Samorząd Równych Szans 2016

Harmonogram konkursu

Rozpoczęcie zgłaszania wniosków:
16/05/2016
Zakończenie zgłaszania wniosków:
25/07/2016
Ogłoszenie wyników:
19/10/2016

Opis konkursu

DZIĘKUJEMY ZA NADESŁANE WNIOSKI!

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU W PAŹDZIERNIKU.

 

UROCZYSTA GALA WRĘCZENIA NAGRÓD ODBĘDZIE SIĘ W KRAKOWIE, W DNIU 25 LISTOPADA.

LAUREACI KONKURSU OTRZYMAJĄ PISEMNE POWIADOMIENIA I ZAPROSZENIA.

 

 

 

 

Rada Nagrody, której od lat przewodniczy Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, wybierze najlepsze projekty, które uhonorujemy statuetką „Samorządu Równych Szans”. Przyznane zostaną minimum 3 równorzędne nagrody główne (statuetki) dla następujących grup samorządów:

-najlepsza gmina,

-najlepszy powiat grodzki,

-najlepszy powiat ziemski/województwo.

Ponadto najciekawsze projekty zostaną nagrodzone nagrodą specjalną: statuetką Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz nagrodami regionalnymi (informacja o edycjach regionalnych znajduje się w Regulaminie Konkursu).

 

Państwa działania zostaną ocenione ze względu na ich jakość i wpływ na faktyczną poprawę sytuacji grupy docelowej, a nie wysokość przeznaczonych środków finansowych. Nawet niewielkie, ale innowacyjne i odpowiadające na lokalne potrzeby projekty mają realną szansę, aby zdobyć główną nagrodę. Projekty zgłaszane do Nagrody mogą dotyczyć między innymi takich obszarów, jak:

-dostępna informacja,

-dostępna komunikacja,

-dostępna edukacja,

-dostępne rozwiązania architektoniczne,

-dostępne wybory,

-dostępność wydarzeń sportowych,

-dostępność wydarzeń kulturalnych,

-dostępność turystyki,

-dostępne towary i usługi, zwłaszcza usługi publiczne,

-zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami,

-działania na rzecz rodziców dzieci z niepełnosprawnościami,

-inne nowatorskie rozwiązania służące wyrównywaniu szans w dostępie osób z niepełnosprawnościami do pełnego udziału we wszystkich aspektach życia.

Obszary priorytetowe w bieżącej edycji konkursu, które zostaną dodatkowo wyróżnione, to: dostępna informacja, edukacja włączająca, dostępne wybory, dostępność sportu, działania na rzecz zwiększania samodzielności i przedsiębiorczości kobiet z niepełnosprawnościami.

Działania będące wyłącznie realizacją zadań ustawowych samorządu nie będą punktowane.

 

Nagrody wręczymy podczas ogólnopolskiej uroczystości, w której wezmą udział goście z całego kraju: przedstawiciele PFRON, Sejmu, instytucji centralnych, nagrodzonych samorządów, przedstawiciele organizacji pozarządowych i mediów. Nagrodzone projekty zostaną zaprezentowane zgromadzonym uczestnikom w trakcie wręczania nagród. Gala będzie zatem doskonałą okazją do promowania działalności Państwa Samorządu, wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów.

 

Zapraszamy do zapoznania się z projektami nagrodzonymi w roku 2015: http://www.firr.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=802:vii-gala-samorzadu-rownych-szans-2015-za-nami&catid=7:aktualnosci&lang=pl

oraz do obejrzenia filmowego podsumowania ubiegłorocznej uroczystości:
https://www.youtube.com/watch?v=CRo7ohsP0Y8

 

 

Patronat honorowy:

 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu Samorząd Równych Szans

na najlepsze praktyki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie polityki na rzecz osób z niepełnosprawnościami 

(edycja 2016)

 

§ 1

Organizatorem niniejszego konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie (kod: 31-261), przy ul. Wybickiego 3a, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000170802, NIP: 677-222-15-66, REGON 356746471, zwana w dalszej części Regulaminu „FIRR”.

Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

Organizator może dokonywać zmian w niniejszym Regulaminie. Aktualna jego wersja publikowana jest na stronach www.bazadobrychpraktyk.org.pl.

Nagroda „SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS” (dalej: Nagroda) przyznawana jest w ramach projektu realizowanego przez Organizatora.

 

§ 2

Celem ufundowania Nagrody jest promowanie najlepszych praktyk jednostek samorządu terytorialnego w zakresie polityki na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami i poprawy jakości ich życia.

 

O Nagrodę „Samorząd Równych Szans” mogą ubiegać się wszystkie jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminy, powiatu i województwa, zwane dalej Ubiegającymi się o Nagrodę.

 

W KONKURSIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ WSZYSTKIE SAMORZĄDY Z CAŁEGO KRAJU (Z WSZYSTKICH WOJEWÓDZTW).

 

§ 3

Oprócz edycji ogólnopolskiej Konkursu Organizator przewiduje przeprowadzenie edycji regionalnych pod patronatami Marszałków Województw.

Konkurs „Małopolski Samorząd Równych Szans” realizowany jest jako edycja regionalna ogólnopolskiego Konkursu „Samorząd Równych Szans”. Organizatorem Konkursu „Małopolski Samorząd Równych Szans” jest Marszałek Województwa Małopolskiego, realizatorem zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Konkurs „Śląski Samorząd Równych Szans” realizowany jest jako edycja regionalna ogólnopolskiego Konkursu „Samorząd Równych Szans”. Organizatorem Konkursu „Śląski Samorząd Równych Szans” jest Marszałek Województwa Śląskiego, reprezentowany przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

§ 4

Projekty zgłaszane do Nagrody mogą dotyczyć między innymi takich obszarów, jak: 

-dostępna informacja,

-dostępna komunikacja,

-dostępna edukacja,

-dostępne rozwiązania architektoniczne,

-dostępne wybory,

-dostępność wydarzeń sportowych,

-dostępność wydarzeń kulturalnych,

-dostępność turystyki,

-dostępne towary i usługi, zwłaszcza usługi publiczne,

-zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami,

-działania na rzecz rodziców dzieci z niepełnosprawnościami,

-inne nowatorskie rozwiązania służące wyrównywaniu szans w dostępie osób z niepełnosprawnościami do pełnego udziału we wszystkich aspektach życia.

 

Obszary priorytetowe w bieżącej edycji konkursu, które zostaną dodatkowo wyróżnione, to:

-dostępna informacja, 

-edukacja włączająca, 

-dostępne wybory, 

-dostępność sportu, 

-działania na rzecz zwiększania samodzielności i przedsiębiorczości kobiet z niepełnosprawnościami.

 

Działania będące wyłącznie realizacją zadań ustawowych samorządu nie będą punktowane.

 

§ 5

Projekt zgłoszony do Nagrody musi:

-być zrealizowany lub być w trakcie realizacji,

-przyczyniać się do wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami w różnych aspektach życia społecznego i zawodowego

Ubiegający się o Nagrodę wyrażają zgodę na prezentowanie przez FIRR oraz Organizatorów edycji regionalnych Konkursu, zgłoszonych do Nagrody Projektów w publikacjach, na zgromadzeniach publicznych oraz w środkach masowego przekazu, w celu promowania dobrych praktyk.

 

§ 6

Szczegółowe zasady oraz termin zgłaszania Ubiegających się o Nagrodę zostaną zawarte w ogłoszeniu konkursowym.

Podmiotami zgłaszającymi jednostki samorządu terytorialnego do Nagrody, zwanymi dalej Zgłaszającymi, mogą być zarówno sami Ubiegający się o Nagrodę, jak i organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne.

Zgłoszenie jednostki samorządu terytorialnego do Konkursu przez organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne nakłada na Zgłaszających, pod rygorem nieważności zgłoszenia, obowiązek:

-zapoznania tejże jednostki z niniejszym Regulaminem,

-uzyskania pisemnej akceptacji tej jednostki dla postanowień niniejszego Regulaminu,

-uzyskania autoryzacji materiałów, dotyczących realizowanego Projektu, zwartych w Zgłoszeniu,

-uzyskania zgody jednostki samorządu na udostępnianie i przetwarzanie informacji o prowadzonym przez nią Projekcie oraz danych kontaktowych, zawartych w karcie zgłoszeniowej, do celów promocji idei dostępności samorządów dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Każdy Zgłaszający może zgłosić do Nagrody wyłącznie jeden Projekt danej jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy Zgłaszający może zgłosić do Nagrody więcej niż jedną jednostkę samorządu terytorialnego.

Zgłaszający w pełni odpowiada za treść opisu Projektu i poprawność danych zawartych w Zgłoszeniu.

W Konkursie nie mogą brać udziału projekty nagrodzone w jego poprzednich edycjach.

 

§7

Zgłaszający jednostkę samorządu terytorialnego do Nagrody wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu konkursowym, w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu i promocji jego rezultatów

Ubiegający się o Nagrodę wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu konkursowym, w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu i promocji jego rezultatów.

    

§8

Zgłaszający udzieli otwartej licencji na zasadzie Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Unported (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/) na Opis Projektu zawarty w zgłoszeniu konkursowym, między innymi celem umożliwienia promowania Projektu.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania skrótów i zmian w przekazanym materiale, zwłaszcza zmian redakcyjnych oraz korektorskich.

 

§ 9

Prezes Zarządu FIRR powołuje Radę Nagrody „Samorząd Równych Szans”.

Skład Rady Nagrody zostanie umieszczony na stronie internetowej www.bazadobrychpraktyk.org.pl.

    

Oceny Projektów dokonane przez Radę są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu stanowią kryteria wyboru projektów.

 

§ 10

Ubiegający się o Nagrodę w edycji ogólnopolskiej, będący jednostkami samorządowymi z terenu Województwa Małopolskiego, których projekty zostaną zgłoszone w ramach tegorocznej edycji Konkursu „Samorząd Równych Szans”, będą dodatkowo ubiegać się o tytuł „Małopolskiego Samorządu Równych Szans”.

Zasady przyznawania Nagrody w edycji regionalnej Konkursu oraz wszelkie informacje związane z edycją regionalną Konkursu zostaną umieszczone na stronie: www.rops.krakow.pl

 

§ 11

Ubiegający się o Nagrodę w edycji ogólnopolskiej, będący jednostkami samorządowymi z terenu Województwa Śląskiego, których projekty zostaną zgłoszone w ramach tegorocznej edycji Konkursu „Samorząd Równych Szans”, będą dodatkowo ubiegać się o tytuł „Śląskiego Samorządu Równych Szans”.

Zasady przyznawania Nagrody w edycji regionalnej Konkursu oraz wszelkie informacje związane z edycją regionalną Konkursu zostaną umieszczone na stronie: http://niepelnosprawni.slaskie.pl

 

§ 12

O przyznaniu Nagrody Laureaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone w Bazie Dobrych Praktyk, na stronie internetowej FIRR i stronach Organizatorów edycji regionalnych.

 

§ 13

W ramach Konkursu przewidziane jest przyznanie statuetek, wyróżnień i tytułów „Samorząd Równych Szans”. Przyznane zostaną minimum 3 równorzędne nagrody główne (statuetki) dla następujących grup samorządów:

-najlepsza gmina,

-najlepszy powiat grodzki,

-najlepszy powiat ziemski/województwo.

 

Rada Nagrody oraz Kapituły Nagród Specjalnych zastrzegają sobie możliwość nieprzyznania wszystkich nagród przewidzianych Regulaminem.

Rada Nagrody oraz Kapituły Nagród Specjalnych zastrzegają sobie możliwość przyznania nagród dodatkowych.

Samorząd, który trzykrotnie zostanie laureatem Konkursu, otrzyma Złotą Statuetkę „Samorząd Równych Szans”.

 

 W ramach Konkursu, na podstawie dodatkowych porozumień, mogą zostać ustanowione inne nagrody specjalne.

 

§ 14

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

FIRR może wykluczyć Ubiegającego się o Nagrodę z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu.

Każdy Zgłaszający oraz Ubiegający się o Nagrodę ma prawo zwrócić się do FIRR o wyjaśnienie treści niniejszego Regulaminu.

Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

FIRR zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w szczególności z uwagi na niskie zainteresowanie i małą liczbę, względnie niski poziom Projektów realizowanych przez Ubiegających się o Nagrodę.

 

Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu

Kryteria wyboru projektów

 

Wpływ działań podjętych w Projekcie na realną poprawę sytuacji grupy docelowej (0-3 pkt.)

Przewidywane oddziaływanie długofalowe (0-3 pkt.)

Oryginalność działań podejmowanych w Projekcie (0-3 pkt.)

Możliwość kontynuacji działań prowadzonych w ramach realizacji Projektu po jego zakończeniu
(0-3 pkt.)

Współpraca z innymi podmiotami przy realizacji Projektu, w tym z organizacjami pozarządowymi
(0-3 pkt.)

Działalność w ramach propagowania (0-3 pkt. maksymalnie w trzech kategoriach):

1) dostępności informacji

2) dostępności edukacji

3) dostępności architektonicznej

4) dostępności transportu

5) dostępności wyborów

6) dostępności towarów i usług, zwłaszcza usług publicznych

7) aktywności fizycznej osób z niepełnosprawnościami

8) działalności kulturalnej osób z niepełnosprawnościami

9) zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami

Inne działania wybijające się (0-3 pkt.)

Realizacja polityki równych szans (0-3 pkt.)

Działania o charakterze systemowym, tj. opracowanie i realizacja stałych, zinstytucjonalizowanych mechanizmów wsparcia, które umożliwiają wdrażanie pozytywnych zmian w długiej perspektywie czasu (0-3 pkt.)

Działania promujące szerzenie dobrych praktyk (0-1 pkt.)

Zgodność z obszarami priorytetowymi: dostępna informacja, edukacja włączająca, dostępne wybory, dostępność sportu, działania na rzecz zwiększania samodzielności
i przedsiębiorczości kobiet z niepełnosprawnościami (0-3 pkt.)

 

Wytyczne dla punktacji 0-3:

0 pkt. - brak

1 pkt. - występuje, w jakikolwiek sposób się przejawia

2 pkt. - występuje na poziomie średnim

3 pkt. - występuje na poziomie bardzo dobrym

 

Lista laureatów

Rada Nagrody wybrała 9 zwycięzców oraz przyznała wyróżnienia.

Zgodnie z regulaminem konkursu przyznano po trzy równorzędne nagrody główne dla następujących grup samorządów:
-najlepsza gmina,
-najlepszy powiat grodzki,
-najlepszy powiat ziemski/województwo.
 

Laureaci tytułu Samorząd Równych Szans 2016 (kolejność alfabetyczna):

Powiat grodzki

LAUREACI STATUETKI:

 1. JASTRZĘBIE-ZDRÓJ „Jastrzębie-Zdrój - w służbie niepełnosprawnym mieszkańcom”
 2. KONIN „Inkubator Aktywności”
 3. WARSZAWA „Od systemowego podejścia do realizacji! Wybrane działania miasta stołecznego Warszawy zrealizowane w 2015 roku na rzecz osób z niepełnosprawnościami”  

WYRÓŻNIENI:

 1. GLIWICE „BIBLIOTEKA SZEROKO OTWARTA - działania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach na rzecz osób z niepełnosprawnością”
 2. KATOWICE „Kompleksowe działania podejmowane w mieście Katowice na rzecz młodzieży niepełnosprawnej”
 3. KRAKÓW „Przewodnik po Krakowie dla niepełnosprawnego turysty i aplikacja mobilna przewodnika”
 4. ŁÓDŹ „Łódzki system wczesnego wspomagania rozwoju”
 5. RYBNIK „Kompleksowe podejście samorządu do wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi zagrożonych wykluczeniem społecznym”
 6. SŁUPSK „Przyjazny transport w Słupsku – dostosowanie przestrzeni i komunikacji miejskiej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”
 7. SOSNOWIEC „Wsparcie integracji oraz codziennej egzystencji niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich większej mobilności”
 8. WROCŁAW „Wrocław bez barier 2016”

 

Powiat ziemski

LAUREACI STATUETKI:

 1. POWIAT OPOCZYŃSKI „Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Opoczyńskiego na lata 2015-2020”             
 2. POWIAT POZNAŃSKI „PARK ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ - Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców powiatu poznańskiego”
 3. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE „Kampania społeczno-informacyjna Rodzicielstwo bez barier”             

WYRÓŻNIENI:

 1. POWIAT CIESZYŃSKI „USPRAWNIANIE PRZEZ DZIAŁANIE”           
 2. POWIAT KARTUSKI „Zintegrowany system edukacji i pomocy dla dziecka niepełnosprawnego w powiecie kartuskim”     
 3. POWIAT LIMANOWSKI „Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego prowadzona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej”
 4. POWIAT PISKI „Klub samopomocy dla osób niepełnosprawnych - kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia w społeczności lokalnej”
 5. POWIAT WIELICKI „Aktywna Mama”

 

Gmina

LAUREACI STATUETKI:

 1. BRUSY „Gmina Brusy dla Niepełnosprawnych”
 2. GÓRNO „Aktywni mimo barier”
 3. PIŁA „Platforma Praca”

WYRÓŻNIENI:

 1. DOBRZYCA „Ogólnopolskie Konfrontacje Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej”      
 2. KNURÓW „Punkt Informacyjny dla Osób z Niepełnosprawnością - standardy pracy socjalnej z osobą i rodziną z niepełnosprawnością”
 3. STARY SĄCZ „Integracyjna Grupa Teatralna 2016”
 4. STĄPORKÓW „Dobra przestrzeń - świetlica dla dzieci niepełnosprawnych w Stąporkowie”


Informacja o wynikach zostanie przekazana mailem wszystkim laureatom. Zdobywcy nagród i wyróżnień drogą pocztową otrzymają zaproszenia na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się w godzinach wieczornych, w dniu 25 listopada br., w Krakowie.

Podsumowanie konkursu

Fragment listu Sekretarza Stanu, pana Ministra Adama Lipińskiego, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania:


„Jako Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania z uznaniem przyjmuję wszelkie inicjatywy mające na celu poprawę warunków życia osób z niepełnosprawnościami. Realizacja celów Państwa projektu tj. pobudzanie aktywności społecznej osób z niepełnosprawnościami, wspieranie ich niezależności, zaradności osobistej i zapewnienie im usług na jak najwyższym poziomie, stanowią niewątpliwie duże wyzwanie. Dlatego też życzę Państwu powodzenia oraz pomyślnej realizacji planów związanych z powyższym przedsięwzięciem.


Z poważaniem
Adam Lipiński”

 

Fragment listu pana Witolda Bańki, Ministra Sportu i Turystyki:

"Projekt Samorząd Równych Szans to wspaniała inicjatywa, mająca na celu poprawę warunków życia osób z niepełnosprawnościami, pobudzenie ich aktywności społecznej, wspieranie niezależności i zapewnienie im usług na jak najwyższym poziomie.

W Programie Rozwoju Sportu do roku 2020, dokumencie strategicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki, tworzenie warunków umożliwiających zwiekszanie uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w różnych formach aktywności sportowej,wsparcie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój lokalnych centrów aktywności, zapewnienie oferty umożliwiającej integrację społeczną poprzez sport to jedne z najwazniejszych kierunków działań.

Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego gratuluję pomysłu organizacji ogólnopolskiego konkursu promującego dobre praktyki na rzecz osób z niepełnosprawnościami, a na ręce wszystkich laureatów projektu Samorząd Równych Szans składam serdeczne gratulacje oraz życzę dalszych sukcesów.

Z wyrazami szacunku,

Witold Bańka."

 

Fragment listu pana Konstantego Radziwiłła, Ministra Zdrowia:


„Samorząd Równych Szans cieszy się nieustającym powodzeniem, a zebrane i promowane dobre praktyki, realizowane na rzecz osób z niepełnosprawnościami przez jednostki samorządu terytorialnego z całego kraju tworzą ogólnopolską Bazę Dobrych Praktyk, będącą cennym źródłem informacji dla osób poszukujących wsparcia. Pragnę pogratulować wszystkim laureatom i wyróżnionym w konkursie za Państwa aktywność i podejmowane działania przyczyniające się do zwiększania udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu lokalnych społeczności.


Z poważaniem
Konstanty Radziwiłł”

 

Fragment listu Szefa Slużby Cywilnej, pana Dobrosława Dowiata-Urbańskiego:

"Dzisiaj, w dniu tej ważnej i radosnej uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień w VII edycji konkursu Samorząd Równych Szans, pragnę złożyć wszystkim jego uczestnikom, a szczególnie laureatom i wyróżnionym, najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów. Gratuluję również Organizatorom konkursu, a jego Patronom dziekuję za wsparcie tej pieknej i tak potrzebnej inicjatywy. Dzisiejsze spotkanie jest świętem społeczeństwa obywatelskiego - społeczeństwa solidarnego, odpowiedzialnego, otwartego na potrzeby wszystkich swoich członków.

Administracja XXI wieku to administracja otwarta, przyjazna i przede wszystkim dostępna - bo cóż nam po najbardziej nowoczesnych rozwiązaniach, jeżeli nie będą mogli z nich korzystać wszyscy Obywatele i Obywatelki?

Z pozdrowieniami,

Dobrosław Dowiat-Urbański"

 

Fragment listu pana Posła Władysława Kosiniaka-Kamysza:


„Bardzo dziękuję Pani Prezes i wszystkim Organizatorom za tak wspaniałą inicjatywę, a Samorządom gratuluję kreatywności, determinacji i wytrwałości w podejmowaniu inicjatyw zapewniających pełne i równe uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami we wszystkich obszarach życia. Jesteście Państwo rzecznikami idei, dzięki której nasze społeczeństwo staje się bardziej otwarte i przyjazne, a środowisko osób z niepełnosprawnościami jest coraz bardziej zaangażowane w działania na rzecz realizacji pełni swoich praw.


Z pozdrowieniami
Władysław Kosiniak-Kamysz”