Dostępne Wejherowo - miasto dla wszystkich

Projekt trwa od: 01/01/2012 r. do 31/12/2013 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
pomorskie
Wejherowo
Gmina miejska
Miasto Wejherowo
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • Dostępna informacja
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Dostępny transport
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Lokalna społeczność, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, organizacje pozarządowe, m. in. Polski Związek Niewidomych o/Wejherowo, Polski Związek Głuchych o/Wejherowo, Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe „Start” Wejherowo, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Barka”, placówki oświatowe.
 • Środki własne

Wraz z rosnącym poziomem cywilizacji, zwiększeniu ulega liczba ludzi, którzy nie są w pełni sprawni i nie potrafią samodzielnie rozwiązywać swoich problemów życiowych i już ten argument jest wystarczający do szerokiej i dogłębnej analizy problemu. Niepełnosprawności, oprócz uszkodzenia ciała czy choroby, wciąż często towarzyszą liczne bariery ekonomiczno-architektoniczne i środowiskowe, brak tolerancji dla odmienności w swoich społecznościach, ograniczony dostęp do wszystkich społecznych zasobów, dyskryminacja w wielu dziedzinach życia społecznego.

Każda osoba postawiona w obliczu takiej sytuacji dokonuje zwykle izolacji samego siebie od złego świata, dokonującego surowej segregacji na zdrowych i niepełnosprawnych. Z uwagi na ogromną złożoność problemu działania muszą być wieloobszarowe, nakierowane na społeczeństwo, rodzinę osoby niepełnosprawnej oraz jednostkę. Osoby niepełnosprawne, jak i te długotrwale chore były przez długi okres spychane na margines społeczny.

W polskim systemie prawa problematyka niepełnosprawności jest poruszana w różnych źródłach prawa. Obowiązek udzielania wsparcia osobom niepełnosprawnym reguluje ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawa o pomocy społecznej. MOPS w Wejherowie w roku 2010 udzielił 892 świadczeń z powodu niepełnosprawności, w 2011 r. – 979, w 2012 r. – 948, natomiast z powodu długiej lub ciężkiej choroby w roku 2010 – 941 świadczeń, w 2011 r. – 1005, w 2012 r. – 900. W ankiecie przeprowadzonej przez MOPS w Wejherowie w roku 2012 respondenci wskazali jako jedne z częściej identyfikowanych problemów społecznych – niepełnosprawność 42,8 %, problemy ludzi starych 46 %. Występowaniu problemów społecznych towarzyszy tworzenie się grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – osoby starsze 40 %, niepełnosprawni – 51 %.

Na pytanie, co samorząd może zrobić, aby ograniczyć zjawisko występowania wykluczenia społecznego na pierwszym miejscu wymieniano prowadzenie programów aktywności lokalnej w środowiskach zagrożonych wykluczeniem (68,5 %). 47 % ankietowanych zna rodziny zamieszkujące Wejherowo dotknięte niepełnosprawnością, zdaniem respondentów najistotniejszymi problemami osób niepełnosprawnych są bariery architektoniczne (77,8%), brak ofert pracy dla osób niepełnosprawnych (60%), alienacja 26,6 %, brak akceptacji środowiska lokalnego 8,8 %, wymieniano także problemy natury psychologicznej 11,1 %, utrudniony dostęp do usług opiekuńczych, medycznych, rehabilitacyjnych. Ankietowani zazwyczaj wybierali możliwość zaznaczania kilku odpowiedzi, co świadczy o złożoności problemu.

- Podjęcie przez Radę Miasta Wejherowa uchwały Nr VIk/XIX/246/2012 z 26.06.2012 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej „Wspólna Sprawa” dla Miasta Wejherowa na lata 2012 – 2013. Program Aktywności Lokalne ma za zadanie przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego poszczególnych osób i całych grup społecznych, w tym osobom niepełnosprawnych. Jednym z elementów programu było prowadzenie „Wakacyjnej Wioski Tematycznej” z cyklem 10 spotkań integracyjnych, zajęć i wyjazdów studyjnych,

- Wspieranie finansowe inicjatyw organizacji pozarządowych służących wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych we wszystkich aspektach życia – dotacje dla Integracyjnego Stowarzyszenia Sportowego „Start” Wejherowo, Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Barka” w Wejherowie, Polskiego Związku Głuchych o/Wejherowo,

- Promowanie pozytywnych działań na rzecz niepełnosprawnych i dobrych praktyk poprzez nagradzanie osób zaangażowanych w pracę na rzecz osób niepełnosprawnych, nagrody są wręczane podczas Święta Miasta Dzień Jakuba Wejhera – nagrody Prezydenta Miasta Wejherowa dla: zdobywczyni brązowego medalu na Igrzyskach Paraolimpijskich w Londynie (2012 r.); Przewodniczącego Klubu Seniora „Złota Jesień” (2011 r.); Wiceprezesa Zarządu Pomorskiego Związku Organizacji Sportu Niepełnosprawnych w Gdańsku (2012 r.); współzałożyciela Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Barka” w Wejherowie (2012 r.), wolontariuszy Uniwersytetów Trzeciego Wieku (2010 r., 2011 r., 2012 r., 2013 r.); nominacja do konkursu „Człowiek bez barier 2010” osoby niepełnosprawnej po amputacji lewej nogi powyżej kolana, która ukończyła studia, pracuje z osobami niepełnosprawnymi, uprawia kulturystykę, jeździ na rowerze,

- Likwidowanie barier komunikacyjnych, informacyjnych, edukacyjnych,

- Prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców z niepełnosprawnymi dziećmi, prowadzenie oddziałów integracyjnych na każdym poziomie edukacyjnym, dowóz do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych uczniów niepełnosprawnych, przystosowanie przestrzeni miejskiej i budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez sukcesywne dostosowywanie ciągów pieszych i transportu publicznego do swobodnego poruszania się przez osoby niepełnosprawne i zastosowanie w budynkach udogodnień dla osób niepełnosprawnych, zastosowanie autobusów niskopodłogowych w komunikacji miejskiej, udostępnienie lokali wyborczych dla osób niepełnosprawnych,

- Zmniejszanie negatywnych skutków niepełnosprawności powstającej w późnym okresie życia poprzez wspieranie działalności Klubów Seniora i Uniwersytetów Trzeciego Wieku (prowadzenie Klubu Seniora „3/4” i Klubu Seniora „Po 60”, dotacje dla Akademii Złotego Wieku i Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku) , prowadzenie usług opiekuńczych,

- Integracja i zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez organizację imprez sportowych i integracyjnych oraz wspieranie sportu osób niepełnosprawnych – coroczny czerwcowy piknik integracyjny w Parku Miejskim im. A. Majkowskiego w Wejherowie, Indywidualne Otwarte Mistrzostwa Miasta Wejherowa Kobiet w Boccia - IV 2012 r., festyn integracyjny „Aktywni bez barier” - 2012 r.,

- Udostępnienie WCK – Filharmonii Kaszubskiej dla osób niepełnosprawnych poprzez wprowadzenie udogodnień - windy przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne, wjazd do budynku, udogodnienia techniczne dla osób o różnych rodzajach niepełnosprawności – system tłumaczeń symultanicznych z indywidualnymi pętlami indukcyjnymi dla wspomagania osób z aparatami słuchowymi, audiodeskrypcja dla osób niewidomych i słabowidzących,

- Wydanie płyty CD z nagraniami i udostępnienie na stronie www biblioteki słuchowisk dla osób starszych i wykluczonych społecznie – P. Schmandt "Karnawał", A. Majkowski "Bajka o zbójcy Czorlińskim", D. Odija "Rzeka",

- Spektakle charytatywne „Wieczór z Fredrą” – I 2012 r. i „Karnawał” z okazji Światowego Dnia Chorego – I 2013 r., z których dochód przeznaczono na wsparcie Wejherowskiego hospicjum domowego pod wezwaniem św. Judy Tadeusza w Wejherowie, aktorami były osoby publiczne z Wejherowa,

- Warsztaty budowania poczucia własnej wartości oraz porady medyczne i prawne „Aktywni bez barier” w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w 2012 r.

- Zwiększenie mobilności osób niepełnosprawnych,

- Wzrost aktywności i udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, kulturalnym i sportowym miasta,

- Dostęp do edukacji, kultury, sportu, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych,

- Przełamywanie barier psychologicznych i komunikacyjnych,

- Zwalczenie dyskryminacji ze względu na wiek i niepełnosprawność,

- Poprawa samooceny i poczucia własnej wartości osób niepełnosprawnych

- Pełna realizacja prawa wyborczego przez osoby niepełnosprawne.

- Stworzenie możliwości włączenia się osób niepełnosprawnych w życie społeczne,

- Wzrost świadomości społecznej w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych,

- Przełamywanie stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych,

- Przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych i starszych.

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych będą kontynuowane, a ich zakres będzie rozszerzany.

Komentarze (0)