie,
  • Pałac Młodzieży.
   • w dniach 8 – 9 maja 2013 r.:
    • Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II, Fundacja Rozwoju Edukacji Pracy, Integracji,
    • Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie im. św. Kingi,
    • Stowarzyszenie „Ich Lepsze Jutro”,
    • Zespół Szkół dla Niesłyszących i Słabo Słyszących.

Ponadto w dniach 6-9 maja w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Urzędzie Miasta Tarnowa funkcjonowały Punkty informacyjne dla osób niepełnosprawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w ramach Tygodnia zorganizował:

 • grupową poradę zawodową „Rynek pracy – pokonaj bariery”, w swojej siedzibie przy Pl. Gen. J. Bema (6-7 maja),
 • zajęcia aktywizujące „Aktywne CV”, Pl. Gen. J. Bema 3 (8 maja).

Eksperci z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie w dniach 9 - 10 maja, podczas szeregu spotkań z młodzieżą z tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych, przeprowadzili zajęcia edukacyjne pod hasłem „Szanuję – wspieram – pomagam”.

Ważnym wydarzeniem Tygodnia była również Konferencja ”zGodnie                                    o Niepełnosprawnych”, która odbyła się w dniu 10 maja, w siedzibie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Konferencja zorganizowana została przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tarnowie, Stowarzyszenie „Bądźmy Razem” na Rzecz Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych oraz Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego                            i Administracji w ramach projektu: Centrum Edukacji Małopolskich Organizacji Pozarządowych współfinansowanej z EFS. Konferencja zgromadziła liczne grono przedstawicieli tarnowskich instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Jej efektem jest materiał, zawierający informacje
o podejmowanych, w ramach codziennej działalności, inicjatywach na rzecz tej grupy mieszkańców miasta, w ramach codziennej działalności.

Kolejną atrakcją Tygodnia był Przegląd filmów o tematyce związanej
z niepełnosprawnością
, który odbył się w tarnowskim Kinie „Marzenie”. Zainteresowane osoby miały okazję obejrzeć:

 • film pt. „Nietykalni”, produkcji francuskiej, 8 maja, o godz. 10.00,
 • film pt. „Na imię ma Sabine”, produkcji francuskiej, 9 maja, o godz. 10.00,
 • film pt. „Nienormalni”, produkcji polskiej, 10 maja, o godz. 10.00.

W ramach Tygodnia Godności Osób z Niepełnosprawnością  zainaugurowane  zostały spotkania przedstawicieli osób niepełnosprawnych z dziećmi uczęszczającymi do tarnowskich przedszkoli. W spotkaniach uczestniczyli:

 • osoba zajmująca się problemami środowiska osób niesłyszących, która zapoznawała dzieci z zasadami języka migowego i uczyła poprawnych zachowań w kontakcie
  z osobą niesłyszącą,
 • sportowiec, mistrz Polski, złoty medalista Pucharu Europy, uczestnik mistrzostw świata i Paraolimpiady Ateny 2004 w pływaniu osób niepełnosprawnych, który tłumaczył dzieciom jak poprzez swoją ciężką pracę  i wytrwałość osoba niepełnosprawna może osiągać sukcesy na światowym poziomie,
 • osoba niewidoma, pokazała podstawy posługiwania się alfabetem Braille’a i uczyła
  w jaki sposób można  pomóc osobie niewidomej lub słabo widzącej.

            Spotkania z dziećmi miały na celu zwrócenie uwagi najmłodszych
na środowisko osób niepełnosprawnych i pokazanie, że pomimo ograniczeń osoby dotknięte niepełnosprawnością mogą realizować swoje marzenia.

            W obchodach Tygodnia w 2013 r. uczestniczyło ogółem około 4.000 osób niepełnosprawnych, ich rodzin, przyjaciół i mieszkańców Tarnowa.

Zadania realizowane w 2014 r.

Tegoroczny „Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Tarnowie – Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych”, obchodzony w dniach 5 - 10 maja, zorganizowany był
w ramach Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych i współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.  Po raz pierwszy organizacja Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych była efektem współpracy miasta Tarnowa oraz powiatów: dąbrowskiego
i brzeskiego (położonych w granicach subregionu tarnowskiego) w zakresie promowania rehabilitacji społecznej i zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Małopolski.

Koordynatorem i głównym organizatorem obchodów był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie, współorganizatorami: Gmina Miasta Tarnowa, Powiat  Dąbrowski
i Powiat Brzeski. Strategicznym partnerem projektu było Województwo Małopolskie. Pozostali partnerzy projektu to:

 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
  w Tarnowie,
 • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób
  z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnowie,
 • Stowarzyszenie „Ich Lepsze Jutro”,
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Tarnowie,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tarnowie,
 • Stowarzyszenie „Bądźmy Razem”,
 • Fundacja Rozwoju, Edukacji,, Pracy, Integracji,
 • Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II Fundacji Rozwoju, Edukacji, Pracy, Integracji,
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie,
 • Szkoła Podstawowa nr 9 w Tarnowie,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Tarnowie,
 • Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Tarnowie,
 • Przedszkole Publiczne Nr 14 z Oddziałem Integracyjnym w Tarnowie,
 • Środowiskowy Dom Samopomocy im. Św. Kingi w Tarnowie,
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy,
 • Środowiskowy Dom samopomocy w Brzesku,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Złotej,
 • Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy Kupienin,
 • Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy Szarwark,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku,
 • Stowarzyszenie Medycyna Polska,
 • Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu.

Patronat honorowy nad obchodami objęli Biskup Tarnowski Ks. Andrzej Jeż, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela, Prezydent Miasta Tarnowa, Starosta Powiatu Brzeskiego oraz Starosta Powiatu Dąbrowskiego. Patronat medialny pełniły Telewizja Kraków oraz Radio RDN Małopolska.

Inauguracja drugiej edycji Tygodnia miała miejsce podczas uroczystej Mszy Świętej, odprawionej w dniu 6 maja 2014 r., w Bazylice Katedralnej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tarnowie, w intencji osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół. Wzorem ubiegłego roku w ramach „Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych
w Tarnowie – Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych” - odbyło się szereg imprez towarzyszących:

 • kulturalnych:
 • plener malarski „Pod Niebem Tarnowa” na tarnowskim Rynku i w Galerii Aniołowo (5-6 maja),
 • prezentacja osiągnięć artystycznych klas integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 9 w Tarnowie (6 maja),
 • „Marsz Godności” - przemarsz kolorowego i rozśpiewanego pochodu ulicami Miasta Tarnowa, zakończony spotkaniem osób niepełnosprawnych z Prezydentem Miasta Tarnowa, Starostą Dąbrowskim oraz Starostą Brzeskim na tarnowskim Rynku (6 maja),
 • występ tarnowskiego zespołu „Anaconda” na tarnowskim Rynku (6 maja),
 • impreza plenerowa na terenie Zamku w Dębnie – zwiedzanie obiektu (7 maja),
 • XII Powiatowy Integracyjny Konkurs Recytatorski im. J. Korczaka „Bajki, które uczą i bawią” w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Tarnowie
  (8 maja),
 • „Piknik Integracyjny w Centrum Polonii” w Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu (8 maja),
 • „Majówka osób niepełnosprawnych” w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Złotej (8 maja),
 • wernisaż wystawy poplenerowej „Pod Niebem Tarnowa” w Galerii Aniołowo
  w  Tarnowie (9 maja),
 • Festyn w Parku Strzeleckim w Tarnowie, na placu zabaw (10 maja). W ramach festynu odbyły się:
 • występy artystyczne na scenie:
 • zespół wokalno - taneczny DO-RE-MI ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowie,
 • grupa integracyjna „Albatros” Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II Fundacji REPI i Pałacu Młodzieży,
 • grupa "Przyjaciele" Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
  w Tarnowie,
 • prezentacja artystyczna Przedszkola Integracyjnego nr 14 w Tarnowie,
 • grupa Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzesku,
 • zespół teatralno – muzyczny „Zawadiaki” Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zawadzie Uszewskiej,
 • zespół teatralny „Tacy sami” Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzesku.
 • animacje i zabawy,
 • konkurs taneczny „Do tanga trzeba dwojga”,
 • gry i zabawy ruchowo – sportowe,
 • foto – budka,
 • pokazy mody i fryzur,
 • punkt diagnozy logopedycznej,
 • punkt informacyjny dla osób niepełnosprawnych,
 • pokazy i konkursy przygotowane przez Policję i Straż Pożarną,
 • kiermasz twórczości Warsztatów Terapii Zajęciowej i  placówek kształcenia specjalnego,
 • występy zespołów muzycznych SMALL CAFE i THE FATHERS.
 • edukacyjne:
 • Konferencja „Mam Prawo”, dotycząca aspektów prawnych związanych z niepełnosprawnością z udziałem Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta oraz Podsekretarza Stanu Radosława Mleczko, w zastępstwie za Ministra Pracy
  i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka - Kamysza w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie (9 maja),
 • akcja społeczna „Niepełnosprawny - przekonaj się jak to jest!” na Placu Sobieskiego, Placu Szczepanika, Placu Ks. Olgierda Kokocińskiego (8 maja),
 • warsztaty wyszywania i dziergania zorganizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy, Dąbrowa Tarnowska (5 maja),
 • spotkanie integracyjnych grup przedszkolnych pod hasłem „Przez najbliższe dni, bądźmy razem Ja i Ty”, wspólne gry i zabawy integracyjne w Przedszkolu Publicznym nr 14 z Oddziałem Integracyjnym w Tarnowie (7-8 maja),
 • pokaz „Z psem po zdrowie” w  Szkole Podstawowej nr 9 w Tarnowie (6 maja),
 • „Festiwal umiejętności” - zabawy i gry integracyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tarnowie (8 maja),
 • „I Powiatowe Warsztaty Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży” w Kupieninie
  (8 maja),
 • „I ty możesz zostać mistrzem” - zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży
  w Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Tarnowie
  (9 maja).
 • sportowe i rekreacyjno – turystyczne:
 • Spartakiada dla osób niepełnosprawnych na Stadionie Klubu Sportowego Okocimski w Brzesku (5 maja),
 • spotkanie z Anetą Michalską – Kocjan, mistrzynią Polski, wicemistrzynią  świata, brązową medalistką Paraolimpiady Sydney 2000 w pływaniu osób niepełnosprawnych (6 maja),
 • „Zawody Wędkarskie Osób Niepełnosprawnych” w Brzesku organizowane Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzesku (7 maja),
 • „I Miting Pływacki” Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej – na basenie M - GOSIR w Dąbrowie Tarnowskiej (7 maja),
 • „Integracyjny turniej tenisa stołowego” w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tarnowie (8 maja),
 • spotkanie rekreacyjno - turystyczne na terenie powiatu dąbrowskiego: zwiedzanie Ośrodka Spotkań Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej oraz „Malowanej Wsi” w Zalipiu, warsztaty rękodzieła (8 maja),
 • „IV Ogólnopolski Mityng Pływacki Osób z Niepełną Sprawnością” na basenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie (9 maja).

Powiatowe Urzędy Pracy w Tarnowie, Brzesku i Dąbrowie Tarnowskiej w ramach Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych zorganizowały:

 • Dzień Informacji Zawodowej dla Osób Niepełnosprawnych - Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej (5 maja),
 • grupową poradę zawodową „Rynek pracy - pokonaj bariery”  - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie (5 maja),
 • „Bariery? Nie dla Nas” - Dni Informacji Zawodowej dla Osób Niepełnosprawnych - Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku (6 - 7 maja).

           Również i w tym roku wiele placówek i instytucji prowadziło w ramach Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych Dni Otwarte:

 • Urząd Miasta Tarnowa, Wydział Polityki Społecznej, ul. Goldhammera 3, w dniach     5 - 9 maja,
 • Starostwo Powiatowe w Brzesku, ul. Głowackiego 51, w dniach 6 - 7 maja,
 • Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. B. Joselewicza 5, w dniu 5 maja, w godz. 8.00 - 16.00, a w dniach 6 - 9 maja,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie, al. Matki Bożej Fatimskiej 9,
  w dniach 5 - 9 maja,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dąbrowa Tarnowska, ul. B. Joselewicza 5,
  w dniu 5 maja, w godz. 8.00 - 16.00, a w dniach 5 - 9 maja,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie, Pl. Gen. J. Bema 3,w dniach 5 - 9 maja,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Piłsudskiego 33, w dniach
  5 - 9 maja,
 • Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Tarnów, ul. Okrężna 4a,
  w dniach 5 - 9 maja,
 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Dąbrowa Tarnowska
  ul. Szpitalna 1, w dniach 5 - 9 maja,
 • Pałac Młodzieży, Tarnów, ul. Piłsudskiego 24, w dniach 7 – 8 maja,
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mieście Tarnowie, powiecie dąbrowskim oraz powiecie brzeskim, w dniach 5 - 9 maja,
 • Dom Pomocy Społecznej „Hostel” PSOUU Koło w Tarnowie, ul. Modrzejewskiej 48, w dniach 5 - 9 maja,
 • Ośrodek Zdrowia w Dębnie, Dębno 17, w dniu 7 maja,
 • Stowarzyszenie „Ich Lepsze Jutro”, Tarnów, ul. Jana Kochanowskiego 30, w dniach   6 - 8 maja,
 • Środowiskowy Dom Samopomocy im. św. Kingi w Tarnowie, al. Matki Bożej Fatimskiej 6 - wystawa prac Koła Rękodzieła Artystycznego, koncert zespołu ZALASOWIANIE, w dniach 5 - 9 maja,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy, Tarnów, ul. Romanowicza 9 - zabawy
  i gry integracyjne „Festiwal umiejętności”
  , w dniach 5 - 9 maja,
 • Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu powiatu dąbrowskiego, w dniach         
  5 - 9 maja, godz. 8.00 - 15.00,
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy, Dąbrowa Tarnowska, w dniu 5 maja, w godz. 10.00 - 14.00,
 • Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy Kupienin 35, w dniu 5 maja, w godz. 9.30 – 12.30,
 • Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy Szarwark 2, w dniach                     5 - 7 maja, w godz. 10.00 – 14.00,
 • Niepubliczne Przedszkole Specjalne Kupienin 35, w dniu 7 maja, w godz. 9.30
  - 12.30,
 • Zespół Szkół dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie, ul. Lippóczyego 4a, w dniach 5 - 9  maja, w godz. 9.00 – 14.00,
 • Niepubliczne Przedszkole Specjalne i Punkt Wczesnej Interwencji, PSOUU Koło w Tarnowie, ul. Okrężna 4a, w dniach 5 - 9 maja, w godz. 9.00 – 14.00,
 • Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Brzesku, ul. Czarnowiejska 44 – happening, quiz „Prawdy i mity na temat osób niepełnosprawnych”, konkurs plastyczny, w dniu 8 maja,
 • przedszkola i szkoły, w szczególności placówki z oddziałami integracyjnymi,
  w Mieście Tarnowie, powiecie dąbrowskim oraz powiecie brzeskim, w dniach
  5 - 9 maja,
 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Tarnów, ul. Nadbrzeżna Dolna 7, w dniach 5 - 9 maja,
 • Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno - Terapeutyczna, Tarnów, ul. Szujskiego 25, w dniu 5 maja,
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Dąbrowa Tarnowska ul. Piłsudskiego 33,
  w dniach 5 - 9 maja,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie – pokazy: kowalstwa artystycznego, metod spawania, fryzur współczesnych, w dniach 8 - 9 maja,
 • CenterMed Rehabilitacja, Tarnów, ul. Piotra Skargi 29 a – oferta skierowana do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów - bezpłatne konsultacje z fizjoterapeutą, konsultacje w zakresie doboru wózków inwalidzkich, instruktaż posługiwania się wózkiem inwalidzkim, w dniach 5 – 9 maja,
 • Marmed, Tarnów, al. Matki Bożej Fatimskiej 17,
 • Przychodnia Leczenia Narządu Ruchu GERONIMO, Tarnów, ul. Mościckiego 14.

W obchodach Tygodnia w 2014 r. uczestniczyło ogółem około 10.000 osób niepełnosprawnych, ich rodzin, przyjaciół i mieszkańców subregionu tarnowskiego. Koszt projektu zamknął się w kwocie 99.763,51 zł, z czego dotacja z Województwa Małopolskiego wyniosła 48.975,64 zł, a udział własny 50.787,87 zł. Koszty poszczególnych uczestników projektu wyniosły:             

 • koszty Gminy Miasta Tarnowa: dotacja - 35.360,65 zł, udział własny - 42.861,54 zł,
 • koszty Powiatu Brzeskiego: dotacja - 9.045 zł, udział własny - 3.700 zł,
 • koszty Powiatu Dąbrowskiego: dotacja – 4.569,99 zł, udział własny – 4.226,33 zł.

 

Realizacja projektu przyczyniła się do:

 • integracji środowisk osób niepełnosprawnych, w szczególności osób
  z niepełnosprawnością intelektualną z osobami pełnosprawnymi,
 • uwrażliwienia społeczeństwa na potrzeby drugiego człowieka,
 • kształtowania opinii społecznej w kierunku akceptacji osób z niepełnosprawnością,
 • prezentacji osiągnięć osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach artystycznych,
 • zwrócenia uwagi na bariery – edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne a przede wszystkim mentalne, które uniemożliwiają im prowadzenie normalnego życia.      

„Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych” to prawdziwe święto integracji. Obchody pozwoliły na uświadomienie członkom społeczności lokalnych, że osoby niepełnosprawne są wśród nas, że są to osoby takie same jak my, mają takie same potrzeby, ale wymagają pomocy i wsparcia.

Nadrzędnym celem organizacji projektu było umożliwienie osobom niepełnosprawnym dotarcia ze swoimi niepokojami, twórczością i sukcesami do szerokiego grona odbiorców, ale równie ważnym celem było uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby drugiego człowieka oraz formowanie postawy życzliwej akceptacji wobec osób niepełnosprawnych.

Dzięki takim inicjatywom kształtował się będzie w społeczeństwie pozytywny wizerunek osoby dotkniętej niepełnosprawnością, która nie tylko korzysta z różnych form wsparcia i dofinansowania, ale przede wszystkim jest aktywnym członkiem lokalnej społeczności, który odnosi swoje małe sukcesy, posiada różnorakie pasje, a swoim postępowaniem ubogaca najbliższe otoczenie.

Projekt realizowany jest zgodnie z priorytetem 1 „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Mieście Tarnowie na lata 2011-2015”: Prawa osób niepełnosprawnych. Kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie dostrzegania i rozumienia problemów osób niepełnosprawnych i będzie kontynuowany w następnych latach. Zamiarem organizatorów jest, aby w jego realizację włączyły się kolejne samorządy subregionu tarnowskiego.

Kontynuacja projektu jest niezwykle istotna ponieważ „Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych” jest ważnym wydarzeniem prowadzącym do integracji środowisk osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi. Projekt stwarza doskonałą okazję, aby mieszkańcy subregionu tarnowskiego wyrazili swoją  solidarność i uznanie dla poczynań osób przełamujących na co dzień swoje ograniczenia i słabości. Realizacja projektu przyczyniła się również do ukazania skali zjawiska jakim jest niepełnosprawność w subregionie.

Poprzez udział w projekcie osoby niepełnosprawne potwierdzają, że czują się pełnoprawnymi mieszkańcami subregionu tarnowskiego. „Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych” był przede wszystkim ich świętem, świętem ich opiekunów, rodzin
i przyjaciół. Był także świętem całych społeczności lokalnych w których żyją, uczą się i pracują osoby niepełnosprawne.

Marsz godności
Marsz godności
Koncert Wojciecha Klicha na tarnowskim rynku
Akcja społeczna Niepełnosprawny - przekonaj się jak to jest !
IV Ogólnopolski Mityng Pływacki Osób z Niepełną Sprawnością
Konferencja Mam Prawo
Festyn w Parku Strzeleckim w Tarnowie
Festyn w Parku Strzeleckim w Tarnowie - pokaz mody ślubnej
Festyn w Parku Strzeleckim w Tarnowie

Komentarze (0)