Niepełnosprawni wśród nas

Projekt trwa od: 01/09/2012 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
zachodniopomorskie
Miasto na prawach powiatu: Szczecin
Gmina miejska
Miasto Szczecin
Całej społeczności
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • 7-18
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • Dostępne rozwiązania architektoniczne
 • Dostępne towary i usługi, zwłaszcza usługi publiczne
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • W projekcie, obok Wnioskodawcy, biorą udział następujące instytucje: Północna Izba Gospodarcza, Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów RP, Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo TĘCZA, Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa ISKIERKA.
 • Środki własne
 • PFRON

Projekt „Niepełnosprawni wśród nas” ma na celu zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym Szczecina i koncentruje się na poszukiwaniu dróg pełniejszego włączania ich w różne aspekty życia miasta. Pomimo tego, że polskie prawodawstwo zapewnia osobom niepełnosprawnym większość praw zapisanych w „Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”, w codziennym życiu istnieje wiele barier, które utrudniają bądź uniemożliwiają tym osobom pełne uczestnictwo w życiu obywatelskim i społecznym. Istotną rolę odgrywają tu bariery architektoniczne, związane z brakiem przystosowania otwartej i zamkniętej przestrzeni publicznej dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Wychodząc naprzeciw postulatom środowiska osób niepełnosprawnych, aby inwestycje miejskie były konsultowane szczegółowo już na poziomie koncepcyjnym, Gmina Miasto Szczecin wystąpiła z inicjatywą zacieśnienia współpracy pomiędzy środowiskiem projektantów, architektów, inwestorów oraz osób niepełnosprawnych. Jesienią 2012r. podpisano porozumienie intencyjne „Szczecin przyjazny osobom niepełnosprawnym”. O ile bariery architektoniczne są często kwestią technicznego przystosowania obiektu, o tyle bariery mentalne wymagają znacznie większego wysiłku osobistego i społecznego. Według badania opinii publicznej przeprowadzonego w 2007r. przez CBOS prawie połowa ankietowanych (45%) pozytywnie ocenia stosunek Polaków do osób niepełnosprawnych, niemal tyle samo badanych (48%) jest przeciwnego zdania. Oznacza to, że kwestia społecznej percepcji niepełnosprawności jest nadal tematem budzącym wiele wątpliwości.

Osoba niepełnosprawna wciąż funkcjonuje w świadomości pełnosprawnego społeczeństwa głównie jako osoba ograniczona motorycznie, intelektualnie, a przez to niesamodzielna, nieproduktywna i stanowiąca ciężar dla innych. Negatywne postawy wobec niepełnosprawnych wynikają przede wszystkim z braku osobistych doświadczeń i kontaktów, braku wzajemnej komunikacji, niewykształconych umiejętności zachowania się lub też z dezinformacji.

Chcąc przyczynić się do zmiany wizerunku osób niepełnosprawnych oraz w celu kształtowania postaw akceptacji i szacunku przeprowadzono dwie kampanie społeczne. Projekt „Niepełnosprawni wśród nas” wpisuje się w realizację celów „Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2002-2015”, przyczyniając się do kształtowania i rozwijania świadomości społecznej w zakresie dostrzegania i rozumienia problemów osób niepełnosprawnych.

Projekt „Niepełnosprawni wśród nas” obejmuje dwa obszary tematyczne:

1. zwiększanie dostępu osób niepełnosprawnych do dóbr, usług i szeroko pojętego życia społecznego poprzez likwidowanie barier architektonicznych, kształtowanie przestrzeni publicznej dostępnej dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności;

2. prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji; kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością.

Ad.1 Dnia 24 września 2012r. zostało zawarte porozumienie intencyjne „Szczecin przyjazny osobom niepełnosprawnym”. Sygnatariuszami porozumienia są: Gmina Miasto Szczecin, Północna Izba Gospodarcza, Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów RP, Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. Porozumienie, zawarte na czas nieokreślony, obejmuje prowadzenie akcji propagowania, informowania oraz zachęcania inwestorów do tworzenia budynków bez barier architektonicznych, a także przygotowanie broszury zawierającej przykłady konkretnych rozwiązań projektowych. W celu wdrożenia w życie zapisów w/w porozumienia Prezydent Miasta Szczecin zarządzeniem powołał interdyscyplinarny zespół, którego zadaniem jest podejmowanie i wspieranie działań określonych w podpisanym dokumencie. Wymiernym efektem pracy zespołu stało się forum „Szczecin przyjazny osobom niepełnosprawnym”, które odbyło się dnia 10 kwietnia 2013r. w auli Uniwersytetu Szczecińskiego. Głównym założeniem spotkania było przedstawienie różnych punktów widzenia na problematykę dostępności. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele organizacji pozarządowych (Polskiego Związku Niewidomych, Polskiego Związku Głuchych, Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo TĘCZA), Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, wykładowcy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, architekci. Motywem przewodnim wypowiedzi stało się stwierdzenie, że tworząc obiekty bez barier, dostosowane do różnych rodzajów niepełnosprawności, tworzy się je dla wszystkich mieszkańców. Zwracano uwagę na problematykę starzejącego się społeczeństwa i ograniczeń związanych z wiekiem, na doświadczanie niepełnosprawności czasowej oraz na fakt, że osobą niepełnosprawną może stać się każdy. Forum spotkało się z dużym zainteresowaniem środowiska architektów i inwestorów, odbiło się szerokim echem w lokalnych mediach. Inicjatorem i organizatorem forum była Gmina Miasto Szczecin.

Ad. 2 Sposób myślenia, stereotypy, lęk przed innym, nieznanym, to często większe bariery utrudniające osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie społeczne, niż brak podjazdu czy właściwego oznakowania. W celu przeciwdziałania dyskryminacji osób niepełnosprawnych i podnoszenia poziomu wiedzy o niepełnosprawności Miasto Szczecin zaangażowało się w kampanie społeczne, które zostały przeprowadzone wspólnie z organizacjami pozarządowymi. • Kampania informacyjna na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji „Inni – czyżby?!” zorganizowana przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo TĘCZA ukierunkowana była na kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Poprzez działania medialne, warsztaty w szkołach, konkursy (plastyczny i fotograficzny), starano się pokazać osoby niepełnosprawne, które są aktywne, realizują swoje pasje i marzenia. Ważnym nurtem kampanii były zagadnienia savoir-vivre’u dla i wobec osób niepełnosprawnych. • Kampania społeczna na rzecz akceptacji i wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną „Podaj żółte kółko” zorganizowana przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa ISKIERKA, koncentrowała się na problematyce osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poprzez szereg działań kierowanych do różnych grup odbiorców, starano się przekazać wiedzę na temat zespołu Downa, ukazać specyfikę zachowania osób dotkniętych tym schorzeniem, przełamywać stereotypy i obawy. W ramach kampanii odbyła się konferencja prasowa, akcja uliczna, warsztaty i konkursy w szkołach. Plakaty prezentujące pozytywny wizerunek osoby niepełnosprawnej gościły w przestrzeni publicznej i w komunikacji miejskiej, a w radiu i telewizji emitowane były programy oraz spoty informacyjne.

Bezpośrednie rezultaty podpisania porozumienia intencyjnego „Szczecin przyjazny osobom niepełnosprawnym”:

-zacieśnienie współpracy różnych środowisk w zakresie likwidacji barier architektonicznych potwierdzone dokumentem,

-forum „Szczecin przyjazny osobom niepełnosprawnym”, w którym wzięło udział 140 osób.

Bezpośrednie rezultaty kampanii „Inni – czyżby?!”:

-10 odcinków programu publicystycznego emitowanego w TVP Szczecin,

-10 felietonów w Polskim Radiu Szczecin, -10 artykułów w popularnej gazecie lokalnej „Kurier Szczeciński”,

-25 000 egzemplarzy folderu pt.„Savoir-vivre dla i wobec osób niepełnosprawnych”,

-6 podzielonych na części, lekcji „Savoir-vivre dla i wobec osób niepełnosprawnych” na ekranach w komunikacji miejskiej oraz na ekranie city light w centrum miasta,

-2 500 gimnazjalistów wzięło udział w warsztatach „Tacy sami – kontakt bez barier”,

-konkurs plastyczny „Mój niepełnosprawny kolega, moja niepełnosprawna koleżanka” dla uczniów dwunastu szkół podstawowych,

-konkurs „Zrozumieć niepełnosprawność” dla fotografów-amatorów, na który nadesłano 188 prac; najlepsze zdjęcia znalazły się w kalendarzu ściennym na rok 2013 (2000 egzemplarzy),

-dwie wystawy pokonkursowe w centrum handlowym. Bezpośrednie rezultaty kampanii „Podaj żółte kółko”:

-konferencja prasowa w sali zabaw z udziałem dziennikarzy i członków stowarzyszenia ISKIERKA,

-akcja uliczna z udziałem aktorów, wolontariuszy, dzieci z zespołem Downa, przeprowadzona na jednym z głównych placów w centrum miasta, -warsztaty dla uczniów w dziesięciu szkołach podstawowych Szczecina,

-dwa konkursy dla uczniów szkół podstawowych: plastyczny „Mój inny przyjaciel” i literacki „Dalsze losy Innej”,

-konkurs na scenariusz lekcji dla nauczycieli szkół podstawowych pt.„Spotkanie z Innym”,

-pakiet dydaktyczny, zawierający film „Podaj żółte kółko”, prace uczniów oraz scenariusze lekcji nagrodzone w konkursach; przygotowany w liczbie 55 egzemplarzy, został przekazany wszystkim szczecińskim szkołom podstawowym,

-reportaż radiowy „Spotkanie dwóch światów”, opowiadający o wspólnej pracy aktorów, wolontariuszy z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i podopiecznych ISKIERKI przy przygotowaniu akcji ulicznej,

-film „Podaj żółte kółko”, ukazujący dzieci z zespołem Downa w sytuacjach dziecięcej aktywności, współpracy i zabawy,

-14 przystanków tramwajowych,

-3 city-scrolle to nośniki na których znajdowały się plakaty zachęcające do nawiązania kontaktu z osobami z zespołem Downa,

-spot ukazujący relacje dzieci zdrowych i niepełnosprawnych podczas gry w frisbee emitowany był w 50 autobusach komunikacji miejskiej. Informacje o kampaniach ukazywały się regularnie na stronach internetowych partnerów projektu, patronów medialnych oraz na portalu społecznościowym www.facebook.pl

Gmina Miasto Szczecin stoi na stanowisku, że miarą metropolitarności i postępu Szczecina jest to, jak rozwiązuje się problemy osób niepełnosprawnych. Projekt „Niepełnosprawni wśród nas” stał się krokiem w kierunku zmieniania świadomości mieszkańców i kształtowania pozytywnego klimatu społecznego, sprzyjającego rozumieniu potrzeb osób niepełnosprawnych. Zaangażowanie w realizację porozumienia intencyjnego „Szczecin przyjazny osobom niepełnosprawnym” środowiska akademickiego, przyczyni się do zmiany sposobu myślenia przyszłych architektów o problematyce dostępności przestrzeni publicznej.

Pozwoli to na projektowanie i tworzenie obiektów dostosowanych do potrzeb mieszkańców z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz przyczyni się do zwiększenia ich udziału w życiu społecznym, zawodowym, kulturalnym. Wiele działań w ramach kampanii społecznych adresowanych było do dzieci i młodzieży. Należy zatem przypuszczać, że młode pokolenie będzie bardziej otwarte, wolne od uprzedzeń i lęków wobec osób niepełnosprawnych. Pakiet dydaktyczny, który powstał w wyniku kampanii „Podaj żółte kółko” posłuży nauczycielom i wychowawcom do dalszej pracy z tematem integracji.

Porozumienie intencyjne „Szczecin przyjazny osobom niepełnosprawnym” zostało zawarte na czas nieokreślony. Ma ono charakter otwarty; już teraz wiadomo, że chęć przystąpienia do niego wyraziła kolejna ogólnopolska organizacja zrzeszająca architektów. Kampania „Podaj żółte kółko” została pozytywnie oceniona przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Stowarzyszenie ISKIERKA otrzymało dotację na przeprowadzenie analogicznych działań na obszarze całego województwa.

Komentarze (0)