Asystent Osoby Niepełnosprawnej- realna pomoc i wsparcie

Projekt trwa od: 01/04/2013 r. do 31/03/2015 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
mazowieckie
Powiat Sierpecki
Powiat
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu
Osób z niepełnosprawnością
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
51-100
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • Edukacja
 • Zatrudnienie
 • Inne
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • brak
 • Środki UE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu wychodząc na przeciw potrzebom osób niepełnosprawnych realizuje projekt "Asystent Osoby Niepełnosprawnej- realna pomoc i wsparcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy.

W codziennej pracy z petentami spotykamy się z bezradnością ON: brak życiowej zaradności, bariery psychologiczne i społeczne, niski poziom wykształcenia, brak kwalifikacji zawodowych, umiejęności społecznych oraz czeste kłopoty zdrowotne. ON wymagają usług opiekuńczych oraz szeroko pojętej rehabilitacji społecznej, medycznej, psychologicznej i środowiskowej. Niezbędne usługi dla ON świadczy rodzina. Duża liczba ON (obserwacja PCPR, sprawozdania i raporty własne) skłoniła do podjęcia działań innowacyjnych, stąd narodził się pomysł wykwalifikowania AON, jako realnego wsparcia dla ON. Z uwagi na dużą stopę bezrobocia w Powiecie kluczowe staję się stymulowanie gospodarki do podejmowania inicjatyw społeczno- obywatelskich mających realny wpływ na tworzenie nowych miejsc pracy.

Projekt obejmuje wsparciem 20 kobiet i mężczyzn z niepełnosprawnością, w tym:

-10 osób z lekkim stopniem niepełnosprawności

-10 osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności

Są to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, niezatrudnione, zamieszkujące w Powiecie Sierpeckim.

Działania  w projekcie obejmują :

- poradnictwo specjalistyczne (psycholog, doradca zawodowy, prawnik, warsztaty umiejętności korzystania z usług AON, grupa wsparcia)

- kursy i szkolenia (kurs komputerowy, szkolenie Asystent Osoby Niepełnosprawnej, Pierwsza Pomoc Przedmedyczna, szkolenie z ekonomii społecznej). Za udział w szkoleniach uczestnicy otrzymali stypendium szkoleniowe.

- usługi społeczne Asystentów Osób Niepełnosprawnych- 10 osób z lekkim stopniem niepełnosprawności przeszło 100godzinne szkolenie Asystent Osoby Niepełnosprawnej oraz 20 godzinny kurs pierwszej pomocy przedmedycznej i od 1 października 2013 do czerwca 2014r świadczą usługi pozostałym uczestnikom projektu (z umiarkowanym i znacznym stopniem) oraz innym niepełnosprawnym mieszkańcom Powiatu. Asystenci pracują na umowę zlecenie zawartą z Kierownikiem PCPR. W 2015r (styczeń-marzec) usługi zostaną wznowione.Usługi dotyczą pomocy w dotarciu do wybranego miejsca , urzędu, placówki zdrowia, instytucji pomocy publicznej i powrotu do miejca zamieszkania, pomocy w wypełnieniu dokumentów i formularzy w urzędach, wspieranie w realizacji zainteresowań, organizowanie czasu wolnego, drobne prace domowe np. zrobienie zakupów, przygotowanie i podanie posiłku. Działania Asystentów mają doprowadzić do lepszego radzenia sobie z problemami życia codziennego, wychodzenia z bezradności.Nad Asystentami sprawuje nadzór koordynator grupy AON.

- staże, praktyki zawodowe w ZAZ, zatrudnienie subsydiowane- od 1 października 8 osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności odbyło 6miesięczne/ 8miesięczne staże na otwarty rynek pracy, 1ON praktykę zawodową w ZAZ a od marca 2014r 1 ON została skierowana na 12miesięczne zatrudnienie subsydiowane. Od 1 lipca 2014r na staże zostaną skierowani Asystenci.

- działania środowiskowe- w czerwcu 2013r odbył się piknik integracyjny, w sierpniu uczestnicy wraz z opiekunami pojechali na 10dniowy obóz rehabilitacyjny do ośrodka Wielspin w Wągrowcu( rehabilitacja zdrowotna, integracja, poprawa kondycji psycho-fizycznej), w listopadzie odbyła się konferencja promującą usługi AON

- wzrost wiedzy i umiejętności osób biorących udział w projekcie,

- wzrost pewności siebie, wiary we własne możliwości ON, przełamanie barier psychologicznych uczestników,

- pomoc ON i odciążenie rodzin w codziennych obowiązkach przez AON,kompleksowe wsparcie- świadczenie usług o wysokiej jakości,

- poprawa sytuacji na rynku pracy osób długotrwale bezrobotnych poprzez podniesienie kwalifikacji i zastosowanie ich w praktyce,

- lepsze radzenie sobie z problemami życia codziennego, wychodzenie z bezradności ON

Realizacja projektu przyczyni się do zmiejszenia liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Sierpeckim:

- powstanie nowej formy pomocy osobom niepełnosprawnym- AON,

- wyższe kwalifikacje osób długotrwale bezrobotnych  potwierdzone certyfikatem, zaświadczeniami,

- aktywizacja społeczno-zawodowa 20 ON i poprawa dostępu do zatrudnienia, nabycie umiejętności praktycznych, wzrost motywacji do pracy,

- wzrost świadomości społecznej,

- zatrudnienie min 20% uczestników po zakończeniu staży

Nie

Komentarze (0)