„PRZECIWDZIAłANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU MIESZKAŃCÓW KOSZALINA”