Samorząd Równych Szans 2015

Harmonogram konkursu

Rozpoczęcie zgłaszania wniosków:
30/04/2015
Zakończenie zgłaszania wniosków:
10/06/2015
Ogłoszenie wyników:
24/08/2015

Opis konkursu

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w VII edycji konkursu na najlepsze praktyki samorządów na rzecz osób z niepełnosprawnościami i zawalczenia o tytuł "Samorządu Równych Szans 2015".
W konkursie mogą wziąć udział wszystkie samorządy z całej Polski, które zrealizowały lub realizują projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu lokalnych społeczności.

 

Rada Nagrody, której od lat przewodniczy Pan Minister Jarosław Duda, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, wybierze najlepsze projekty, które uhonorujemy statuetką „Samorządu Równych Szans”. Przyznane zostaną minimum 3 równorzędne nagrody główne (statuetki) dla następujących grup samorządów:

-najlepsza gmina

-najlepszy powiat grodzki

-najlepszy powiat ziemski/województwo.

Przewidujemy również przyznanie wyróżnień.

 

Państwa działania zostaną ocenione ze względu na ich jakość i wpływ na faktyczną poprawę sytuacji grupy docelowej, a nie wysokość przeznaczonych środków finansowych. Nawet niewielkie, ale innowacyjne i odpowiadające na lokalne potrzeby projekty mają realną szansę, aby zdobyć główną nagrodę.

Projekty zgłaszane do Nagrody mogą dotyczyć w szczególności takich obszarów, jak:

-dostępna informacja,

-dostępna komunikacja,

-dostępna edukacja,

-dostępne rozwiązania architektoniczne,

-dostępne wybory,

-dostępność wydarzeń sportowych,

-dostępność wydarzeń kulturalnych,

-dostępność turystyki,

-dostępne towary i usługi, zwłaszcza usługi publiczne,

-zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami,

-działania na rzecz rodziców dzieci z niepełnosprawnościami,

-inne nowatorskie rozwiązania służące wyrównywaniu szans w dostępie osób z niepełnosprawnościami do pełnego udziału
we wszystkich aspektach życia.

Obszary priorytetowe w bieżącej edycji konkursu (dodatkowo punktowane) to: dostępna informacja, edukacja włączająca, dostępne wybory. Działania będące wyłącznie realizacją zadań ustawowych samorządu nie będą punktowane.

 

Nagrody wręczymy podczas ogólnopolskiej uroczystości, w której wezmą udział goście z całego kraju: przedstawiciele Sejmu, instytucji centralnych, nagrodzonych samorządów, przedstawiciele organizacji pozarządowych i mediów. Nagrodzone projekty zostaną zaprezentowane zgromadzonym uczestnikom w trakcie wręczania nagród. Gala będzie zatem doskonałą okazją do promowania działalności Państwa Samorządu, wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów.

 

Dodatkową nagrodą dla samorządów, uhonorowanych w tym roku statuetką, będzie przygotowana przez nas dla Państwa relacja medialna, obejmująca prezentację Państwa projektu oraz uroczyste wręczenie nagrody podczas gali.

Zapraszamy do zapoznania się z projektami nagrodzonymi w roku 2014:

http://www.firr.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=719:podsumowanie-samorzadu-rownych-szans-2014-za-nami&catid=7:aktualnosci&lang=pl

oraz do obejrzenia filmowego podsumowania ubiegłorocznej uroczystości:

https://www.youtube.com/watch?v=a3lgHW_PVnk&feature=youtu.be

 

Wnioski do konkursu należy składać w Bazie Dobrych Praktyk. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Bazy uzyskają Państwo pod numerem tel.: 12 629 85 14 lub pisząc na adres mailowy: bdp@firr.org.pl.
Termin składania wniosków upływa 5 czerwca 2015 r.

 

Wszystkie samorządy – wojewódzkie, powiatowe i gminne z całej Polski zapraszamy do udziału w VII edycji konkursu „Samorząd Równych Szans”!

 

Edycje regionalne: podobnie jak w latach ubiegłych samorządy z województw dolnośląskiego, małopolskiego i śląskiego zostaną dodatkowo nagrodzone w regionalnych edycjach konkursu. Partnerami edycji regionalnych są: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

 

 

Patroni honorowi:

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

 

Minister Edukacji Narodowej

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 

Patronat medialny:

Serwis Samorządowy www.samorzad.lex.pl

 

Tyfloświat

 

Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota"

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących
w dyspozycji Województwa Małopolskiego
     

 

                                                                                                               

 

 

 

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu Samorząd Równych Szans  na najlepsze praktyki jednostek samorządu terytorialnego
w zakresie polityki na rzecz
osób z niepełnosprawnościami 

(edycja 2015)

 

§ 1

    Organizatorem niniejszego konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie (kod: 31-261), przy ul. Wybickiego 3a, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000170802, NIP: 677-222-15-66, REGON 356746471, zwana w dalszej części Regulaminu „FIRR”.

    Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

    Organizator może dokonywać zmian w niniejszym Regulaminie. Aktualna jego wersja publikowana jest na stronach www.bazadobrychpraktyk.org.pl.

    Nagroda „SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS” (dalej: Nagroda) przyznawana jest w ramach projektu realizowanego przez Organizatora.

 

§ 2

    Celem ufundowania Nagrody jest promowanie najlepszych praktyk jednostek samorządu terytorialnego w zakresie polityki
na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami i poprawy jakości ich życia.

    O Nagrodę „Samorząd Równych Szans” mogą ubiegać się wszystkie jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminy, powiatu i województwa, zwane dalej Ubiegającymi się o Nagrodę.

    W KONKURSIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ WSZYSTKIE SAMORZĄDY Z CAŁEGO KRAJU (Z WSZYSTKICH WOJEWÓDZTW).

 

§ 3

    Oprócz edycji ogólnopolskiej Konkursu Organizator przewiduje przeprowadzenie edycji regionalnych pod patronatami Marszałków Województw.

    Konkurs „Dolnośląski Samorząd Równych Szans” realizowany jest jako edycja regionalna ogólnopolskiego Konkursu „Samorząd Równych Szans”. Organizatorem Konkursu „Dolnośląski Samorząd Równych Szans” jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, reprezentowany przez Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

    Konkurs „Małopolski Samorząd Równych Szans” realizowany jest jako edycja regionalna ogólnopolskiego Konkursu „Samorząd Równych Szans”. Organizatorem Konkursu „Małopolski Samorząd Równych Szans” jest Marszałek Województwa Małopolskiego, realizatorem zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

    Konkurs „Śląski Samorząd Równych Szans” realizowany jest jako edycja regionalna ogólnopolskiego Konkursu „Samorząd Równych Szans”. Organizatorem Konkursu „Śląski Samorząd Równych Szans” jest Marszałek Województwa Śląskiego, reprezentowany przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

§ 4

Projekty zgłaszane do Nagrody mogą dotyczyć w szczególności takich obszarów, jak: 

-dostępna informacja,

-dostępna komunikacja,

-dostępna edukacja,

-dostępne rozwiązania architektoniczne,

-dostępne wybory,

-dostępność wydarzeń sportowych,

-dostępność wydarzeń kulturalnych,

-dostępność turystyki,

-dostępne towary i usługi, zwłaszcza usługi publiczne,

-zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami,

-działania na rzecz rodziców dzieci z niepełnosprawnościami

-inne nowatorskie rozwiązania służące wyrównywaniu szans w dostępie osób z niepełnosprawnościami do pełnego udziału
we wszystkich aspektach życia.

    Obszary priorytetowe w bieżącej edycji konkursu (dodatkowo punktowane) to: dostępna informacja, edukacja włączająca, dostępne wybory.

     Działania będące wyłącznie realizacją zadań ustawowych samorządu nie będą punktowane. 

 

§ 5

    Projekt zgłoszony do Nagrody musi:

- być zrealizowany lub być w trakcie realizacji,

- przyczyniać się do wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami w różnych aspektach życia społecznego i zawodowego.

    Ubiegający się o Nagrodę wyrażają zgodę na prezentowanie przez FIRR oraz Organizatorów edycji regionalnych Konkursu, zgłoszonych do Nagrody Projektów w publikacjach, na zgromadzeniach publicznych oraz w środkach masowego przekazu w celu promowania dobrych praktyk.

 

§ 6

    Szczegółowe zasady oraz termin zgłaszania Ubiegających się o Nagrodę zostaną zawarte w ogłoszeniu konkursowym.

    Podmiotami zgłaszającymi jednostki samorządu terytorialnego do Nagrody, zwanymi dalej Zgłaszającymi, mogą być zarówno sami Ubiegający się o Nagrodę, jak i organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne.

    Zgłoszenie jednostki samorządu terytorialnego do Konkursu przez organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne nakłada
na Zgłaszających, pod rygorem nieważności zgłoszenia, obowiązek:

- zapoznania tejże jednostki z niniejszym Regulaminem,

- uzyskania pisemnej akceptacji tej jednostki dla postanowień niniejszego Regulaminu,

- uzyskania autoryzacji materiałów, dotyczących realizowanego Projektu, zwartych w Zgłoszeniu,

- uzyskania zgody jednostki samorządu na udostępnianie i przetwarzanie informacji o prowadzonym przez nią Projekcie
oraz danych kontaktowych, zawartych w karcie zgłoszeniowej, do celów promocji idei dostępności samorządów dla osób
z niepełnosprawnościami.

    Każdy Zgłaszający może zgłosić do Nagrody wyłącznie jeden Projekt danej jednostki samorządu terytorialnego.

    Każdy Zgłaszający może zgłosić do Nagrody więcej niż jedną jednostkę samorządu terytorialnego.

    Zgłaszający w pełni odpowiada za treść opisu Projektu i poprawność danych zawartych w Zgłoszeniu.

    W Konkursie nie mogą brać udziału projekty nagrodzone w jego poprzednich edycjach.

 

§7

    Zgłaszający jednostkę samorządu terytorialnego do Nagrody, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu konkursowym, w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu i promocji jego rezultatów

    Ubiegający się o Nagrodę wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu konkursowym,
w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu i promocji jego rezultatów.

 

§8

    Zgłaszający udzieli otwartej licencji na zasadzie Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Unported (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/) na Opis Projektu zawarty w zgłoszeniu konkursowym, między innymi celem umożliwienia promowania Projektu.

    Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania skrótów i zmian w przekazanym materiale, zwłaszcza zmian redakcyjnych oraz korektorskich.

 

§ 9

    Prezes Zarządu FIRR powołuje Radę Nagrody „Samorząd Równych Szans”.

    Skład Rady Nagrody zostanie umieszczony na stronie internetowej www.bazadobrychpraktyk.org.pl.

    Oceny Projektów dokonane przez Radę są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

    Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu stanowią Kryteria wyboru projektów.

 

§ 10

    Ubiegający się o Nagrodę w edycji ogólnopolskiej, będący jednostkami samorządowymi z terenu Województwa Dolnośląskiego, których projekty zostaną zgłoszone w ramach tegorocznej edycji Konkursu „Samorząd Równych Szans”, będą dodatkowo ubiegać się o tytuł „Dolnośląskiego Samorządu Równych Szans”.

    Zasady przyznawania Nagrody w edycji regionalnej Konkursu oraz wszelkie informacje związane z edycją regionalną Konkursu zostaną umieszczone na stronie: www.umwd.dolnyslask.pl w zakładce (NIE)PEŁNOSPRAWNI.

 

§ 11

    Ubiegający się o Nagrodę w edycji ogólnopolskiej, będący jednostkami samorządowymi z terenu Województwa Małopolskiego, których projekty zostaną zgłoszone w ramach tegorocznej edycji Konkursu „Samorząd Równych Szans”, będą dodatkowo ubiegać się o tytuł „Małopolskiego Samorządu Równych Szans”.

    Zasady przyznawania Nagrody w edycji regionalnej Konkursu oraz wszelkie informacje związane z edycją regionalną Konkursu zostaną umieszczone na stronie: www.rops.krakow.pl

 

§ 12

    Ubiegający się o Nagrodę w edycji ogólnopolskiej, będący jednostkami samorządowymi z terenu Województwa Śląskiego, których projekty zostaną zgłoszone w ramach tegorocznej edycji Konkursu „Samorząd Równych Szans”, będą dodatkowo ubiegać się o tytuł „Śląskiego Samorządu Równych Szans”.

    Zasady przyznawania Nagrody w edycji regionalnej Konkursu oraz wszelkie informacje związane z edycją regionalną Konkursu zostaną umieszczone na stronie: http://niepelnosprawni.slaskie.pl

 

§ 13

    Terminy przyznania Nagród i ogłoszenia listy Laureatów zostaną zawarte w ogłoszeniu o Konkursie, umieszczonym na stronie internetowej www.bazadobrychpraktyk.org.pl.

    O przyznaniu Nagrody Laureaci zostaną powiadomieni pisemnie.

     Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone w Bazie Dobrych Praktyk, na stronie internetowej FIRR i stronach Organizatorów edycji regionalnych.

 

§ 14

    W ramach Konkursu przewidziane jest przyznanie statuetek, wyróżnień i tytułów „Samorząd Równych Szans”.

    Przyznane zostaną minimum 3 równorzędne nagrody główne (statuetki) dla następujących grup samorządów:

-najlepsza gmina,

-najlepszy powiat grodzki,

-najlepszy powiat ziemski/województwo.

    Rada Nagrody oraz Kapituły Nagród Specjalnych zastrzegają sobie możliwość nieprzyznania wszystkich nagród przewidzianych Regulaminem.

    Rada Nagrody oraz Kapituły Nagród Specjalnych zastrzegają sobie możliwość przyznania nagród dodatkowych.

    Samorząd, który trzykrotnie zostanie laureatem Konkursu, otrzyma Złotą Statuetkę „Samorząd Równych Szans”.

    Samorząd, który sześciokrotnie zostanie laureatem Konkursu, otrzyma Platynową Statuetkę „Samorząd Równych Szans”.

    W ramach Konkursu, na podstawie dodatkowych porozumień, mogą zostać ustanowione inne nagrody specjalne.

 

§ 15

    Udział w Konkursie jest bezpłatny.

    FIRR może wykluczyć Ubiegającego się o Nagrodę z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu.

    Każdy Zgłaszający oraz Ubiegający się o Nagrodę ma prawo zwrócić się do FIRR o wyjaśnienie treści niniejszego Regulaminu.

    Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

FIRR zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w szczególności z uwagi na niskie zainteresowanie i małą liczbę, względnie niski poziom Projektów realizowanych przez Ubiegających się o Nagrodę.

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu

Kryteria wyboru projektów

Wpływ działań podjętych w Projekcie na realną poprawę sytuacji grupy docelowej (0-3 pkt.)

Przewidywane oddziaływanie długofalowe (0-3 pkt.)

Oryginalność działań podejmowanych w Projekcie (0-3 pkt.)

Możliwość kontynuacji działań prowadzonych w ramach realizacji Projektu po jego zakończeniu
(0-3 pkt.)

Współpraca z innymi podmiotami przy realizacji Projektu, w tym z organizacjami pozarządowymi
(0-3 pkt.)

Działalność w ramach propagowania
(0-3 pkt. maksymalnie w trzech kategoriach):

1) dostępności informacji

2) dostępności edukacji

3) dostępności architektonicznej

4) dostępności transportu

5) dostępności wyborów

6) dostępności towarów i usług, zwłaszcza usług publicznych

7) aktywności fizycznej osób z niepełnosprawnościami

8) działalności kulturalnej osób z niepełnosprawnościami

9) zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami

Inne działania wybijające się (0-3 pkt.)

Realizacja polityki równych szans (0-3 pkt.)

Działania o charakterze systemowym, tj. opracowanie i realizacja stałych, zinstytucjonalizowanych mechanizmów wsparcia, które umożliwiają wdrażanie pozytywnych zmian w długiej perspektywie czasu (0-5 pkt.)

Działania promujące szerzenie dobrych praktyk (0-1 pkt.)

Zgodność z obszarami priorytetowymi: dostępna informacja, edukacja włączająca, dostępne wybory (0-3 pkt.)

Lista laureatów

Spośród 77 samorządów, które zgłosiły swoje działania do konkursu, Rada Nagrody wybrała 9 zwycięzców i przyznała 12 wyróżnień.

Zgodnie z regulaminem konkursu przyznano po trzy równorzędne nagrody główne dla następujących grup samorządów:

-najlepsza gmina

-najlepszy powiat grodzki

-najlepszy powiat ziemski/województwo.

 

Laureaci statuetki Samorząd Równych Szans (kolejność alfabetyczna):

Jelenia Góra

Aktywni mimo wszystko - Edukacja, transport i aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych w Jeleniej Górze

Miasto na prawach powiatu

Kaliska

Żyć kolorowo- wielowymiarowe wsparcie osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kaliska

Gmina wiejska

Kołobrzeg

JA KOBIETA JA MATKA - PROJEKT ADRESOWANY DO MATEK WYCHOWUJĄCYCH DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE

Gmina wiejska

Kozienice

Ważny cel - Kozienice bez barier

Gmina miejsko-wiejska

Powiat Dębicki

Kompleksowe wspieranie rozwoju dziecka niepełnosprawnego i zagrożonego niepełnosprawnością oraz jego rodziny

Powiat ziemski

Powiat Mielecki

Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim

Powiat ziemski

Powiat Nowotarski

Aktywizacja osób po kryzysach psychicznych i długotrwale bezrobotnych

Powiat ziemski

Tychy

Pomysł na siebie - program rehabilitacji społecznej dla młodzieży niepełnosprawnej

Miasto na prawach powiatu

Wrocław

Wrocław bez barier 2015

Miasto na prawach powiatu

 

Wyróżnieni (kolejność alfabetyczna):

Bielsko-Biała

Głos osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej

Miasto na prawach powiatu

Kórnik

Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - wsparcie dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych w gminie Kórnik poprzez utworzenie stanowiska Gminnego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych.

Gmina miejsko-wiejska

Międzychód

Środowiskowy Dom Samopomocy a skuteczne formy pracy wpływające na asymilację społeczną osób z zaburzeniami psychicznymi

Gmina miejsko-wiejska

Pokój

Nie każdy zastrzyk to narkotyk, a nie każdy człowiek leżący to człowiek pijany

Gmina wiejska

Powiat Bocheński

Wzmacnianie integracji społecznej w Powiecie Bocheńskim

Powiat ziemski

Powiat Brzeski

Teatr i Wędkarstwo inaczej

Powiat ziemski

Powiat Limanowski

Pociąg do aktywności – program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim

Powiat ziemski

Powiat Średzki

Aktywny Dom

Powiat ziemski

Ruda Śląska

Praca bez stopni

Miasto na prawach powiatu

Rybnik

Wielowymiarowy model wsparcia osób z niepełnosprawnością

Miasto na prawach powiatu

Warszawa

System mieszkań chronionych – treningowych dla osób  z niepełnosprawnościami

Miasto na prawach powiatu

Zakopane

Niepełnosprawność - już wiem

Gmina miejska

 

Skład Rady Nagrody:

-Zastępczyni Dyrektora Zespołu ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, pani Anna Błaszczak,

-Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityk Społecznej w Krakowie, pani Wioletta Wilimska,

-Prezes Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, pan Aleksander Waszkielewicz,

-Prezes Klubu Kibiców Niepełnosprawnych, pan Paweł Parus.

-Pełnomocnik Marszałka Województwa Ślaskiego ds. ON, pan Jan Zieliński,

Przewodniczący Rady Nagrody: Minister Jarosław Duda, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Podsumowanie konkursu

Laureaci konkursu spotkali się na uroczystości wręczenia nagród, która odbyła się w dniu 18 września br.,
w Krakowie.