Festiwal Osób Niepełnosprawnych w Nowym Sączu – Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych

Projekt trwa od: 03/06/2013 r. do 05/06/2013 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
małopolskie
Miasto na prawach powiatu: Nowy Sącz
Gmina miejska
Miasto Nowy Sącz
Całej społeczności
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Regionalny
 • Bez ograniczeń
 • 0-6
 • 7-18
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • powyżej 68 lat
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Województwo Małopolskie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Sączu, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Sączu „Jesteśmy”, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych, Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz, Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II, Klasztor Sióstr Klarysek w Starym Sączu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, Zespół Placówek Oświatowo Wychowawczych w Nowym Sączu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Klub Wysokogórski w Nowym Sączu, Organizacja „Strzelec” z Nowego Sącza, Stowarzyszenie „Pomagam”, Klub Integracyjny z Nowego Sącza, Pałac Młodzieży z Nowego Sącza, Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu, Komisariat Policji w Starym Sączu, Sądeckie Pogotowie Ratunkowe, Sądeckie Towarzystwo Lotnicze.
 • Środki własne
 • PFRON
 • Środki sponsorów
 • Inne

Zjawisko marginalizacji społecznej i niski udział Osób Niepełnosprawnych w regionalnym życiu kulturalnym/sportowym/rozrywkowym stanowi poważny problem w regionie i jest wyzwaniem dla społeczeństwa małopolskiego.

Jednym z problemów Osób Niepełnosprawnych zamieszkujących Subregion Sądecki jest niska aktywność społeczna, sportowa, kulturalna i rozrywkowa, co nieuchronnie prowadzi do wykluczenia społecznego.

Osoby niepełnosprawne są uznawane za jedną z grup społecznych najbardziej narażonych na społeczne wykluczenie. Prowadzą do tego przede wszystkim:

 • negatywne postawy społeczne,
 • niewystarczająca edukacja społeczeństwa,
 • utrudniony dostęp np. do miejsc użyteczności publicznej,
 • niski poziom wykształcenia osób niepełnosprawnych,
 • niewystarczające wsparcie w edukacji,
 • niski poziom zatrudnienia, dotkliwy brak miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych
 • wysokie dodatkowe koszty ponoszone w związku z niepełnosprawnością, zubożenie
 • niedostatek właściwych wyspecjalizowanych służb, co w rezultacie prowadzi do tego, że

osoby niepełnosprawne muszą korzystać z instytucjonalnych form opieki, np. domów opieki społecznej.

Potrzeba podjęcia inicjatywy wynika przede wszystkim ze zdiagnozowanych potrzeb osób niepełnosprawnych oraz środowisk współpracujących i działających na ich rzecz poprzez stałą współpracę Miasta m.in. z organizacjami pozarządowymi skupiającymi osoby niepełnosprawne, WTZami, rodzicami dzieci niepełnosprawnych, którzy na co dzień zgłaszają swoje pomysły na inicjatywy wspierające tę szczególną grupę społeczną. Potrzeby zgłaszane i sygnalizowane Wnioskodawcy to przede wszystkim potrzeba integracji i współdziałania ludzi zdrowych i niepełnosprawnych - bez względu na wieki i jakiekolwiek inne podziały.

Dodatkowym faktem przemawiającym za koniecznością organizacji Festiwalu w regionie sądeckim są bariery komunikacyjne utrudniające osobom niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w obchodach dni niepełnosprawnych realizowanych w stolicy Województwa.

„Festiwal Osób Niepełnosprawnych w Nowym Sączu – Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych” trwał trzy dni i odbywał się w Nowym Sączu i Starym Sączu. Głównymi koordynatorami wydarzeń byli: Pełnomocnik Prezydenta Miasta Nowego Sącza ds. Osób Niepełnosprawnych, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Sączu „Jesteśmy” działające przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Sączu. Od poniedziałku do środy na Sądecczyznę każdego festiwalowego dnia przyjeżdżało ponad pięćset osób ze wszystkich stron Małopolski. Festiwal odbył się dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego, Prezydenta Miasta Nowego Sącza, a także dzięki zaangażowaniu wielu partnerów.

 • DZIEŃ PIERWSZY

Pierwszego dnia Festiwalu po oficjalnym otwarciu rywalizowano w konkurencjach sportowych w Hali Sportowo – Widowiskowej, na Krytej Pływalni oraz w Miasteczku Rowerowym w Nowym Sączu. Rozegrano turnieje tenisa stołowego, turniej pływacki, turniej biegowy oraz zawody na ściance wspinaczkowej. Rywalizowano też w przeciąganiu liny, rzutach karnych, rzutach piłką do celu i na odległość. W trakcie rozgrywania konkurencji sportowy dla części publiczności zorganizowano pokazy gimnastyki akrobatycznej oraz ratownictwa medycznego. Atrakcją dnia były występy grupy Astral z Pałacu Młodzieży z Nowego Sącza oraz pokazy ratownictwa medycznego, przygotowane przez Sądeckie Pogotowie Ratunkowe. W rywalizacjach sportowych uczestniczyli niepełnosprawni ze wszystkich stron Małopolski. Pierwszy dzień Festiwalu trwał 10 godzin i zakończył się wręczeniem pucharów, statuetek, medali, dyplomów i upominków.

 • DZIEŃ DRUGI

Drugiego dnia uczestnicy festiwalu zjeżdżali do Starego Sącza, gdzie w godzinach porannych podwoje dla nich otworzył klasztor Sióstr Klarysek. Zwiedzano Dom Świętej Kingi, a następnie w przyklasztornym kościele odbyła się prelekcja na temat dziedzictwa kulturowego Sądecczyzny z uwzględnieniem działalności Świętej Kingi. Osoby niepełnosprawne mogły obejrzeć wiele zabytków, nawet takich, które nie są eksponowane publicznie. U Sióstr Klarysek uczestnicy festiwalu mieli okazję obejrzeć także koncert i fragmenty spektaklu „Solilandia” przedstawionego przez zespół Promyczki z Nowego Sącza. Po spektaklu uczestnicy festiwalowi przenieśli się do hali sportowej przy starosądeckim Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego. Tam rozegrano Bieg o Koronę Świętej Kingi. Rozegrano m.in. bieg uczestników na wózkach inwalidzkich. Po zakończonych rywalizacjach sportowych uczestnicy przenieśli się do Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania „Opoka” znajdującego się przy Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu. Tam odbyły się zajęcia warsztatowe w trzech grupach – modelarskiej (budowanie modeli samolotów), plastycznej (wykonywanie sztandarów o tematyce historycznej i kulturowej związanej z Małopolską), dyskusyjnej (udział w panelu dyskusyjnym – Jan Paweł II, Papież Pielgrzym, Papież Pokoju, Papież Integracji Społecznej). Po zakończeniu warsztatów rozpoczęło się spotkanie podsumowujące II dzień festiwalu, podczas którego Uczestnicy festiwalu wypuścili w przestworza balony z Apelem o pokój na świecie, zobaczyli pokaz profesjonalnych modeli latających przygotowany przez modelarzy z Sądeckiego Towarzystwa Lotniczego, wypuścili w powietrze samodzielnie wykonane latawce oraz zaprezentowali sztandary. Podczas pokazów nagrodzono także uczestników Biegu o Puchar Świętej Kingi. Po zakończonych dekoracjach zwycięzców odbyło się festiwalowe spotkanie przy grillu.

 • DZIEŃ TRZECI

Trzeci dzień festiwalu miał miejsce w obiektach Parku Etnograficznego w Nowym Sączu oraz w Miasteczku Galicyjskim. Niemal sześciuset uczestników tego festiwalowego dnia wzięło udział w warsztatach rękodzielniczych. Malowano na szkle, wytwarzano papier czerpany, ozdoby regionalne, próbowano sztuki garncarstwa. Chętni zwiedzali obiekty historyczne w skansenie, a jeszcze inne grupy przygotowywały się do występów scenicznych. Na płycie rynku przygotowali swoje stoiska uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej i lokalni rzemieślnicy. Kolejno sceną główną zawładnęły zespoły teatralne, składające się z osób niepełnosprawnych, a na podsumowanie spektakli wystąpiła ponownie na życzenie uczestników festiwalu - grupa Astral z Pałacu Młodzieży z Nowego Sącza. Odbył się także pokaz strojów z różnych epok, a wszystko rejestrowane było przy pomocy kamery. Finałem tego dnia i całego Festiwalu Osób Niepełnosprawnych był uroczysty koncert Majki Jeżowskiej rodowitej sądeczanki, podczas którego bawili się zarówno niepełnosprawni uczestnicy wydarzenia, jak i mieszkańcy Nowego Sącza. Tego dnia uczestnicy Festiwalu mogli również udać się na zwiedzanie Sądeckiego Parku Etnograficznego lub skorzystać z porad z zakresu rehabilitacji, psychologii itp.

W organizację Festiwalu zaangażowała się wyjątkowo duża liczba partnerów, w tym m.in. podmioty publiczne, organizacje pozarządowe, instytucje kościelne.

Organizatorzy kierując się polityką równych szans zapewnili Uczestnikom Festiwalu równy dostęp do organizowanych wydarzeń bez względu na płeć, niepełnosprawność, miejsce zamieszkania, status oraz wykształcenie. Wszystkie wydarzenia organizowane były w miejscach umożliwiających swobodne poruszanie się osobom niepełnosprawnym bez względu na rodzaj niepełnosprawności.

Pierwszy Festiwal Osób Niepełnosprawnych miał zapoczątkować działanie systemowe Miasta Nowego Sącza. Cel ten dzięki pozyskaniu dofinansowania na realizację drugiej edycji wydarzenia został w pełni osiągnięty – Festiwal został wpisany w działania Miasta o charakterze systemowym.

W poprzednich latach obchody Tygodnia Osób Niepełnosprawnych "Kocham Kraków z Wzajemnością - Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych” skupiały się w stolicy Województwa Małopolskiego. Rozszerzenie w 2013 roku działań w tym zakresie na subregion sądecki, poza granice Krakowa miało charakter pionierski i przyczyniło się do stworzenia nowej, dobrej praktyki. Efektem tego było ogłoszenie w 2014 roku przez Województwo Małopolskie otwartego konkursu pn. „Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych” dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego Województwa, co pozwoliło również innym gminom wystąpić o dofinansowanie działań na swoim terenie.

 • Objęcie wsparciem blisko 2 tysięcy Uczestników Festiwalu
 • Zorganizowanie trzech dni Festiwalu
 • Zaangażowanie ponad 20 partnerów w realizację przedsięwzięcia
 • Zapoczątkowanie procesu integracji osób niepełnosprawnych zamieszkujących Województwo Małopolskie
 • Wzmocnienie procesu integracji osób pełnosprawnych z osobami niepełnosprawnymi zamieszkującymi Województwo Małopolskie
 • Promowanie i zapewnienie równego dostępu osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności sportowej, kulturalnej, rekreacyjnej, rozrywkowej, zdrowotnej
 • Przeciwdziałanie marginalizacji i dyskryminacji osób niepełnosprawnych
 • Poprzez promocję projektu w lokalnych i regionalnych mediach udało się spopularyzować ideę integracji społecznej
 • Wzrost samooceny Uczestników Festiwalu, poprawa ich samopoczucia psychicznego
 • Integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi
 • Powstanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej jako pełnoprawnego i aktywnego obywatela społeczności lokalnej
 • Wzmocnienie poczucia przynależności osób niepełnosprawnych do społeczności małopolskiej
 • Stworzenie wizerunku Subregionu Sądeckiego jako przyjaznego osobom niepełnosprawnym
 • Nawiązanie współpracy samorządów lokalnych z Województwem Małopolskim w zakresie wspierania niepełnosprawności
 • Rozszerzenie działań Województwa poza jego stolicę

Miasto Nowy Sącz wnioskowało w 2014 roku do Województwa Małopolskiego o dofinansowanie II edycji Festiwalu.  Uzyskano pozytywną ocenę wniosku (najwyższą wśród zgłoszonych), w związku z czym już w I połowie czerwca br. odbędzie się druga edycja projektu. Zamysłem Wnioskodawcy jest kontynuowanie idei w przyszłości poprzez organizowanie kolejnych edycji imprezy.

Występ Uczestników Festiwalu
Organizatorzy i partnerzy przedsięwzięcia
Występ gwiazdy Festiwalu - Majki Jeżowskiej
Konkurencja - przeciąganie liny
Uczestnicy Festiwalu uczestniczą w warsztatach
Pokaz strojów z róznych epok
Uczestynicy Festiwalu podczas trzeciego dnia Festiwalu w Miateczku Galicyjskim
Wspólna zabawa
Wypuszczanie samodzielnie wykonanych latawców
Radość ze zwycięstwa

Komentarze (0)