Samorząd Równych Szans 2017

Harmonogram konkursu

Rozpoczęcie zgłaszania wniosków:
27/07/2017
Zakończenie zgłaszania wniosków:
06/10/2017
Ogłoszenie wyników:
23/01/2018

Opis konkursu

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za nadesłanie wniosku i udział w Konkursie „Samorząd Równych Szans 2017!

 

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się na początku grudnia 2017 r.

Uroczysta Gala wręczenia nagród odbędzie się w Krakowie, na początku styczna 2018 r.

Laureaci konkursu otrzymają pisemne powiadomienia i zaproszenia.

 

Rada Nagrody, której od lat przewodniczy Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, wybierze najlepsze projekty, które uhonorujemy statuetką „Samorządu Równych Szans”. Przyznane zostaną minimum 3 równorzędne nagrody główne (statuetki) dla następujących grup samorządów:

-najlepsza gmina,

-najlepszy powiat grodzki,

-najlepszy powiat ziemski/województwo.

Ponadto najciekawsze projekty zostaną nagrodzone nagrodą specjalną: statuetką Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz nagrodami regionalnymi (informacja o edycjach regionalnych znajduje się w Regulaminie Konkursu).

 

Państwa działania zostaną ocenione ze względu na ich jakość i wpływ na faktyczną poprawę sytuacji grupy docelowej, a nie wysokość przeznaczonych środków finansowych. Nawet niewielkie, ale innowacyjne i odpowiadające na lokalne potrzeby projekty mają realną szansę, aby zdobyć główną nagrodę. Projekty zgłaszane do Nagrody mogą dotyczyć między innymi takich obszarów, jak:

- niezależne życie, w tym usługi społeczne i deinstytucjonalizacja,
- dostępna informacja,
- dostępna komunikacja,
- dostępna edukacja,
- dostępne rozwiązania architektoniczne,
- dostępne wybory,
- dostępność wydarzeń sportowych,
- dostępność wydarzeń kulturalnych,
- dostępność turystyki,
- dostępne towary i usługi, zwłaszcza usługi publiczne,
- zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami,
- działania na rzecz opiekunów osób z niepełnosprawnościami, w tym rodziców dzieci z niepełnosprawnościami,
- działania na rzecz kobiet z niepełnosprawnościami,
- działania na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym,
- inne nowatorskie rozwiązania służące wyrównywaniu szans w dostępie osób z niepełnosprawnościami do pełnego udziału we wszystkich aspektach życia.

 

Obszary priorytetowe w bieżącej edycji konkursu, które zostaną dodatkowo wyróżnione, to:

- niezależne życie, w tym usługi społeczne i deinstytucjonalizacja – ze względu na temat przewodni tegorocznego III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami,
- działania na rzecz opiekunów osób z niepełnosprawnościami – ze względu na nawiązania do rządowego programu „Za życiem”,
- edukacja włączająca – ze względu na wyzwania w tym obszarze i reformą oświaty,
- działania na rzecz kobiet z niepełnosprawnościami – ze względu na temat priorytetowy zeszłorocznego II Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami,
- dostępne wybory – ze względu na obowiązek zwiększenia udziału dostępnych lokali wyborczych,
- działania na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym.

 

Działania będące wyłącznie realizacją zadań ustawowych samorządu nie będą punktowane.

 

Nagrody wręczymy podczas ogólnopolskiej uroczystości, w której wezmą udział goście z całego kraju: przedstawiciele PFRON, Sejmu, instytucji centralnych, nagrodzonych samorządów, przedstawiciele organizacji pozarządowych i mediów. Nagrodzone projekty zostaną zaprezentowane zgromadzonym uczestnikom w trakcie wręczania nagród. Gala będzie zatem doskonałą okazją do promowania działalności Państwa Samorządu, wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów.

 

Zapraszamy do zapoznania się z projektami nagrodzonymi w roku 2016:

http://bazadobrychpraktyk.org.pl/contest/view/6#lista-laureatow

 

 

Patronat honorowy:

 

 

 

 

 

 

 

 

Patronat nad Galą wręczenia nagród:

Patronat medialny:

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu Samorząd Równych Szans

na najlepsze praktyki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie polityki na rzecz osób z niepełnosprawnościami 

(edycja 2017)

 

 

§ 1

 

    Organizatorem niniejszego konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie (kod: 31-261), przy ul. Wybickiego 3a, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000170802, NIP: 677-222-15-66, REGON 356746471, zwana w dalszej części Regulaminu „FIRR”.

    Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

    Organizator może dokonywać zmian w niniejszym Regulaminie. Aktualna jego wersja publikowana jest na stronach www.bazadobrychpraktyk.org.pl.

    Nagroda „SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS” (dalej: Nagroda) przyznawana jest w ramach projektu realizowanego przez Organizatora.

 

§ 2

 

    Celem ufundowania Nagrody jest promowanie najlepszych praktyk jednostek samorządu terytorialnego w zakresie polityki na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami i poprawy jakości ich życia.

 

    O Nagrodę „Samorząd Równych Szans” mogą ubiegać się wszystkie jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminy, powiatu i województwa, zwane dalej Ubiegającymi się o Nagrodę.

 

   W KONKURSIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ WSZYSTKIE SAMORZĄDY Z CAŁEGO KRAJU (Z WSZYSTKICH WOJEWÓDZTW).

 

§ 3

 

    Oprócz edycji ogólnopolskiej Konkursu Organizator przewiduje przeprowadzenie edycji regionalnych pod patronatami Marszałków Województw.

 

    Konkurs „Małopolski Samorząd Równych Szans” realizowany jest jako edycja regionalna ogólnopolskiego Konkursu „Samorząd Równych Szans”. Organizatorem Konkursu „Małopolski Samorząd Równych Szans” jest Marszałek Województwa Małopolskiego, realizatorem zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

 

    Konkurs „Śląski Samorząd Równych Szans” realizowany jest jako edycja regionalna ogólnopolskiego Konkursu „Samorząd Równych Szans”. Organizatorem Konkursu „Śląski Samorząd Równych Szans” jest Marszałek Województwa Śląskiego, reprezentowany przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

§ 4

 

    Projekty zgłaszane do Nagrody mogą dotyczyć między innymi takich obszarów, jak: 

- niezależne życie, w tym usługi społeczne i deinstytucjonalizacja,
- dostępna informacja,
- dostępna komunikacja,
- dostępna edukacja,
- dostępne rozwiązania architektoniczne,
- dostępne wybory,
- dostępność wydarzeń sportowych,
- dostępność wydarzeń kulturalnych,
- dostępność turystyki,
- dostępne towary i usługi, zwłaszcza usługi publiczne,
- zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami,
- działania na rzecz opiekunów osób z niepełnosprawnościami, w tym rodziców dzieci z niepełnosprawnościami,
- działania na rzecz kobiet z niepełnosprawnościami,
- działania na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym,
- inne nowatorskie rozwiązania służące wyrównywaniu szans w dostępie osób z niepełnosprawnościami do pełnego udziału we wszystkich aspektach życia.

 

Obszary priorytetowe w bieżącej edycji konkursu, które zostaną dodatkowo wyróżnione, to:

- niezależne życie, w tym usługi społeczne i deinstytucjonalizacja – ze względu na temat przewodni tegorocznego III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami,
- działania na rzecz opiekunów osób z niepełnosprawnościami – ze względu na nawiązania do rządowego programu „Za życiem”,
- edukacja włączająca – ze względu na wyzwania w tym obszarze i reformą oświaty,
- działania na rzecz kobiet z niepełnosprawnościami – ze względu na temat priorytetowy zeszłorocznego II Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami,
- dostępne wybory – ze względu na obowiązek zwiększenia udziału dostępnych lokali wyborczych,
- działania na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym.

 

Działania będące wyłącznie realizacją zadań ustawowych samorządu nie będą punktowane.

 

§ 5

 

    Projekt zgłoszony do Nagrody musi:

-być zrealizowany lub być w trakcie realizacji,

-przyczyniać się do wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami w różnych aspektach życia społecznego i zawodowego.

 

    Ubiegający się o Nagrodę wyrażają zgodę na prezentowanie przez FIRR oraz Organizatorów edycji regionalnych Konkursu, zgłoszonych do Nagrody Projektów w publikacjach, na zgromadzeniach publicznych oraz w środkach masowego przekazu w celu promowania dobrych praktyk.

 

§ 6

 

    Szczegółowe zasady oraz termin zgłaszania Ubiegających się o Nagrodę zostaną zawarte w ogłoszeniu konkursowym.

    Podmiotami zgłaszającymi jednostki samorządu terytorialnego do Nagrody, zwanymi dalej Zgłaszającymi, mogą być zarówno sami Ubiegający się o Nagrodę, jak i organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne.

 

    Zgłoszenie jednostki samorządu terytorialnego do Konkursu przez organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne nakłada na Zgłaszających, pod rygorem nieważności zgłoszenia, obowiązek:

-zapoznania tejże jednostki z niniejszym Regulaminem,

-uzyskania pisemnej akceptacji tej jednostki dla postanowień niniejszego Regulaminu,

-uzyskania autoryzacji materiałów, dotyczących realizowanego Projektu, zwartych w Zgłoszeniu,

-uzyskania zgody jednostki samorządu na udostępnianie i przetwarzanie informacji 

o prowadzonym przez nią Projekcie oraz danych kontaktowych, zawartych w karcie zgłoszeniowej, do celów promocji idei dostępności samorządów dla osób z niepełnosprawnościami.

 

    Każdy Zgłaszający może zgłosić do Nagrody wyłącznie jeden Projekt danej jednostki samorządu terytorialnego.

    Każdy Zgłaszający może zgłosić do Nagrody więcej niż jedną jednostkę samorządu terytorialnego.

    Zgłaszający w pełni odpowiada za treść opisu Projektu i poprawność danych zawartych w Zgłoszeniu.

 

    W Konkursie nie mogą brać udziału projekty nagrodzone w jego poprzednich edycjach.

 

§7

 

    Zgłaszający jednostkę samorządu terytorialnego do Nagrody wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu konkursowym, w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu i promocji jego rezultatów

 

    Ubiegający się o Nagrodę wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu konkursowym, w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu i promocji jego rezultatów.

    

§8

 

    Zgłaszający udzieli otwartej licencji na zasadzie Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Unported (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/) na Opis Projektu zawarty w zgłoszeniu konkursowym, między innymi celem umożliwienia promowania Projektu.

 

    Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania skrótów i zmian w przekazanym materiale, zwłaszcza zmian redakcyjnych oraz korektorskich.

 

 

§ 9

 

    Prezes Zarządu FIRR powołuje Radę Nagrody „Samorząd Równych Szans”.

Skład Rady Nagrody zostanie umieszczony na stronie internetowej www.bazadobrychpraktyk.org.pl.

    

    Oceny Projektów dokonane przez Radę są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

    Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu stanowią kryteria wyboru projektów.

 

 

§ 10

 

    Ubiegający się o Nagrodę w edycji ogólnopolskiej, będący jednostkami samorządowymi z terenu Województwa Małopolskiego, których projekty zostaną zgłoszone w ramach tegorocznej edycji Konkursu „Samorząd Równych Szans”, będą dodatkowo ubiegać się o tytuł „Małopolskiego Samorządu Równych Szans”.

    Zasady przyznawania Nagrody w edycji regionalnej Konkursu oraz wszelkie informacje związane z edycją regionalną Konkursu zostaną umieszczone na stronie: www.rops.krakow.pl

 

§ 11

 

    Ubiegający się o Nagrodę w edycji ogólnopolskiej, będący jednostkami samorządowymi z terenu Województwa Śląskiego, których projekty zostaną zgłoszone w ramach tegorocznej edycji Konkursu „Samorząd Równych Szans”, będą dodatkowo ubiegać się o tytuł „Śląskiego Samorządu Równych Szans”.

    Zasady przyznawania Nagrody w edycji regionalnej Konkursu oraz wszelkie informacje związane z edycją regionalną Konkursu zostaną umieszczone na stronie: http://niepelnosprawni.slaskie.pl

 

 

§ 12

 

     O przyznaniu Nagrody Laureaci zostaną powiadomieni pisemnie.

     Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone w Bazie Dobrych Praktyk, na stronie internetowej FIRR i stronach Organizatorów edycji regionalnych.

 

 

§ 13

 

    W ramach Konkursu przewidziane jest przyznanie statuetek, wyróżnień i tytułów „Samorząd Równych Szans”. Przyznane zostaną minimum 3 równorzędne nagrody główne (statuetki) dla następujących grup samorządów:

-najlepsza gmina,

-najlepszy powiat grodzki,

-najlepszy powiat ziemski/województwo.

 

    Rada Nagrody oraz Kapituły Nagród Specjalnych zastrzegają sobie możliwość nieprzyznania wszystkich nagród przewidzianych Regulaminem.

    Rada Nagrody oraz Kapituły Nagród Specjalnych zastrzegają sobie możliwość przyznania nagród dodatkowych.

    Samorząd, który trzykrotnie zostanie laureatem Konkursu, otrzyma Złotą Statuetkę „Samorząd Równych Szans”.

 

    W ramach Konkursu, na podstawie dodatkowych porozumień, mogą zostać ustanowione inne nagrody specjalne.

 

§ 14

 

    Udział w Konkursie jest bezpłatny.

    FIRR może wykluczyć Ubiegającego się o Nagrodę z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu.

    Każdy Zgłaszający oraz Ubiegający się o Nagrodę ma prawo zwrócić się do FIRR o wyjaśnienie treści niniejszego Regulaminu.

    Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

FIRR zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w szczególności z uwagi na niskie zainteresowanie i małą liczbę, względnie niski poziom Projektów realizowanych przez Ubiegających się o Nagrodę.

 

Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu: Kryteria wyboru projektów

 

Wpływ działań podjętych w Projekcie na realną poprawę sytuacji grupy docelowej (0-3 pkt.)

Przewidywane oddziaływanie długofalowe (0-3 pkt.)

Oryginalność działań podejmowanych w Projekcie (0-3 pkt.)

Możliwość kontynuacji działań prowadzonych w ramach realizacji Projektu po jego zakończeniu
(0-3 pkt.)

Współpraca z innymi podmiotami przy realizacji Projektu, w tym z organizacjami pozarządowymi
(0-3 pkt.)

Działalność w ramach propagowania
(0-3 pkt. maksymalnie
w trzech kategoriach):

1) niezależnego życia, w tym usług społecznych i deinstytucjonalizacji

2) dostępności informacji

3) dostępności edukacji

4) dostępności architektonicznej

5) dostępności transportu

6) dostępności wyborów

7) dostępności towarów i usług, zwłaszcza usług publicznych

8) aktywności fizycznej osób z niepełnosprawnościami

9) działalności kulturalnej osób z niepełnosprawnościami

10) zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami

11) działań na rzecz opiekunów osób z niepełnosprawnościami

12) działań na rzecz kobiet z niepełnosprawnościami

Inne działania wybijające się (0-3 pkt.)

Realizacja polityki równych szans (0-3 pkt.)

Działania o charakterze systemowym, tj. opracowanie i realizacja stałych, zinstytucjonalizowanych mechanizmów wsparcia, które umożliwiają wdrażanie pozytywnych zmian w długiej perspektywie czasu (0-3 pkt.)

Działania promujące szerzenie dobrych praktyk (0-1 pkt.)

Zgodność z obszarami priorytetowymi: niezależne życie; działania na rzecz opiekunów osób z niepełnosprawnościami; edukacja włączająca; działania na rzecz kobiet z niepełnosprawnościami; dostępne wybory; działania na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym (0-3 pkt.)

 

Wytyczne dla punktacji 0-3:

0 pkt. - brak

1 pkt. - występuje, w jakikolwiek sposób się przejawia

2 pkt. - występuje na poziomie średnim

3 pkt. - występuje na poziomie bardzo dobrym

Lista laureatów

Z przyjemnością informujemy, że znane są już wyniki konkursu "Samorząd Równych Szans" 2017 na najlepsze projekty na rzecz osób z niepełnosprawnościami, które realizowane są przez polskie samorządy. Wszystkim serdecznie gratulujemy!


Informacja o wynikach zostanie przekazana mailem wszystkim laureatom.


Zdobywcy nagród i wyróżnień drogą pocztową otrzymają zaproszenia na Galę wręczenia nagród, która odbędzie się w dniu 26 lutego 2018 r. od godz. 12.00 w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.

 W razie pytań prosimy o kontakt z panią Magdaleną Lubaś (magdalena.lubas@firr.org.pl, tel. 663 000 040).

Serdecznie gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim samorządom, które zgłosiły swoje projekty to IX edycji konkursu „Samorząd Równych Szans”.

 

WYNIKI KONKURSU „SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS” 2017 (Kolejność alfabetyczna)
 

Powiat grodzki

- LAUREACI STATUETKI:

 1. GDAŃSK – Gdański model deinstytucjonalizacji usług na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi
 2. KONIN – Wprowadzenie systemu Projektowania Dostępnego (Uniwersalnego) oraz powołanie Oficera Dostępności.
 3. LUBLIN – Przyjazne zatrudnienie w jednostkach Miasta Lublin dla osób z niepełnosprawnościami
 4. POZNAŃ – Program mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością intelektualna z terenu miasta Poznania
   

- WYRÓŻNIENI:

 1. CZĘSTOCHOWA - Droga ku samodzielności osób z niepełnosprawnością
 2. GDYNIA - Wiatr w żagle! Gdynia wspiera opiekunów osób z niepełnosprawnościami
 3. JAWORZNO - Asystent Osoby Niepełnosprawnej
 4. KATOWICE - Katowice bez barier-wychodząc naprzeciw niepełnosprawności
 5. KOSZALIN - teleOPIEKA, blisko Twoich bliskich
 6. KRAKÓW - Program "Kraków dla Rodziny "N"  
 7. WARSZAWA - Samodzielność życiowa jako wynik różnych form systemowego wsparcia m.st. Warszawy.
 8. WROCŁAW - Wrocław bez barier 2017

 

Powiat ziemski/województwo

- LAUREACI STATUETKI:

 1. POWIAT GLIWICKI - Projekt partnerski "Nowy start w lepszą przyszłość"
 2. POWIAT OPOCZYŃSKI - Centrum Usług Społecznych - Bliżej rodziny
 3. POWIAT ŚWIDNICKI wraz z MIASTEM ŚWIDNICA - Przyjazny i aktywny samorząd

 

- WYRÓŻNIENI:

 1. POWIAT KRAPKOWICKI - Razem możemy więcej
 2. POWIAT ŁĘCZYŃSKI - Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej jako dobra praktyka aktywizacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Łęczyńskim.
 3. POWIAT PISKI - Klub Samopomocy dla osób niepełnosprawnych szansą na lepsze jutro.
 4. POWIAT ŻYWIECKI - Projekt partnerski pn. Razem w lepszą Przyszłość
 5. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE - Małopolska. Kultura Wrażliwa. Poprawa dostępności instytucji kultury województwa małopolskiego dla osób z niepełnosprawnościami

 

Gmina

- LAUREACI STATUETKI:

 1. DOBRE MIASTO - Nadbudowa budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej
 2. KLUCZE - „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia”
 3. PIŁA - Manufaktura Dobrych Usług

 

- WYRÓŻNIENI:

 1. KALISKA – Żyć lepiej - wsparcie i poprawa jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Kaliska
 2. KOŁOBRZEG - Jak przyjemnie być seniorem
 3. TCZEW - Życie to teatr
 4. TRZEBINIA - Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego w Trzebini
 5. WIĄZOWNA - Spółdzielnia Socjalna "Odmiana"

 

Nagroda Specjalna Prezesa Zarządu PFRON:

 1. LUBLIN - Przyjazne zatrudnienie w jednostkach Miasta Lublin dla osób z niepełnosprawnościami
 2. BIAŁYSTOK - Kampania "Ostatni Skok"

 

 

WYNIKI KONKURSU „SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS” 2017 – edycje regionalne:

 

 1. MAŁOPOLSKI SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS:

NAGRODA ORAZ TYTUŁ „MAŁOPOLSKI SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS”:
-
MIASTO KRAKÓW - "Kraków dla Rodziny "N"

- WYROŻNIENI:

 1. POWIAT BOCHEŃSKI - Festiwal Piosenki "Integracja malowana dźwiękiem"
 2. GMINA TRZEBINA - Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego w Trzebini –

 

2. ŚLĄSKI SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS:

NAGRODA ORAZ TYTUŁ „ŚLĄSKI SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS”:

- CZĘSTOCHOWA - Droga ku samodzielności osób z niepełnosprawnością

 

- WYRÓŻNIENI:

 1. BIELSKO-BIAŁA - Trudność, wysiłek, perspektywa – dodatkowe działania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy „PODKOWA” w Bielsku – Białej na rzecz osób doświadczających kryzysu zdrowia psychicznego i ich rodzin.
 2. JAWORZNO - Asystent Osoby Niepełnosprawnej
 3. KATOWICE - Katowice bez barier-wychodząc naprzeciw niepełnosprawności
 4. RYBNIK - Projekt „Przedszkole równych szans”
 5. POWIAT GLIWICKI - Projekt partnerski "Nowy start w lepszą przyszłość"
 6. POWIAT ŻYWIECKI - Projekt partnerski „Razem w lepszą przyszłość"

 

Podsumowanie konkursu

W poniedziałek, 26 lutego 2018 roku odbyła się finałowa Gala konkursu „Samorząd Równych Szans” 2017. na najlepsze działania samorządów, przyczyniające się do wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami, w różnych aspektach życia społecznego i zawodowego.

Wydarzenie miało miejsce magicznej scenerii Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, które swoją atmosferą podniosło rangę wydarzenia i sprawiło, że wrażenia z Gali pozostaną niezapomniane.

Galę otworzył recital wokalistki – Aleksandry Gudacz, która zasłynęła m.in. podczas znanego Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Następnie zgromadzonych powitała dr Anna Rdest, z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, która prowadziła całą Galę. Po przywitaniu wszystkich zebranych przez Aleksandra Waszkielewicza – pomysłodawcę konkursu i głównego gospodarza wydarzenia – głos zabrali reprezentanci patronów honorowych Gali, m.in. doktor Sylwia Spurek – Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Równego Traktowania, Marta Mordarska – Dyrektor Małopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych oraz Ilona Raczyńska-Ciszak, która przekazała zgromadzonym słowa pozdrowienia od Europosła Marka Plury. Słowa powitania skierowali do zgromadzonych także reprezentanci jednostek będących partnerami konkursu – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie oraz Urzędów Marszałkowskich Województwa Małopolskiego, Śląskiego i Dolnośląskiego.

Jak co roku na Gali obecni byli przedstawiciele wyróżnionych i nagrodzonych samorządów z całej Polski, którzy na co dzień dążą do poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami. To właśnie dzięki ich mobilizacji i zaangażowaniu możliwe jest wypracowanie działań, o które na co dzień walczy środowisko osób z niepełnosprawnościami. W edycji ogólnopolskiej samorządy zostały ocenione i nagrodzone w trzech grupach: najlepsza gmina, najlepszy powiat ziemski/województwo oraz najlepszy powiat grodzki. Natomiast projekty z terenów Małopolski i Śląska dodatkowo wzięły udział w edycjach regionalnych konkursu. Wszystkie samorządy, które wykazały się wyjątkową inicjatywą i pomysłem otrzymały wyróżnienie lub statuetkę oraz tytuł „Samorząd Równych Szans”. Na wniosek Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących zostało także przyznane wyróżnienie specjalne dla Gminy Kępice. Uhonorowanie działań samorządów ma być także zachętą do działania tych jednostek administracji publicznej, które jeszcze nie zgłosiły się do konkursu. Wszystkie nagrodzone projekty znajdują się w ogólnopolskiej Bazie Dobrych Praktyk (http://www.bazadobrychpraktyk.firr.org.pl/).

Podczas Gali konkursu „Samorząd Równych Szans” 2017 nie mogło zabraknąć kilku słów na temat Założeń dla Nowego Systemu Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. Obecnie trwają liczne spotkania z przedstawicielami władz. Działania, które podejmuje coraz więcej samorządów są dowodem, że zaproponowane zmiany są możliwe do realizacji.

Została przyznana także Nagroda Specjalna, dla dra Krzysztofa Kurowskiego z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Doceniony został jego wkład i zaangażowanie w kształtowanie dostępnego dla osób z niepełnosprawnościami środowiska lokalnego oraz konsekwentne szerzenie idei niezależnego życia. Nagrodę wręczyli przedstawiciele środowiska organizacji działający na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
Po raz kolejny konkurs „Samorząd Równych Szans” pokazał ile wspaniałych i cennych inicjatyw już zostało podjętych, ale jednocześnie – jak wiele jeszcze trzeba zrobić. Cieszy jednak fakt, że coraz więcej samorządów jest świadomych problemów, z jakimi borykają się ich mieszkańcy i starają się im przeciwdziałać. Jest to nadzieja na przyszłość, która pokazuje, że idea „Za Niezależnym Życiem” jest możliwa do urzeczywistnienia i należy dążyć do jej realizacji.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym na Galę konkursu. Dziękujemy wszystkim samorządom, które zgłosiły swoje działania do konkursu, gratulujemy laureatom a wszystkich zapraszamy do kolejnej, dziesiątej już edycji!