BĄDŹMY RAZEM - aktywna integracja usamodzielnianych i niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego

Projekt trwa od: 01/04/2012 r. do 30/06/2015 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
mazowieckie
Powiat Płoński
Powiat
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku
Osób z niepełnosprawnością
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • Edukacja
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Inne
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • PCPR w Płońsku było jedynym realizatorem projektu. W ramach realizacji projektu podpisano porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Płońsku, na mocy którego wymieniane są informacje dotyczące uczestników, którzy są zarejestrowani w PUP jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy.
 • Środki własne
 • Środki UE

Obszar realizacji proj. to Powiat Płoński (PP),który obejmuje powierz.1380km2,co stanowi 3,88% powierz.woj. maz.i lokuje go na 5 miejscu w woj..Według danych GUS za 2010r.faktycz.zam.go 87054 miesz.w tym 42789 mężczyzn(M) i 44265 kobiet(K).Na 1 km2 przypadają 63 osoby,przy średniej wojew.145 osób.W miastach zam.27128 miesz.w tym 12817M i 14335K, na wsi 59926 miesz.w tym 29996M i 29930K.Administracyjnie swoim zasięgiem PP obejmuje 12 jednostek samorząd.,w tym:-2 miasta:Płońsk o pow.12km2 i 22387 lud.,Raciąż o pow.8km2 i 4642 lud.,-10 gmin: gmina Baboszewo o pow.162km2 i 8077 lud.,gmina Czerwińsk n.Wisłą o pow.144km2 i 7603 lud.,gmina Dzierzążnia o pow.102km2 i 3850 lud.,gmina Joniec o pow.73km2 i 2631 lud.,gmina Naruszewo o pow.160km2 i  6448 lud.,Nowe Miasto o pow.118km2 i 4747 lud.,Płońsk o pow.127km2 i 7309 lud.,Raciąż o pow.244km2 i 8139 lud.,Sochocin o pow.122km2 i 5691 lud.,Załuski o pow.108km2 i 5465 lud..Położenie geograficzne wpływa w znacznym stopniu na rolniczy charakter PP,co jednocześnie wiąże się z utrzymaniem zjawiska bezrobocia w skali makro na tym terenie.Według danych GUS  na dzień 31.12.2010r. liczba osób zdolnych do podjęcia pracy zarej.w PUP wyn.5552 w tym 2808M i 2744K,a stopa bezrobocia wyn.na koniec 2010r. 16,6%.Udział  bezrobot. zarej.w liczbie lud.w wieku produkcyjnym wyn.ogół.10,2% z czego 9,6%M i 10,8%K.Bezrobotni pozost.bez pracy dłużej niż rok to 2116 osób.Na terenie PP brakuje miejsc pracy a sytuacja osób poszuk.zatrud.jak wynika z powyższych danych jest bardzo trudna.Na takim rynku pracy nie jest łatwo poruszać się zarówno usamodzielnianym(U) młodym K i M  jak i K i M niepełnosprawnym(N). Analizując strukturę bezrobocia należy stwierdzić,że największe problemy ze znalezieniem pracy mają K.Wśród zarej.wg poziomu wykształ.wynika,że 290K z wykształ.wyższym pozostają bez pracy natomiast M tylko 124,z zasad.zawodow.650K i 917M.Wśród zarej.z wykształ.policealnym i średnim zawod.liczba K i M bez zatrud.utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie.Na podstawie danych Powiatowego Zespołu ds.Orzekania o Niepełnospraw.w 2011r.wydano 810 orzeczeń z określonym stopniem niepełnosprawn. 425K i 385M. Z dok.Zespołu wynika,że w 2011r.spośród osób,którym przyznano stopień niepełnosprawn. bez zatrud.pozostawało 709 osób.Dane wskazują na brak aktywności zawod.zarówno KN jak i MN  zam.na terenie PP,co powoduje, że grupa tych osób znajduje się w trudnej sytuacji material.i korzystali z pomocy społ..Do największych problemów utrudniających pełen udział KN i MN w życiu społ.i zawod.,należy zaliczyć brak dostatecznej oferty opieki nad KN i MN,brak wiedzy,motywacji i umiejęt.poruszania się na rynku pracy,brak wiary we własne "ja",jak również brak znajomości przepisów prawnych dotyczących KN i MN.Poważny problem stanowi również wykluczenie społ. związane z niepełnosp.oraz brak tolerancji,integracji i zrozumienia w społeczeńst.W PP kwestie społ.i zawod.stanowią również problemy KU i MU,którzy opuszcz.różne formy opieki zastęp.Z danych PCPR w Płońsku wynika, że w 2011r.–w  93 rodzinach zast.przebywało 119 dzieci,w placówkach opiekuńczo-wych.49 osób.Należy jednak zaznaczyć,że dużym problemem wśród młodzieży jest to,że wiele z nich kończy swą edukację na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej lub zawod.,co przyczynia się do braku podstaw.wiedzy o poruszaniu się na rynku pracy oraz braku motywacji do podjęcia pracy czy dalszego kształcenia.Niskie kwalifikacje zawod.lub ich brak sprawia,że osoby te są szczególnie dyskryminowane na rynku pracy. Poważnym problemem jest również brak wzorców związanych z pracą zawod.,gdyż zazwyczaj KU i MU pochodzą z rodzin, gdzie korzyst.ze świadczeń pom.społ.jest jedynym sposobem na życie. Dlatego też mimo osiągnięcia pełnolet. nie są oni gotowi do samodziel.życia.Zgodnie z przedstawion. trudnościami zarówno KN i MN oraz  KU i MU stanowią grupę społ.pozostającą bez pracy długotrwale.Są w trudnej sytuacji socjalno-bytowej  czasami bez odpowiednich kwalifikacji zawod.,co powoduje u tych osób bierność, niską samoocenę i niewiarę we własne siły i możliwości. Dlatego też bez zapewnienia tym grupom kompleksowego wsparcia,nie będą one w stanie pokonać wyżej przedst.kwestii społ.i zawod.w swoim życiu.Udział KN i MN oraz  KU i MU w proj.,umożliwi im wyeliminowanie różnego rodzaju barier na jakie napotykają, oraz pozwoli stworzyć odpowiednie warunki do właściwego funkcjon.i zaspokojenia niezbędnych potrzeb, w tym również zawod.
Celem ogólnym proj.jest zmniejszenie społ.izolacji 250 osób biorących udział w proj. w okresie 01.04.2012 do 30.06.2015r. zagrożon.wyklucz.społ.przez zwiększenie ich szans na zatrud.,dzięki udziałowi w wyjazd. spot.szkol.-integracyj.,szkol .zawod.,spotkań z doradcą zawod.,psychol.,lekarzem oraz innymi zaj.zaoferowanymi w proj.
Cel ogólny proj.będzie realizowany  poprzez poniższe cele szczegół.: podniesienie umiej.i kwalif.zawod.250 uczest.proj.(217ON+33OU); poprawa stanu psycho-fizycz.217ON biorących udział w wyjazd.spotk.szkol.-integracy j.w ramach proj.;wzrost pewności siebie i podniesienie kompetencji i umiejęt.społ.250 uczest.proj.;zwiększenie poziomu integracji społ. z otoczeniem 250 uczest.proj.,poprzez zwiększenie ich udziału w życiu społ.
Realizując cele szczegółowe proj.realizować będziemy ogólny cel PO KL"Wzrost poziomu zatrud. i spójności społecznej"a także cele szczegółowe:zmniejszenie obszarów wykluczenia społ.oraz podniesienie poziomu jakości społeczeńst.Cel ogólny proj. jest spójny z założeniami Priorytetu VII PO KL oraz Planem Działania na rok 2012,gdyż jest ukierunkowany na udzielenie wielostronnego wsparcia poprzez działania realizowane przez PCPR na rzecz równego statusu K i M oraz działania zmierzające do kształcenia umiejętności w zakresie pełnienia ról społeczn.,wspierania samodzielności oraz zdobywania kwalifikacji zawod., zgodnie z zasadą racjonalności i finansowania ze środków EFS.Proj. wpisuje się również w politykę spójności w Polsce, a tym samym w realizację Strategii Lizbońskiej.Poprzez proj. realizowane będą m.in.cele horyzontalne NSRO poprzez dążenie do poprawy jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społ. Działania  w ramach proj.są również zgodne z prawem lokalnym w zakresie polityki społ.,jak również proj. wpisuje się w cele Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w PP.Strategia rozwiązywania problem.społ. w PP przyjęta została Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIX/228/2005 z dnia 30.11.2005r.w głównych celach polityki społ. na terenie PP (tj.2-UNOWOCZEŚNIANIE I SPRZYJANIE ROZWOJOWI SYSTEMU OPIEKI NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ CZĘŚCIOWO LUB CAŁKOWICIE POZBAWIONĄ OPIEKI RODZICÓW,A TAKŻE NAD RODZINAMI ZASTĘPCZYMI I OŚRODKAMI STWARZAJĄCYMI WARUNKI DO PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU, 4–ROZWÓJ DZIAŁAŃ I WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH WYRÓWNYWANIU SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ SPRZYJAJĄCYCH WZROSTOWI ICH AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ oraz 6–PROMOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ POMOCOWYCH NA RZECZ ŚRODOWISK WYMAGAJĄCYCH WSPARCIA) kładzie szczególny nacisk na wsparcie KN i MN oraz KU i MU.
Źródłem danych są opracowania własnedane statystyczne PUP Płońsk i GUS.

 1. Aktywna integracja - Zadanie zostanie zrealizowane poprzez zastosowanie przynajmniej 3 instrumentów (aktywizacja edukacyjna,aktywizacja zawodowa,aktywizacja społeczna).Kontrakty socj.będą realizowane zgodnie ze ścieżką reintegracji.W ramach spotkań szkoleniowo-integracyjnych/ szkoleń dla osób niepełnosprawnych z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności zostaną przeprowadzone zajęcia:
  a)kulturalno–oświatowe w obszarze stosunku społeczeństwa do problemów osób niepełnosprawnych,
  b)dydaktyczne–szkol.(np.kursy szkoleniowe,zawodowe,językowe ,itp.),
  c)integracyjno-rekreacyjne(np .ognisko integracyjne,wspólne spotkania osób niepełnosprawnych,gimnastyka,kręgielnia),
  d)opieka i poradnictwo psychologiczne
  e)edukacyjne w każdym roku skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych,związanych z uzupełnianiem wykształ. na poziomie podstawowym,gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym z uwzględnieniem realnych potrzeb uczestników projektu.Celem jest uzupełnienie wykształcenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  Pomiar:opinia ze szkoły,umowa i deklaracje uczestnictwa 
  Osoby niepełnosprawne będą miały również możliwość skorzystania z kursu prawa jazdy kat.B.Kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawod. dla grupy uczestniczek i uczestników osób usamodzielnianych-planuje się skierowanie na kursy/szkolenia-kurs prawa jazdy kat.A i kat.B, komputerowy podstawowy i rozszerzony (w zależnośći od umiejętności), językowy i inne.W każdym programie szkolenia,znajdą się zagadnienia dotyczące aktywnego poszukiwania pracy,wiedzy o rynku,itp.Wybór kierunków podnoszenia kwalifikacji zostanie określony na podstawie bezpośrednich rozmów oraz spotkań z potencjalnymi uczestnikami.W ramach zadań dotyczących aktywnej integracji,uczestnikom proj. zostaną zapewnione: ubezpieczenie NW,catering(wyżywienie), dojazdy, materiały szkoleniowe,certyfikaty/ zaświadczenia o ukończonych kursach/szkoleniach.W ramach zadania aktywna integracja część zadań merytorycznych zostanie zlecona wykonawcom zewnętrznym min.organizacja szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe,zadania dot.osób niepełnosprawnych.W ramach zleconych zadań merytorycznych zostanie podpisana umowa z wykonawcą i pisemny protokół odbioru zadania z przyjęcia wykonywanych prac.W ramach zadania część zadań zostanie zrealizowana poprzez zakup usługi.
  Produkt:ilość zrealizowanych kursów/szkoleń dla 33 osób usamodzielnianych i 217 osób niepełnosprawnych - uczestników.
 1. Podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczestników proj.250 (217 osoby niepełnosprawne +33 osoby usamodzielniane).
 2. Poprawa stanu psycho-fizycznego 217 osób niepełnosprawnych biorących udział w wyjazdowych spotkaniach szkoleniowo-integracyjnych w ramach projektu.
 3. Wzrost pewności siebie i podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych 250 uczestników projektu.
 4. Zwiększenie poziomu integracji społecznej z otoczeniem 250 uczestników projektu,poprzez zwiększenie ich udziału w życiu społecznym.
 5. Zmiana, nabycie umiejętności w komunikowaniu się.

 

Zmniejszenie społecznej izolacji 250 osób biorących udział w projekcie w okresie 01.04.2012 do 30.06.2015 r. zagrożonych wykluczeniem społecznym przez zwiększenie ich szans na zatrudnienie,dzięki udziałowi w wyjazdowych spotkaniach szkoleniowo-integracyjnych, szkoleniach zawodowych, spotkaniach z doradcą zawodowym, psychologiem, lekarzem oraz innymi zajęciami zaoferowanymi w projekcie.

brak

Kurs komputerowy - Spotkanie szkoleniowo integracyjne III gr.2013 - Giżycko
Gimnastyka - Spotkanie szkoleniowo integracyjne III gr.2013 - Giżycko
Mazurolanda - mazurski park atrakcji - Spotkanie szkoleniowo integracyjne III gr.2013 - Giżycko
Spotkanie szkoleniowo integracyjne III gr.2013 - Giżycko
Wręczenie certyfikatów - Spotkanie szkoleniowo integracyjne III gr.2013 - Giżycko

Komentarze (0)