Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI - miejsce dla wszystkich

Projekt trwa od: 04/07/2011 r. Kontakt z wykonawcą

Laureat konkursu:

"Samorząd Równych Szans 2014"

Samorządowa jednostka terytorialna
małopolskie
Oświęcim
Gmina miejska
Urząd Miasta Oświęcim
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Umysłowa
 • Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
 • Choroby narządu wzroku
 • Narządu ruchu
 • 7-18
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • powyżej 68 lat
 • Dostępna informacja
 • Edukacja
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Koło Powiatowe Polskiego Związku Niewidomych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Szpital Powiatowy w Oświęcimiu
 • Środki własne
 • Środki UE
 • Inne

Przeciwdziałanie wykluczeniu z uczestnictwa w kulturze jest jednym z priorytetów polskiej i europejskiej polityki kulturalnej. Zadanie to jest szczególnie istotne w przypadku osób niepełnosprawnych, których partycypacja w sferze kultury jest często utrudniona z powodu częściowego lub zupełnego ograniczenia określonych możliwości percepcyjnych. Powstawanie nowych rozwiązań intelektualnych i technologicznych umożliwiających pokonywanie takich barier oraz ich efektywne wdrażanie stanowią realną szansę na znaczne ograniczenie marginalizacji osób niepełnosprawnych w dostępie do dóbr kultury.

Osoby niepełnosprawne stanowią ważną grupę użytkowników Galerii Książki. Obowiązkiem każdej biblioteki jest zaspokajanie potrzeb czytelniczych wszystkich odbiorców, również tych z dysfunkcjami, dla których dostęp do oświaty i rozrywki jest bardziej ograniczony. Celem projektu Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI - miejsce dla wszystkich jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez ułatwianie im dostępu do zbiorów i usług bibliotecznych, podejmowanie działań na rzecz aktywizacji tych grup, ich integracji z innymi członkami społeczeństwa, edukacji i rozwijania się zainteresowań oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Projekt ma przede wszystkim ma za zadanie wzmocnić i wzbogacać zasoby emocjonalne człowieka, aby lepiej radził sobie z trudnościami.

W Oświęcimiu i jego okolicach obserwuje się wzrastającą aktywność osób niepełnosprawnych. Coraz śmielej biorą one udział w życiu społecznym, kulturalnym jak i gospodarczym miasta, odnosząc niejednokrotnie znaczące sukcesy osobiste i zawodowe. Propagowanie pełnego i równego uczestnictwa wszystkich ludzi w poszczególnych sferach życia społeczno - gospodarczo - kulturalnego jest jednym z gwarantów zrównoważonego i trwałego rozwoju.

 

W ramach projektu realizowane są różnorodne działania takie jak:

1. CZYTAJ ! WZROK NIE OGRANICZA

Wprowadzenie do zbiorów książek do słuchania (audiobooków) i książek z powiększoną czcionką ułatwia dostęp do wiedzy i kultury osobom mającym kłopoty ze wzrokiem. Zbiory Biblioteki są systematycznie uzupełniane o nowości w tym zakresie. Powstawanie nowych rozwiązań intelektualnych i technologicznych umożliwiających pokonywanie barier oraz ich efektywne wdrażanie stanowią realną szansę na znaczne ograniczenie marginalizacji osób niepełnosprawnych w dostępie do dóbr kultury. Jednym z takich nowatorskich rozwiązań jest metoda audiodeskrypcji pomagająca osobom niewidzącym oraz niedowidzącym między innymi w poznawaniu dziedzictwa audiowizualnego. Ofertę Biblioteki uzupełniliśmy zatem o filmy z audiodeskrypcją czyli takie, które za pomocą dodatkowych, werbalnych opisów udostępniają odbiór treści wizualnych osobom niewidomym i słabowidzącym. Idea projektu Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI - miejsce dla wszystkich uwzględnia zaspokajanie potrzeb osób z dysfunkcjami ruchu, wzroku i słuchu. Uwzględniając te potrzeby biblioteka zakupiła nowoczesny sprzęt umożliwiający im czytanie, dysponujemy odtwarzaczami książek mówionych tzw. czytakami i multilektorem, który wczytuje dokumenty korzystając z najnowszej technologii rozpoznawania druku, a następnie odczytuje je wyraźnym głosem o naturalnym brzmieniu. Użytkownicy z dysfunkcją wzroku mogą również korzystać z programu udźwiękawiającego Jaws. JAWS to system umożliwiający pracę na komputerze przy maksymalnym wsparciu mową syntetyczną i pismem Braille’a. Program ten nie tylko odczytuje ważne informacje z ekranu komputera, ale także potrafi opisywać obiekty graficzne, takie jak wykresy w arkuszach kalkulacyjnych, obramowania i tabele. Umożliwia pracę na takim poziomie, jaki wybierze użytkownik. Do Biblioteki zakupione zostały również lupy, liniały optyczne i nakładki powiększające.

2. ŁATWY DOSTĘP DO ZBIORÓW I USŁUG

Ciągle, nierozwiązanym problemem z jakim boryka się wiele jednostek użyteczności publicznej są bariery architektoniczne, które skutecznie ograniczają dostęp osobom niepełnosprawnym do nich, jednocześnie je dyskryminując. Miejska Biblioteka Publiczna od lipca 2011 r. funkcjonuje w nowym obiekcie, w pełni przystosowanym do korzystania dla osób z dysfunkcjami. Wejścia bez barier, przestrzenne ciągi komunikacyjne i windy, kompleksowo wyposażone pomieszczenia sanitarne, a także wyposażone w specjalistyczny sprzęt pracownie, lokują naszą bibliotekę w przestrzeni nowoczesnych bibliotek XXI wieku.

Ułatwienie dostępu do komputera i internetu, m.in.: poprzez przygotowanie stanowisk dla osób niewidomych i niedowidzących oraz osób z innymi dysfunkcjami, uczenie obsługi komputera i korzystania z internetu oraz zachęcanie do korzystania z nowoczesnych mediów służą przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu, a tym samym w pewnym stopniu także wykluczeniu społecznemu tych osób.

Kontakt z biblioteką pozwala ludziom niepełnosprawnym na pozostanie aktywnymi i zorientowanymi w tym co się dzieje we współczesnym świecie. Mając na uwadze bariery ekonomiczne, które mogą stwarzać problem w dotarciu do biblioteki, Biblioteka oferuje osobom niepełnosprawnym bezpłatny transport.

Celem usprawnienia korzystania z oferty Biblioteki przez osoby niepełnosprawne wprowadzono szereg udogodnień:

 • Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się przed budynkiem biblioteki
 • W budynku biblioteki znajduje się winda przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
 • Do dyspozycji osób z dysfunkcjami oddaliśmy garaż podziemny
 • Wejścia do budynku przystosowane są do wjazdu dla wózków inwalidzkich.
 • Kompleksowo wyposażone toalety, przystosowane dla osób niepełnosprawnych ulokowane są na parterze i na poszczególnych piętrach budynku w węzłach sanitarnych
 • Ciągi komunikacyjne przystosowane do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich, odpowiednio szerokie wejścia do samej placówki jak i ich poszczególnych pomieszczeń, zbiory specjalne odpowiednio eksponowane (książki z dużą czcionka, „książki mówione” (kasety+MP3+CD), filmy dla osób z dysfunkcją wzroku (z audiodeskrypcją) i dysfunkcją słuchu profesjonalny sprzęt odtwarzający.

3. „NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE DLA OCZU. AKTYWIZACJA CZYTELNICZA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU”

Działanie to, ma na celu wspierać niewidomych i niedowidzących w przełamywaniu obaw i lęków związanych z integracją ze środowiskiem. Projekt ma również pomóc w korzystaniu z bogatej oferty Biblioteki, wprowadzając w świat nowoczesnych technologii i nowych mediów. Warunki, jakie stworzył gmach nowej biblioteki, umożliwiają realizację projektu zarówno bez barier architektonicznych jak i mentalnych. Cytat z "Małego Księcia - "Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu", najlepiej oddaje ideę działania służącego upowszechnianiu czytelnictwa wśród osób z dysfunkcjami wzroku. Projekt łączy w sobie kilka elementów: aktywizację czytelniczą niewidomych i niedowidzących, upowszechnianie wiedzy o problemach niewidomych w środowisku i prezentowanie ich prawdziwych możliwości. Nie bez znaczenia pozostają walory spotkań integracyjnych umożliwiających przeżycie wspólnej przygody, a wszystko to w oparciu o wartościową literaturę i innowacyjne metody pracy i narzędzia.

Działanie obejmuje:

 • naukę obsługi nowoczesnego sprzętu umożliwiającego bezwzrokowe czytanie

 • zajęcia z biblioterapii pozwalające poprzez relaksację na odreagowanie wewnętrznych napięć, niepowodzeń i frustracji

 • integracyjne zajęcia arteterapii wraz z przygotowaniem przedstawienia teatralnego, gdzie celem tych warsztatów jest poznawanie niekonwencjonalnych, opartych na ruchu i akcji środków wyrazu teatralnego i użycie ich w zespołowym działaniu

 • bajkoterapię, czyli zajęcia literackie z wykorzystaniem jednej z lepszych metod redukujących u dzieci wszelkiego rodzaju lęki i problemy poprzez zabawę literaturą.

 • W ramach projektu nagrany zostanie również audioprzewodnik po Bibliotece, opisujący szczegółowo budynek Biblioteki, możliwości poruszania się po obiekcie, ale również prezentujący bogatą ofertę usług przygotowaną z myślą o osobach niepełnosprawnych.

Działanie przeprowadzone zostało po raz drugi, wzbogacone o nowe elementy. Pierwszą edycję projektu przeprowadziliśmy w 2012 r. pod nazwą „Słyszałem, że świat jest piękny.”

4. „KSIĄŻKA NA TELEFON”

W ramach akcji „Książka na telefon” czytelnikom niepełnosprawnym, starszym, przewlekle chorym lub będącym w chwilowej niedyspozycji biblioteka dostarcza książki do domu. Wystarczy wysłać e-mail lub zadzwonić i uzgodnić z bibliotekarzem tytuły książek i termin ich dostarczenia. Warto zaznaczyć, że usługa ta cieszy się ogromnym zainteresowaniem przede wszystkim wśród osób niepełnosprawnych ruchowo.

5. „PIERWSZY KROK”

To cykl comiesięcznych zajęć indywidualnych z pacjentami Powiatowego Szpitala w Oświęcimiu, Oddział Psychosomatyki i Psychiatrii. W ramach zajęć proponujemy osobom niepełnosprawnym wycieczkę po bibliotece, korzystanie z komputerów z dostępem do internetu (pomoc w obsłudze komputera), stanowiska PlayStation, stanowiska odsłuchowego oraz pokazy filmów w salkach audiowizualnych. Ponadto Biblioteka współpracuje ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym i Środowiskowym Domem Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Podopieczni tych ośrodków spotykają się w Bibliotece na różnego rodzaju zajęciach (gry i zabawy ruchowe, oglądanie filmów, zajęcia komputerowe). Dbamy również o to, aby dzieci i młodzież z tych ośrodków uczestniczyła w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w Bibliotece. Proponujemy również bogatą ofertę lekcji bibliotecznych z elementami biblioterapii, która cieszy się dużym zainteresowaniem.

Osoba z niesprawnością to osoba niewątpliwie potrzebująca różnorodnej pomocy. Nie zawsze dotyczy to wsparcia socjalnego i finansowego czy też o rehabilitację fizyczną. To wszystko ma oczywiście ogromne znaczenie dla normalnego życia osoby z niesprawnością, lecz najważniejsze dla niej samej jest wsparcie psychiczne i pobudzenie poczucia własnej wartości. Takiego wsparcia może udzielić bibliotekarz biblioterapeuta, mający w swoim warsztacie pracy tylko – a może aż książkę.

Warto podkreślić, że otwarcie nowej przestrzeni w Oświęcimiu, przystosowanej dla osób niepełnosprawnych spowodowało znaczny wzrost uczestnictwa tej grupy w wydarzeniach kulturalnych.

W Bibliotece spotyka się również tzw. grupa wsparcia. Są to rodzice dzieci niepełnosprawnych, którzy znaleźli swoje miejsce w Bibliotece. Mogą zatem w spokojnej, przyjaznej przestrzeni rozmawiać o trudnościach związanych z wychowaniem dziecka z dysfunkcjami, dzielić się swoim doświadczeniem i przede wszystkim wzajemnie wspierać.

6. GALERIA PRZECHODNIA – WYSTAWY

W ramach cyklu comiesięcznych wystaw prezentujemy również twórczość artystów z dysfunkcjami. Wystawa prac osoby z dysfunkcją ma ogromne znaczenia zarówno dla samego twórcy jak i otoczenia, zmienia się bowiem wszechobecny w mediach, wizerunek osób niepełnosprawnych, które pomimo różnych ograniczeń potrafią pokonać bariery i dzięki swojemu uporowi oraz ciężkiej pracy potrafią być aktywni i samodzielnie funkcjonować.

„Stopami malowane” – to niezwykła wystawa i niezapomniany wernisaż prac Stanisława Kmiecika w Bibliotece GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu (maj 2014). Jest to niezwykle utalentowany artysta, który zasługuje na podziw i szacunek, nie mając rąk, tworzy używając swoich stóp lub ust. Jego ulubione tematy malarskie to krajobraz rodzinnych okolic, martwa natura, akt, a także obrazy surrealistyczne pełne osobistych metafizycznych nastrojów. Poza sztuką, uwielbia jeździć samochodem, który sam prowadzi nogami.

W Galerii Książki systematycznie prezentujemy prace pacjentów oddziału Psychiatrii i Psychosomatyki Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu.

7. „ŚWIAT ILUTROWANY SŁOWEM”

Cykl comiesięcznych projekcji filmowych z audiodeskrypcją dla grupy integracyjnej z udziałem osób niewidomych i niedowidzących. Projekcji filmu towarzyszy dyskusja, w której uczestnicy aktywnie biorą udział. Jest to również czas spotkania, rozmów na różne inne tematy, czas oderwania się od smutnej rzeczywistości.


 

 

 • „Książka na telefon” – 12 dowozów książek/audiobooków miesięcznie

 • Zakup 18 liniałów optycznych, 12 lup

 • wyposażenie stanowisk komputerowych dla osób niepełnosprawnych w profesjonalny sprzęt do bezwzrokowego czytania - program udźwiękawiający JAWS, multilektor SARA

 • zakup 1700 książek mówionych, wyposażenie działu zbiorów specjalnych w czytaki, umożliwiające odsłuchiwanie audiobooków, uzupełnienie zbiorów o książki z serii „Duża Litera” (180 vol.), zakup 16 filmów z audiodeskrypcją

 • Przeprowadzenie 5 warsztatów nauki korzystania z urządzeń umożliwiających bezwzrokowe czytanie (program udźwiękawiający, czytaki, multilektor dostępne w bibliotece)

 • 13 spotkań arteterapeutycznych, 10 spotkań biblioterapeutycznych, 20 spotkań integracyjnych z elementami bajkoterapii dla dzieci.

 • 500 szt. bezpłatnego audioprzewodnika po bibliotece, prezentującego zarówno budynek jak i ofertę (działania na rzecz aktywizacji czytelniczej osób niepełnosprawnych, propozycje wydawnicze serii Duże Litery – krótkie recenzje, oferta audiobooków, filmów z audiodeskrypcją). Audioprzewodnik w formacie MP3 dostępny również do pobrania ze strony internetowej Biblioteki.

 • Wystawa i wernisaż prac Stanisława Kmiecika, prezentacja prac pacjentów oddziału psychiatrii i psychosomatyki Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu

W wyniku realizacji projektu następuje:

 • aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych

 • zwiększenie uczestnictwa w kulturze osób niepełnosprawnych

 • zwiększanie zasięgu i różnorodności form promujących książkę wśród osób niepełnosprawnych

 • inspiracja poprzez książkę do twórczości literackiej, plastycznej, teatralnej

 • zapoznanie osób z dysfunkcjami wzroku z możliwościami „czytania” przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu komputerowego i oprogramowań,

 • zwiększająca się oferta dla osób niepełnosprawnych

 • korzystanie z darmowych aplikacji i programów, przygotowanie i nauka osób z dysfunkcją wzroku do korzystania z urządzeń umożliwiających czytanie (program udźwiękawiający, czytaki, multilektor dostępne w bibliotece)

 • popularyzacja czytelnictwa wśród osób z dysfunkcją wzroku (książka brajlowska, czarnodrukowa, audiobooki, książki w formacie MP3 i Daisy)

 • promocja wartościowej literatury wśród osób z dysfunkcjami

 • współpraca biblioteki z placówkami oświatowymi/szkołami, w których funkcjonują klasy integracyjne

 • rozwój funkcji edukacyjno-kulturalnej bibliotek

 • przełamywanie barier architektonicznych, ekonomicznych i mentalnych, utrudniających pełne uczestnictwo w kulturze osobom niepełnosprawnym

Istotnym celem realizacji projektu jest zachęcanie osób niepełnosprawnych do korzystania z usług biblioteki. Niepełnosprawni otrzymają pomoc w każdym zakresie, w jakim potrzebują, i to zarówno w sprawach dydaktycznych, wychowawczych jak i technicznych. Kontakt z książką brajlowską, czarnodrukową, czy audiobookiem ma istotne znaczenie dla oderwania od przykrych myśli o kalectwie i zwróceniu ich ku innym rodzajom aktywności, np. recytacji, pracach plastycznych, formach teatralnych. Poprzez działania integracyjne buduje się tożsamość lokalna. Dzięki temu wzrasta poczucie, zarówno mieszkańców Oświęcimia jak i okolic, bycia ważnym elementem społeczności lokalnej. Projekt sprzyja także lepszemu rozpoznaniu potrzeb i gustów literackich tej ważnej dla nas grupy czytelników.

Biblioteką jest miejscem spotkań, otwartym na potrzeby wszystkich użytkowników, w którym jest gwarno, ale są i miejsca, gdzie można pracować w spokoju i ciszy. Jest interaktywna, otwarta na nowoczesne potrzeby jej Użytkowników i zaangażowana w życie miasta. działalność Biblioteki w nowej siedzibie ożywiła miasto i jego mieszkańców i znakomicie uzupełnia się z innymi instytucjami.

 

Projekt jest kontynuowany w trybie ciągłym, nie przewiduje się jego zakończenia. 

Integracyjne zajęcia arteterapii dla osób z dysfunkcją wzroku
Zajęcia w ramach Uniwersytetu Bibliotecznych Żaków
Warsztaty komputerowe obslugi sprzętu do bezwzrokowego czytania dla osób z dysfunkcją wzroku
Wernisaż wystawy Stopami malowane Stanisława Kmiecika
Spektakl Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu - przygotowany przez osoby niewidome
Toaleta w pełni przystosowana do korzystania przez osoby niepełnospawne
Galeria Książki - otwarte przestrzenie

Komentarze (0)