BITON – Bank Informacji Turystycznej dla Osób Niepełnosprawnych

Projekt trwa od: 01/01/2009 r. do 19/03/2014 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
pomorskie
Powiat Kartuski
Powiat
Powiat Kartuski
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • Dostępna informacja
 • Dostępne rozwiązania architektoniczne
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Dostępne towary i usługi, zwłaszcza usługi publiczne
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w Kartuzach.
 • Środki własne
 • PFRON

Z badań sondażowych przeprowadzonych na potrzeby projektu wynika, że tylko znikomy procent osób niepełnosprawnych korzysta z różnych form turystyki. Powodem takiej sytuacji jest niedostępność oferty turystycznej i kulturowej. Osoby niepełnosprawne nie mogące aktywnie uczestniczyć w turystyce lokalnej ograniczają swoje potrzeby, a tym samym izolują się społecznie i lokalnie.

Organizatorzy wypoczynku (gestorzy bazy turystycznej, biura turystyczne) i wydarzeń kulturalnych (domy kultury, organizacje pozarządowe) wskazują, że głównym powodem braku uczestnictwa w turystyce są bariery architektoniczne i urbanistyczne oraz brak informacji. Osoby niepełnosprawne nie podróżują, ponieważ znacząca część miejsc atrakcyjnych turystycznie jest dla nich po prostu niedostępna. Dla wielu z nich jedyną szansą zobaczenia ciekawych miejsc są turnusy rehabilitacyjne.

Najlepszym dowodem na to, że osoby niepełnosprawne są spragnione uczestnictwa w turystyce jest fakt, że wybierając miejsce turnusu kierują się atrakcyjnością miejsca, a nie ofertą rehabilitacyjną. Wyjazdy na turnusy są wyjazdami typowo wypoczynkowo–rekreacyjnymi, często mają charakter grupowy. Osoby niepełnosprawne z reguły nie uprawiają turystyki indywidualnej. Powodem jest brak dostatecznej wiedzy o bazie turystycznej, uwzględniającej deficyty niepełnosprawnego klienta.

Przeprowadzone przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby społeczne badania ankietowe w powiecie potwierdziły, że tylko około 15% obiektów turystycznych dostępnych jest dla klientów z ograniczoną sprawnością ruchową. Natomiast tylko niektóre obiekty uwzględniają potrzeby klienta wynikające z jego upośledzenia intelektualnego, wadu wzroku czy słuchu. W przełamaniu tego niekorzystnego zjawiska niezbędne było utworzenie banku informacji o lokalnych zasobach i atrakcjach turystycznych promujących powiat jako przyjazne miejsce do życia i wypoczynku, uprawiania turystyki oraz sportu przez osoby niepełnosprawne.

Projekt BITON – bank informacji turystycznej dla osób niepełnosprawnych jest kompleksowym planem działań służących podniesieniu aktywności turystycznej niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kartuskiego i odwiedzających Szwajcarię Kaszubską, a także zapewnieniu rzetelnej i aktualnej informacji o lokalnych zasobach turystycznych dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Projekt ten realizowany jest od roku 2009 do chwili obecnej i obejmuje następujące działania:

-przeszkolono 50 przewodników, restauratorów i hotelarzy,

-rozbudowano bazę informacyjną o ofercie turystycznej dla klienta niepełnosprawnego, -przygotowano informator turystyczny dla osób niepełnosprawnych,

-oznakowano obiekty turystyczne (specjalnym znakiem graficznym) uwzględniających dostępność dla osób niepełnosprawnych.

-opracowano powiatowego kalendarza imprez integracyjnych,

-promowano turystykę lokalną z udziałem osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie imprez, zlotów, festynów.

-wykonano dwie miniatury dwóch największych pereł kultury sakralnej powiatu kartuskiego, będących jednocześnie świadectwem dziedzictwa kulturowego Kaszubów.

W ramach realizacji projektu BITON osiągnięto następujące rezultaty.

Rezultaty miękkie:

-rozbudzenie potrzeby turystycznej i aspiracji w zakresie poznawania regionu,

-zmniejszenie bierności turystycznej osób niepełnosprawnych,

-przełamanie stereotypów i uprzedzeń dotyczących osób niepełnosprawnych,

-poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych.

Rezultaty twarde:

-utworzenie Banku Informacji Turystycznej o lokalnych zasobach i atrakcjach turystycznych z uwzględnieniem dostępności dla klienta niepełnosprawnego oraz jego aktualizacja,

-powstanie lokalnych pakietów turystycznych ukierunkowanych na osoby niepełnosprawne,

-opracowanie informatora turystycznego uwzględniającego specyfikę klienta niepełnosprawnego,

-wykonanie dwóch miniatur zabytków powiatu kartuskiego w skali 1: 50 wraz z opisem w alfabecie Braille’a,

-przeszkolenie 50 przewodników, restauratorów, hotelarzy w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych.

- wzrost liczby turystów niepełnosprawnych odwiedzających powiat kartuski i korzystających z lokalnej oferty turystyczno-rekreacyjnej,

- zwiększony udział niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kartuskiego w imprezach integracyjnych i ofertach turystycznych,

- zmiana świadomości gestorów bazy turystycznej i zainteresowanie klientem niepełnosprawnym,

- tworzenie kolejnych informatorów turystycznych (baza noclegowa, lokale gastronomiczne, atrakcje turystyczne) ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych,

- wzrost liczby obiektów turystycznych dostępnych dla osób niepełnosprawnych.

Projekt BITON realizowany jest od roku 2009 do chwili obecnej. Realizatorzy projektu zakładają jego kontynuację na kolejne lata i planują nowe przedsięwzięcia tj. :

- oznakowanie obiektów turystycznych piktogramami,

- opracowanie kolejnych pakietów ofert turystyki kwalifikowanej dla osób niepełnosprawnych,

- oznakowanie szlaków pieszych i rowerowych

- wykonanie kolejnych miniatur zabytków z terenu powiatu kartuskiego.

Komentarze (0)