Samorząd Równych Szans 2019/2020

Harmonogram konkursu

Rozpoczęcie zgłaszania wniosków:
18/12/2019
Zakończenie zgłaszania wniosków:
16/03/2020
Ogłoszenie wyników:
30/10/2020

Opis konkursu

Serdecznie zapraszamy wszystkie samorządy do udziału w dziesiątym konkursie "Samorząd Równych Szans" na najlepsze praktyki samorządów na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

W konkursie mogą wziąć udział samorządy z całej Polski, które zrealizowały lub realizują projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu lokalnych społeczności. Działania zostaną ocenione ze względu na ich jakość i wpływ na faktyczną poprawę sytuacji, a nie wysokość przeznaczonych środków finansowych - dlatego nawet niewielkie, ale innowacyjne i odpowiadające na lokalne potrzeby projekty mają realną szansę, aby zdobyć nagrodę.

Zgłoszenia konkursowe będą oceniane w następujących obszarach:

 • niezależne życie, w tym usługi społeczne i deinstytucjonalizacja,
 • dostępna informacja,
 • dostępna komunikacja,
 • dostępna edukacja,
 • dostępne rozwiązania architektoniczne,
 • dostępne wybory,
 • dostępność wydarzeń sportowych,
 • dostępność wydarzeń kulturalnych,
 • dostępność turystyki,
 • dostępne towary i usługi, zwłaszcza usługi publiczne,
 • zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami,
 • działania na rzecz opiekunów osób z niepełnosprawnościami, w tym rodziców dzieci z niepełnosprawnościami,
 • działania na rzecz kobiet z niepełnosprawnościami,
 • działania na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym,
 • inne nowatorskie rozwiązania służące wyrównywaniu szans w dostępie osób z niepełnosprawnościami do pełnego udziału we wszystkich aspektach życia.

Obszary priorytetowe w bieżącej edycji konkursu, które zostaną dodatkowo wyróżnione, to:

 • aktywność obywatelska osób z niepełnosprawnościami
 • niezależne życie, w tym usługi społeczne i deinstytucjonalizacja
 • działania na rzecz opiekunów osób z niepełnosprawnościami
 • edukacja włączająca
 • działania na rzecz kobiet z niepełnosprawnościami
 • dostępne wybory
   

Rada Nagrody wybierze najlepsze projekty, które zostaną uhonorowane statuetką „Samorząd Równych Szans”. Przyznane zostanę trzy równorzędne Nagrody Główne, dla następujących grup samorządów:

 • najlepsze gmina,
 • najlepszy powiat grodzki,
 • najlepszy powiat ziemski/województwo.
   

Wnioski konkursowe należy składać w internetowej Bazie Dobrych Praktyk: www.bazadobrychpraktyk.firr.org.pl

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

 

Pracom Rady Nagrody X konkursu Samorząd Równych Szans przewodniczył będzie Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Radę Nagrody tworzą reprezentanci:

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- Rzecznika Praw Obywatelskich

- Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie w osobie Pani Dyrektor

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

- Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami

- Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego


 

Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w drugim kwartale 2020 roku, podczas ogólnopolskiej gali, w której wezmą udział goście z całego kraju. Wydarzenie to będzie doskonałą okazją do promowania działalności samorządów, wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów.

Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny.

Wnioski można składać do 16 marca 2020 roku (nowy termin!)

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z Magdaleną Lubaś.
Tel.: 12 444 73 49 lub 663 000 040, mail: bdp@firr.org.pl

Serdecznie zapraszamy!

 

Organizatorem konkursu Samorząd Równych Szans jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

Współorganizatorami są: Samorząd Województwa Małopolskiego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Patronaty honorowe nad konkursem objęli: Dr Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich, Krzysztof Michałkiewicz – Prezes Zarządu PFRON, Adam Lipiński – Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Paweł Wdówik – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Marlena Maląg – Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego, Związek Miast Polskich.

Patronaty medialne nad konkursem objęli: NGOniepełnosprawni.plFundacja Integracjanaszesprawy.euRadio KrakówKSSN.

Regulamin konkursu

Regulamin X Konkursu Samorząd Równych Szans

na najlepsze praktyki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie polityki na rzecz osób z niepełnosprawnościami 

(edycja 2019/2020)

 

§ 1

Organizatorem niniejszego konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie (kod: 31-261), przy ul. Wybickiego 3A, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000170802, NIP: 677-222-15-66, REGON 356746471, zwana w dalszej części Regulaminu „FIRR”.

Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

Organizator może dokonywać zmian w niniejszym Regulaminie. Aktualna jego wersja publikowana jest na stronach http://bazadobrychpraktyk.firr.org.pl.

Nagroda „SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS” (dalej: Nagroda) przyznawana jest w ramach projektu realizowanego przez Organizatora.

 

§ 2

Celem ufundowania Nagrody jest promowanie najlepszych praktyk jednostek samorządu terytorialnego w zakresie polityki na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami i poprawy jakości ich życia.

O Nagrodę „Samorząd Równych Szans” mogą ubiegać się wszystkie jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminy, powiatu i województwa, zwane dalej Ubiegającymi się o Nagrodę.

W KONKURSIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ WSZYSTKIE SAMORZĄDY Z CAŁEGO KRAJU (Z WSZYSTKICH WOJEWÓDZTW).

 

§ 3

Oprócz edycji ogólnopolskiej Konkursu Organizator przewiduje przeprowadzenie edycji regionalnych pod patronatami Marszałków Województw.

Konkurs „Małopolski Samorząd Równych Szans” realizowany jest jako edycja regionalna ogólnopolskiego Konkursu „Samorząd Równych Szans”. Organizatorem Konkursu „Małopolski Samorząd Równych Szans” jest Marszałek Województwa Małopolskiego, realizatorem zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Konkurs „Śląski Samorząd Równych Szans” realizowany jest jako edycja regionalna ogólnopolskiego Konkursu „Samorząd Równych Szans”. Organizatorem Konkursu „Śląski Samorząd Równych Szans” jest Marszałek Województwa Śląskiego, reprezentowany przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

§ 4

Projekty zgłaszane do Nagrody mogą dotyczyć między innymi takich obszarów, jak: 

 • niezależne życie, w tym usługi społeczne i deinstytucjonalizacja,
 • dostępna informacja,
 • dostępna komunikacja,
 • dostępna edukacja,
 • dostępne rozwiązania architektoniczne,
 • dostępne wybory,
 • dostępność wydarzeń sportowych,
 • dostępność wydarzeń kulturalnych,
 • dostępność turystyki,
 • dostępne towary i usługi, zwłaszcza usługi publiczne,
 • zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami,
 • działania na rzecz opiekunów osób z niepełnosprawnościami, w tym rodziców dzieci z niepełnosprawnościami,
 • działania na rzecz kobiet z niepełnosprawnościami,
 • działania na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym,
 • inne nowatorskie rozwiązania służące wyrównywaniu szans w dostępie osób z niepełnosprawnościami do pełnego udziału we wszystkich aspektach życia.
   

Obszary priorytetowe w bieżącej edycji konkursu, które zostaną dodatkowo wyróżnione, to:

 • aktywność obywatelska osób z niepełnosprawnościami
 • niezależne życie, w tym usługi społeczne i deinstytucjonalizacja
 • działania na rzecz opiekunów osób z niepełnosprawnościami
 • edukacja włączająca
 • działania na rzecz kobiet z niepełnosprawnościami
 • dostępne wybory

Ubiegający się o Nagrodę wyrażają zgodę na prezentowanie przez FIRR oraz Organizatorów edycji regionalnych Konkursu, zgłoszonych do Nagrody Projektów w publikacjach, na zgromadzeniach publicznych oraz w środkach masowego przekazu w celu promowania dobrych praktyk.

 

§ 5

Projekt zgłoszony do Nagrody musi spełniać poniższe warunki:

1. być zrealizowany lub być w trakcie realizacji,
2. przyczyniać się do wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami w różnych aspektach   życia społecznego i zawodowego.

Ubiegający się o Nagrodę wyrażają zgodę na prezentowanie przez FIRR oraz Organizatorów edycji regionalnych Konkursu, zgłoszonych do Nagrody Projektów w publikacjach, na zgromadzeniach publicznych oraz w środkach masowego przekazu w celu promowania dobrych praktyk.

Ubiegający się o Nagrodę wyrażają zgodę na prezentowanie przez FIRR oraz Organizatorów edycji regionalnych Konkursu, zgłoszonych do Nagrody Projektów w publikacjach, na zgromadzeniach publicznych oraz w środkach masowego przekazu w celu promowania dobrych praktyk.
 

§ 6

Szczegółowe zasady oraz termin zgłaszania Ubiegających się o Nagrodę zostaną zawarte w ogłoszeniu konkursowym. Podmiotami zgłaszającymi jednostki samorządu terytorialnego do Nagrody, zwanymi dalej Zgłaszającymi, mogą być zarówno sami Ubiegający się o Nagrodę, jak i organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne.

Zgłoszenie jednostki samorządu terytorialnego do Konkursu przez organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne nakłada na Zgłaszających, pod rygorem nieważności zgłoszenia, obowiązek:

- zapoznania tejże jednostki z niniejszym Regulaminem,
- uzyskania pisemnej akceptacji tej jednostki dla postanowień niniejszego Regulaminu,
- uzyskania autoryzacji materiałów, dotyczących realizowanego Projektu, zwartych w Zgłoszeniu,
- uzyskania zgody jednostki samorządu na udostępnianie i przetwarzanie informacji o prowadzonym przez nią Projekcie oraz danych kontaktowych, zawartych w karcie zgłoszeniowej, do celów promocji idei dostępności samorządów dla osób z niepełnosprawnościami.
 

Każdy Zgłaszający może zgłosić do Nagrody wyłącznie jeden Projekt danej jednostki samorządu terytorialnego. Każdy Zgłaszający może zgłosić do Nagrody więcej niż jedną jednostkę samorządu terytorialnego.

Zgłaszający w pełni odpowiada za treść opisu Projektu i poprawność danych zawartych w Zgłoszeniu.

W Konkursie nie mogą brać udziału projekty nagrodzone w jego poprzednich edycjach.

 

§7

Zgłaszający jednostkę samorządu terytorialnego do Nagrody wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu konkursowym, w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu i promocji jego rezultatów

Ubiegający się o Nagrodę wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu konkursowym, w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu i promocji jego rezultatów.

    

§8

Zgłaszający udzieli otwartej licencji na zasadzie Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Unported (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/) na Opis Projektu zawarty w zgłoszeniu konkursowym, między innymi celem umożliwienia promowania Projektu.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania skrótów i zmian w przekazanym materiale, zwłaszcza zmian redakcyjnych oraz korektorskich.

 

§ 9

Prezes Zarządu FIRR powołuje Radę Nagrody „Samorząd Równych Szans”.

Skład Rady Nagrody zostanie umieszczony na stronie internetowej http://bazadobrychpraktyk.firr.org.pl.

Oceny Projektów dokonane przez Radę Nagrody są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu stanowią kryteria wyboru projektów.

 

§ 10

Ubiegający się o Nagrodę w edycji ogólnopolskiej, będący jednostkami samorządowymi z terenu Województwa Małopolskiego, których projekty zostaną zgłoszone w ramach tegorocznej edycji Konkursu „Samorząd Równych Szans”, będą dodatkowo (i automatycznie) ubiegać się o tytuł „Małopolskiego Samorządu Równych Szans”.

Zasady przyznawania Nagrody w edycji regionalnej Konkursu oraz wszelkie informacje związane z edycją regionalną Konkursu zostaną umieszczone na stronie: www.rops.krakow.pl

 

§ 11

Ubiegający się o Nagrodę w edycji ogólnopolskiej, będący jednostkami samorządowymi z terenu Województwa Śląskiego, których projekty zostaną zgłoszone w ramach tegorocznej edycji Konkursu „Samorząd Równych Szans”, będą dodatkowo ubiegać się o tytuł „Śląskiego Samorządu Równych Szans”.

Zasady przyznawania Nagrody w edycji regionalnej Konkursu oraz wszelkie informacje związane z edycją regionalną Konkursu zostaną umieszczone na stronie: http://niepelnosprawni.slaskie.pl

 

§ 12

O przyznaniu Nagrody Laureaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone w Bazie Dobrych Praktyk, na stronie internetowej FIRR i stronach Organizatorów edycji regionalnych.

 

§ 13

W ramach Konkursu przewidziane jest przyznanie statuetek, wyróżnień i tytułów „Samorząd Równych Szans”. Przyznane zostaną minimum 3 równorzędne nagrody główne (statuetki) dla następujących grup samorządów:

- najlepsza gmina,

- najlepszy powiat grodzki,

- najlepszy powiat ziemski/województwo.

Rada Nagrody oraz Kapituły Nagród Specjalnych zastrzegają sobie możliwość nieprzyznania wszystkich nagród przewidzianych Regulaminem.

Rada Nagrody oraz Kapituły Nagród Specjalnych zastrzegają sobie możliwość przyznania nagród dodatkowych.

Samorząd, który trzykrotnie zostanie laureatem Konkursu, otrzyma Złotą Statuetkę „Samorząd Równych Szans”.

W ramach Konkursu, na podstawie dodatkowych porozumień, mogą zostać ustanowione inne nagrody specjalne.

 

§ 14

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

FIRR może wykluczyć Ubiegającego się o Nagrodę z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy Zgłaszający oraz Ubiegający się o Nagrodę ma prawo zwrócić się do FIRR o wyjaśnienie treści niniejszego Regulaminu.

Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

FIRR zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w szczególności z uwagi na niskie zainteresowanie i małą liczbę, względnie niski poziom Projektów realizowanych przez Ubiegających się o Nagrodę.

 

Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu: Kryteria wyboru projektów

 

Wpływ działań podjętych w Projekcie na realną poprawę sytuacji grupy docelowej (0-3 pkt.)

Przewidywane oddziaływanie długofalowe (0-3 pkt.)

Oryginalność działań podejmowanych w Projekcie (0-3 pkt.)

Możliwość kontynuacji działań prowadzonych w ramach realizacji Projektu po jego zakończeniu
(0-3 pkt.)

Współpraca z innymi podmiotami przy realizacji Projektu, w tym z organizacjami pozarządowymi
(0-3 pkt.)

Działalność w ramach propagowania
(0-3 pkt. maksymalnie
w trzech kategoriach):

1) niezależnego życia, w tym usług społecznych i deinstytucjonalizacji

2) dostępności informacji

3) dostępności edukacji

4) dostępności architektonicznej

5) dostępności transportu

6) dostępności wyborów

7) dostępności towarów i usług, zwłaszcza usług publicznych

8) aktywności fizycznej osób z niepełnosprawnościami

9) działalności kulturalnej osób z niepełnosprawnościami

10) zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami

11) działań na rzecz opiekunów osób z niepełnosprawnościami

12) działań na rzecz kobiet z niepełnosprawnościami

Inne działania wybijające się (0-3 pkt.)

Realizacja polityki równych szans (0-3 pkt.)

Działania o charakterze systemowym, tj. opracowanie i realizacja stałych, zinstytucjonalizowanych mechanizmów wsparcia, które umożliwiają wdrażanie pozytywnych zmian w długiej perspektywie czasu (0-3 pkt.)

Działania promujące szerzenie dobrych praktyk (0-1 pkt.)

Zgodność z obszarami priorytetowymi: niezależne życie; działania na rzecz opiekunów osób z niepełnosprawnościami; edukacja włączająca; działania na rzecz kobiet z niepełnosprawnościami; dostępne wybory; działania na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym (0-3 pkt.)

 

Wytyczne dla punktacji 0-3:

0 pkt. - brak

1 pkt. - występuje, w jakikolwiek sposób się przejawia

2 pkt. - występuje na poziomie średnim

3 pkt. - występuje na poziomie bardzo dobrym

Lista laureatów

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że znane są wyniki X konkursu "Samorząd Równych Szans" na najlepsze projekty na rzecz osób z niepełnosprawnościami, które realizowane są przez polskie samorządy. Wszystkim serdecznie gratulujemy!


Informacja o wynikach zostanie przekazana telefonicznie oraz mailowo wszystkim laureatom.

Cały czas liczyliśmy, że – jak co roku – będzie możliwe zorganizowanie gali podsumowującej konkurs, podczas której nastąpi wręczenie nagród i wyróżnień. Niestety obostrzenia, wynikające z trwającego okresu pandemii, pozbawiły nas tej nadziei, dlatego z przykrością musimy zrezygnować z tradycyjnej formy gali i organiczyć się do przekazania Państwu wyników wyłącznie w formie pisemnej.

Raz jeszcze serdecznie gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim samorządom, które zgłosiły swoje projekty to X edycji konkursu „Samorząd Równych Szans”.

W razie pytań prosimy o kontakt z panią Magdaleną Lubaś (bdp@firr.org.pl, tel. 663 000 040).

 

WYNIKI X KONKURSU „SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS” (kolejność alfabetyczna)
 

1. Kategoria: POWIAT GRODZKI

Laureaci:

 • Jastrzębie-Zdrój: Działania na rzecz osób z niepełnosprawnością na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój
 • Katowice: Katowickie Centrum Usług Społecznych Integracja
 • Konin: Mieszkania wspomagane dla osób z Autyzmem Azymut – Samodzielność

Wyróżnieni:

 • Kraków: Klub Rodzica z dzieckiem do lat 3 o specjalnych potrzebach rozwojowych
 • Rybnik: Ścieżka edukacyjna do nauki jazdy i prowadzenia wózka inwalidzkiego

 

2. Kategoria: POWIAT ZIEMSKI/WOJEWÓDZTWO

Laureaci:

 • Powiat Legionowski: Aktywizacja zawodowa, społeczna i integracja osób niepełnosprawnych
 • Województwo Wielkopolskie: Inkubator Innowacji Społecznych WINS
 • Województwo Zachodniopomorskie: Wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów ‑ "Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych"

Wyróżnieni:

 • Powiat Olkuski: Agencja Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych Młodych
 • Powiat Piaseczyński: Baza Wolontariatu Powiatu Piaseczyńskiego – „Wolontariat lokalny wspiera – łączy – pomaga”
 • Powiat Police: LOKOMOTYWA- cja
 • Województwo Mazowieckie: Mazowiecka Lady D im. Krystyny Bochenek

 

3. Kategoria: GMINA

Laureaci:

 • Andrychów: Wsparcie osób oraz rodzin osób niepełnosprawnych z Gminy Andrychów
 • Kęty: Zakupy bez barier

Wyróżnieni:

 • Dębe Wielkie: Gmina Dębe Wielkie przełamuje bariery
 • Iława: Dostosowanie budynku gminnego nr 8 w Ławicach do realizacji działań aktywizacji społeczno-zawodowe

 

Patroni honorowi oraz medialni X konkursu Samorząd Równych Szans:

Podsumowanie konkursu