Bądźmy Razem

Projekt trwa od: 01/01/2014 r. do 31/12/2014 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
wielkopolskie
Powiat Kaliski
Powiat
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Osób z niepełnosprawnością
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
21-50
Lokalny
 • Umysłowa
 • Choroby psychiczne
 • Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
 • Choroby narządu wzroku
 • Głuchoślepota
 • Narządu ruchu
 • Epilepsja
 • Choroby układu oddechowego i krążenia
 • Choroby układu pokarmowego
 • Choroby układu moczowo-płciowego
 • Choroby neurologiczne
 • Całościowe zaburzenia rozwojowe
 • Niepełnosprawność sprzężona
 • Bez ograniczeń
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • Dostępna informacja
 • Komunikacja
 • Edukacja
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Dostępny transport
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Gminny Osrodek pomocy Społecznej w Brzezinach
 • Środki własne
 • Środki UE

Potrzeba realizacji projektu wynika z faktu, ze wśród osób niepełnosprawnych dominuję wykształcenie podstawowe i zawodowe, rzadziej średnie. Problemem głównym jest  niski procent aktywności zawodowej.

Osóby niepełnosprawne niechętnie podejmują kroki do zwiększenia swojej aktywności zawodowej.Podyktowane jest to nie tylko ich stanem zdrowia;brakiem umiejetności społecznych ( zanizona samoocena, nieumiejętnośc nawiązywania kontaktów i funkcjonowania w zespole), brakiem umiejętnosci poruszania sie na rynku pracy. W ramach projektu podjete zostana wszystkie działania wobec beneficjentów, które przyczynią sie do zaspokojenia ich potrzeb 

Udział w projekcie będzie miał pozytywny wpływ na osoby niepełnosprawne z uwagi na to, iż uzyskają oni wsparcie doradcze i szkoleniowe. Osoby skorzystają z obozu aktywnej integracji

1.Wyjazdowy obóz szkoleniowy.

2.Turnus rehabilitacyjny, którego głównym celem będzie poprawa stanu zdrowia pod kątem zwiększania aktywnośći zawodowej i społecznej .

3. Doradztwo psychologiczne i zawodowe z diagnozą i wskazaniami dotyczącymi drogi zawodowej. W ramach projektu zostanie poszerzone działanie Klubu Integracji Społecznej. 

4.Uczestnicy projektu w ramach skierowania do  Klubu Integracji Społecznej będa realizowac dwa podtstawowe kierunki działania:

a) reintegracja społeczna w tym praca socialna, kontakt socjalny, poradnictwo specialistyczne organizacja czasu wolnego.

b) reintegracja zawodowa w tym poradnictwo zawodowe , pośrednictwo pracy , szkolenia umożliwiające nabycie lub zmiane kwalifikacji zawodowej.

Klub Integracji Społecznej z każdą osobą podpisze kontrakt socjalny. Zawarty kontrakt między beneficjętem a pracownikiem socjalnym będzie stanowił indywidualny program działania, pracownik socjalny będzie główną osoba motywacyjną do realizacji celów kontraktów.

 

Wzrośnie ich samodzielność oraz wiara we własne siły. Zwiększą umiejętności poruszania się na rynku pracy, udział w zajeciach Klubu Integracji Społecznej ma na celu przerwanie bierności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez odpowiednie motywowanie oraz aktywizację uczestników projektu. 
 

Uzyskanie lub podnieśienie umiejętności społecznych w tym umiejętności poruszania się na rynku pracy, rozwijania postaw przędsiębiorczych.

Brak możliwości kontynuacji po zakończeniu projektu.

Komentarze (0)