Program Integracji Osób Niepełnosprawnych na lata 2013-2014 - X edycja, z elementami promocji i upowszechniania wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego Spełnić choć jedno marzenie

Projekt trwa od: 31/08/2013 r. do 27/06/2014 r. Kontakt z wykonawcą

Laureat konkursu:

"Samorząd Równych Szans 2014"

Samorządowa jednostka terytorialna
dolnośląskie
Długołęka
Gmina wiejska
Gmina Długołęka
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
51-100
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • powyżej 68 lat
 • Dostępna informacja
 • Komunikacja
 • Edukacja
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce
 • Środki własne

Mam wrażenie, że znasz moje potrzeby i zaspokajasz je zanim je wypowiem” Pam Brown.

Gminę Długołęka, w skład której wchodzi 41sołectw, na koniec 2012 roku zamieszkiwało 24 288 osób, z czego szacunkowo 10%-12% to osoby z niepełnosprawnością. Położenie gminy na 210,7km2 powoduje utrudnienia komunikacyjne dla mieszkańców, skutkujące niejednolitym dostępem do infrastruktury społecznej, w tym kulturalnej gminy oraz miast sąsiadujących z gminą: Oleśnicy, Trzebnicy i Wrocławia. W infrastrukturze społecznej gminy nie ma instytucji i podmiotów, w których osoby z niepełnosprawnością mogłyby być zaopiekowane, rehabilitowane, korzystać z oferty kulturalnej i wsparcia. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce mając świadomość problemu osamotnienia i izolacji społecznej osób z niepełnosprawnością, nieradzenia sobie tych osób z problemami dnia codziennego od 10 lat pomaga, wspiera, edukuje, opiekuje, wspólnie z osobami z niepełnosprawnością, odkrywa piękno gminy i kraju.

Z danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce wynika, że w gminie Długołęka problem związany z izolacją społeczną osób z niepełnosprawnością i ich rodzin jest znaczący. Nierzadko obserwujemy sytuacje osób, których jedyną przestrzenią do życia jest własne mieszkanie i najbliższe otoczenie.

Priorytetem programu jest podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji osób i rodzin zagrożonych zjawiskiem izolacji społecznej, w tym nie sięganie po pomoc przez osoby jej wymagających. Celem jest objęcie wsparciem nie tylko osób z niepełnosprawnością, które w sytuacji uszczerbku na zdrowiu są najbardziej narażone na szeroko rozumiane szkody, ale również ich rodziców/opiekunów. W tym przypadku jest to niezbędne ze względu na konieczność wsparcia tych osób poprzez pomoc i integrację. Oprócz osób i rodzin bezpośrednio dotkniętych niepełnosprawnością istnieje potrzeba edukacji mieszkańców gminy na temat problemów, jakie niesie niepełnosprawność, w szczególności psychiczna, jak może się objawiać, jakie może nieść konsekwencje, jak można pomóc, co w założeniu skutkuje większą świadomością społeczną oraz docelowo zmniejszeniem skali osób, które z różnych przyczyn nie sięgają po wsparcie.

Docelowo działania realizowane w ramach programu mają zmienić postrzeganie niepełnosprawności jako stanu przez mieszkańców gminy, co oddziaływać będzie wzmacniająco na poczucie bezpieczeństwa osobistego osób i rodzin dotkniętych tym problemem.

Realizacja programu pozwoli ograniczyć skalę osamotnienia osób i rodzin z niepełnosprawnością, doprowadzić do łamania stereotypów związanych z niepełnosprawnością- powinna wpłynąć na rozumienie zachowań osób psychicznie chorych, które z powodu stanu zdrowia psychicznego jakże często budzą sprzeciw społeczny i poczucie zagrożenia. Program stanowi także odpowiedź na sygnalizowane przez mieszkańców potrzeby związane z nieznajomością bądź niezaradnością w korzystaniu ze środków PFRON. Działania programu nakierowane są na udzielanie kompleksowej pomocy w formie identyfikowania potrzeb mieszkańców z niepełnosprawnością, przekazywanie informacji i okazywanie wsparcia, a w konsekwencji zakupu sprzętu pomocniczego, ortopedycznego i rehabilitacyjnego, likwidacji barier komunikacyjnych i architektonicznych oraz korzystania z turnusów rehabilitacyjnych.

Kilka miesięcy realizacji programu stanowi dowód na skuteczność działań, dzięki którym bardzo wielu mieszkańców gminy skorzystało z uprawnień ze środków PFRON.

Projekt skoncentrowany jest na działaniach, które są kierowane do osób z orzeczoną niepełnosprawnością i ich rodzin, bez względu na przyczynę niepełnosprawności. Wybrane metody przyczynią się zmniejszenia tolerancji dla występowania zjawiska zagrożenia wykluczeniem społecznym, stygmatyzacją, izolacją społeczną, niskim poczuciem własnej wartości, przemocą w rodzinie i innych dysfunkcji. Metody te są odpowiedzią na obserwacje pracowników socjalnych, którzy bezpośrednio mają styczność z osobami z niepełnosprawnością, doświadczającymi odrzucenia, samotności, izolacji, nie sięgające po pomoc medyczną, rehabilitacyjną, socjalną.

Pomimo ograniczeń kadrowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce (niewystarczająca ilość pracowników socjalnych, trudności lokalowe), idea programu skupia w sobie „symfonię trzech” – potrzebę, misję zawodu, społecznikostwo.

Działania w ramach programu:

Działanie 1: Spotkanie organizacyjne, rozpoczynające X edycję programu (14.09.2013r.), konsultacje psychologiczne i prawne z elementami edukacji w zakresie zdrowia psychicznego, wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej, praw osób niepełnosprawnych. Założeniem było wzmocnienie poczucia własnej wartości, przełamanie lęku lub niechęci związanej z artykułowaniem własnych potrzeb, edukacja dotycząca praw osób niepełnosprawnych, formach pomocy i wsparcia. Tego typu edukacja i wsparcie jest kontynuowana i utrwalana nieomal na wszystkich spotkaniach przez pracowników socjalnych i osoby prowadzące zajęcia.

Działanie 2: Udział w IV pielgrzymce osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół do Henrykowa. Pielgrzymka zakończona została piknikiem integracyjnym, z udziałem 1100 osób z terenu Archidiecezji Wrocławskiej. (31.08.2013r.)

Działanie 3: Akcja informacyjna dotycząca działalności w ramach programu, stworzenie zakładki o programie na stronie www.gopsdlugoleka.pl, kampania informacyjna - wykonanie i rozpowszechnienie ulotek i plakatów o treści nawiązującej do reagowania na potrzeby osób niepełnosprawnych, w tym chorych psychicznie.

Działanie 4: Warsztaty edukacyjne z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie wraz z warsztatami malowania na szkle (28.09.2013r.)

Działanie 5: Ognisko integracyjne osób z niepełnosprawnością i ich rodzin (12.10.2013r.)

Działanie 6: Jednodniowa wycieczka integracyjna do miejsca kultu religijnego tj. Sanktuarium Maryjnego w Licheniu (29.10.2013r.)

Działanie 7: Udział uczestników programu w uroczystej wieczornicy z okazji Święta Odzyskania Niepodległości z udziałem społeczności lokalnej w Kościele Parafialnym pw. Św. Michała Archanioła w Długołęce (11.11.2013r.)

Działanie 8: Dnia 18.11.2013r. udział w XX Powiatowym Przeglądzie Poezji i Prozy w Poniatowicach oraz Warsztatach edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego i selektywnej zbiórki śmieci w Gminnym Ośrodku Kultury w Długołęce

Działanie 9: Zabawa Andrzejkowa dla uczestników programu, ich rodzin i przedstawicieli społeczności lokalnej, połączona z konkursami śpiewu, tańca, opowiadania dowcipów, quizów, wróżbami ludowymi, laniem wosku (29.11.2013r.)

Działanie 10: Warsztaty terapii zajęciowej: malowanie, wykonanie kartek i ozdób świątecznych (05.12.2013r.)

Działanie 11: Udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym, zorganizowanym przez GOK w Długołęce, z udziałem społeczności lokalnej, radnych gminy Długołęka i przedstawicieli władz lokalnych (15.12.2013r.). Uczestnicy wzięli udział w Jarmarku, na którym przedstawiali i sprzedawali swoje przepiękne prace. Uczestnicy otrzymali wyróżnienie za najpiękniejszą ozdobę choinkową od dyrektora GOK w Długołęce.

Działanie 12: Uroczyste spotkanie wigilijne uczestników programu, ich rodzin, przedstawicieli społeczności lokalnej połączone ze wspólnym kolędowaniem. W roli gospodarza spotkania: Wójt Gminy Długołęka, Samorząd wsi Byków (20.12.2013r.)

Działanie 13: Warsztaty korekcyjno-edukacyjne dla osób, co do których zachodzi podejrzenie sprawstwa przemocy wobec członków rodziny (11.01.2014r.)

Działanie 14: Wyjazd do kina na seans filmowy, połączony z wyjściem do restauracji (29.01.2014r.)

Działanie 15: Warsztaty psychologiczne "Kryzys a odruch naprawy" oraz "Przemoc wobec osoby niepełnosprawnej intelektualnie" (08.02.2014r.)

Działanie 16: Wieczór magii "Twoja przyszłość w uczuciach, zdrowiu, rodzinie", z udziałem wróżek i animatorów kultury, z innym magicznymi obrzędami, wykonaniem i prezentacją kreacji ślubnych, zakończony zabawą walentynkową (21.02.2014r.)

Działanie 17: Warsztaty dotyczące poprawy wizerunku osobistego, z udziałem profesjonalnych kosmetyczek/fryzjerek (15.03.2014r.)

Działanie 18: Warsztaty terapii zajęciowej (malowanie, rzeźba, zajęcia komputerowe, wykonanie kartek i ozdób wielkanocnych), zakończone przedstawieniem teatralnym mieszkańców DPS "8 marca dzień Kobiet" w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie (28.03.2014r.)

Działanie 19: Integracyjny udział uczestników programu w Jarmarku Wielkanocnym (13.04.2014r.) - konkursie na wielkanocny stół, wielkanocną palmę i ozdoby wielkanocne z udziałem mieszkańców gminy, Kół Gospodyń Wiejskich, samorządów wsi, radnych, władz gminy. Uczestnicy programu za najpiękniejszy, najbardziej tradycyjny stół wielkanocny zdobyli I miejsce.

Działanie 20: Uroczyste śniadanie wielkanocne. W roli gospodarzy: Wójt Gminy Długołęka i Przewodniczący Rady Gminy Długołęka. Wykład tematyczny dotyczący obrzędowości świąt wielkanocnych, wykład tematyczny dotyczący historii ziemi świętej.

Działanie 21: Wycieczka integracyjno-krajoznawcza do Pogorzelicy, w której udział wzięło 46 osób z niepełnosprawnością (15-17.05.2014r.). O randze wyjazdu zaświadcza fakt, że 90% uczestników po raz pierwszy w życiu zobaczyło morze. Na długo pozostaną w pamięci sceny, kiedy wielu z uczestników klękając całowało piasek i smakowało morską wodę. Opiekunowie mieli wątpliwości, czy z radości głośniej krzyczą karmione przez uczestników mewy, czy sami uczestnicy.

Działanie 22: Sesja fotograficzna do kalendarza na rok 2015 "metamorfoza duszy, metamorfoza ciała" (06.2014r.). Planuje się wydanie okolicznościowego kalendarza z fotografiami i treściami odnoszącymi się do tematyki programu na rok 2015.

Działanie 23: Prezentacja historyczna, multimedialna wiedzy o ziemi świętej, zakończona ogniskiem kończącym X edycję programu. Monitoring programu - badanie ankietowe wykonane wśród uczestników (27.06.2014r.)

1) zwiększenie gotowości osób z niepełnosprawnością do sięgania po pomoc i wsparcie instytucji pomocowych; wskaźnik: ankiety anonimowe wypełniane przez uczestników na zakończenie programu - minimum 30% osób zadeklaruje większą gotowość do zwracania się o pomoc do specjalistów i instytucji;

2) zwiększenie gotowości do zmian osób z niepełnosprawnością, nabycie wiedzy o możliwościach radzenia sobie w sytuacjach stresowych, w inny sposób niż sięganie po używki, alkohol, stosowanie przemocy; wskaźnik: wywiad z pracownikiem socjalnym ds. przemocy - minimum 10% uczestników zadeklaruje gotowość do zmian;

3) upowszechnianie informacji pośród społeczności lokalnej o możliwościach pomocy osobom z niepełnosprawnością, ze strony służby zdrowia i instytucji pomocowych; wskaźnik: minimum 30% ankietowych zwiększy swoją wiedzę na temat możliwości wsparcia osób z niepełnosprawnością;

4) podniesienie wiedzy na temat możliwości pomocy dla rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością; wskaźnik: ankiety anonimowe wśród rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością - minimum 50% rodziców/opiekunów wskaże na wiedzę z zakresu możliwości uzyskania pomocy.

1) Zmniejszenie bierności i nietolerancji dla niepełnosprawności, w tym niepełnosprawności psychicznej, ograniczenie zachowań dysfunkcyjnych osób z niepełnosprawnością, zwiększenie świadomości społecznej i wiedzy o zachowaniach, reakcjach, działaniach, które są przejawami odrzucenia/wykluczenia społecznego.

2) Zintegrowanie środowiska osób z niepełnosprawnością i społeczności lokalnej, poczucie wspólnoty poprzez uczestnictwo w życiu publicznym.

3) Rozwój indywidualny i grupowy uczestników programu, odzyskanie bądź wzmocnienie równowagi społecznej, a w konsekwencji wzmocnienie poczucia własnej wartości i bycia równoprawnym członkiem wspólnoty.

Zakłada się, że w budżecie Gminy Długołęka zabezpieczone zostaną środki finansowe z funduszy własnych gminy na realizację kolejnej edycji programu "Spełnić choć jedno marzenie"- co pozwoli na kontynuację realizacji programu przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce.

Udział uczestników programu Spełnić chcoć jedno marzenie w XX Przeglądzie Poezji i Prozy w Powiatowym Domu Pomocy SPołecznej w Ostrowinie
Uroczyste Śniadanie Wielkanocne dla uczestników programu Spełnić chcoć jedno marzenie i zaproszonych gości
Wycieczka do Międzyzdrojów - spacer po molo i Aleji Gwiazd
Uroczyste spotkanie wigilijne uczestników programu Spełnić chcoć jedno marzenie z zaproszonymi gośćmi
Wieczór magii Twoja przyszłość w uczuciach
Wycieczka integracyjno-krajoznawcza do Pogorzelicy
Udział uczestników programu.
Obchody 11- listopada
Jarmark Bożonarodzeniowy

Komentarze (0)