Najlepsze praktyki w zakresie wspierania rodziców dzieci z niepełnosprawnościami

Harmonogram konkursu

Rozpoczęcie zgłaszania wniosków:
03/12/2014
Zakończenie zgłaszania wniosków:
15/02/2015
Ogłoszenie wyników:
15/03/2015

Opis konkursu

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

Do udziału w konkursie zapraszamy:

  •          jednostki administracji publicznej
  •          przedsiębiorstwa
  •          organizacje pozarządowe

Po rejestracji konta w Bazie Dobrych Praktyk i jego aktywacji możliwe będzie wprowadzanie i publikowanie dobrych praktyk Państwa jednostki.
Administrator aktywuje Państwa konto niezwłocznie po otrzymaniu poprawnie wypełnionego i podpisanego formularza (podpisany formularz można wysłać również w formie skanu na adres: bdp@firr.org.pl lub faksem na numer: 12 629 85 15.)

Konkurs ma na celu upowszechnianie i wyróżnianie praktyk likwidujących bariery, jakie stają na przeszkodzie pełnego uczestnictwa rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym i jest organizowany w ramach projektu „Równe szanse rodziców dzieci niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy”, realizowanego przez Organizatora w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Nagroda przyznawana Laureatom Konkursu w kategorii: „Najlepsze praktyki w zakresie  wspierania rodziców dzieci
z niepełnosprawnościami”,  to wyjątkowe wyróżnienie o charakterze honorowym, za tworzenie warunków wspierających rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami. Wyróżnieni przedsiębiorcy, instytucje, samorządy i organizacje pozarządowe uzyskają prawo do posługiwania się tytułem Laureata oraz dyplom i statuetkę.

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu

"Najlepsze praktyki przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych w zakresie wspierania rodziców dzieci
z niepełnosprawnościami”

 

§ 1

1.Organizatorem niniejszego konkursu (zwanego dalej Konkursem) są:

a.Fundacja IMAGO *

b.Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego*

łącznie zwane w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.

2.Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

3.Organizator może dokonywać zmian w niniejszym Regulaminie. Aktualna jego wersja publikowana jest na stronie www.pomocdlarodzicow.pl.

4.Nagroda „Najlepsze praktyki w zakresie  wspierania rodziców dzieci z niepełnosprawnościami” (dalej: Nagroda) przyznawana jest w ramach projektu „Równe szanse rodziców dzieci niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy”, realizowanego przez Organizatora w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

§ 2

1.Celem ufundowania Nagrody jest promowanie najlepszych praktyk przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych w zakresie wsparcia rodziców dzieci z niepełnosprawnościami w obszarach:

a.zatrudnienie rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami,

b.promowanie elastycznych form zatrudnienia rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami,

c.inne nowatorskie rozwiązania służące wyrównywaniu szans w dostępie rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami do rynku pracy oraz pełnego udziału we wszystkich aspektach życia społecznego,

d.dostępność wydarzeń sportowych dla rodzin dzieci z niepełnosprawnościami,

e.dostępność wydarzeń kulturalnych dla rodzin dzieci z niepełnosprawnościami,

f.dostępność turystyki dla rodzin dzieci z niepełnosprawnościami,

g.dostępność usług z zakresu leczenia, rehabilitacji dla rodzin dzieci z niepełnosprawnościami,

h.dostępność edukacji dla rodzin dzieci z niepełnosprawnościami.

 

§ 3

1.O Nagrodę w konkursie mogą ubiegać się:

a.jednostki sektora prywatnego, rozumiane jako przedsiębiorstwa prywatne oraz przedsiębiorstwa z udziałem Skarbu Państwa

b.organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prywatne

zwane dalej „Ubiegającymi się” lub „Wykonawcami dobrej praktyki”.

2.Podmiotami zgłaszającym Ubiegających się do Nagrody, zwanymi dalej Zgłaszającymi, mogą być zarówno sami Ubiegający się o Nagrodę, jak i osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem pkt. 3.

3.Zgłoszenie Ubiegającego się do Konkursu przez osobę fizyczną nakłada na Zgłaszających, pod rygorem nieważności zgłoszenia, obowiązek:

a.uzyskania pisemnej akceptacji Ubiegającego się dla postanowień niniejszego Regulaminu,

b.uzyskania autoryzacji materiałów, dotyczących realizowanej praktyki, zawartych w Zgłoszeniu,

c.uzyskania zgody Ubiegającego się na udostępnianie i przetwarzanie informacji o prowadzonej przez nią praktyce oraz danych kontaktowych, zawartych w karcie zgłoszeniowej, do celów promocji Projektu.

4.Każdy Zgłaszający może zgłosić do Nagrody więcej niż jedną jednostkę.

5.Zgłaszający w pełni odpowiada za treść opisu Praktyki i poprawność danych zawartych w Zgłoszeniu.

6.Zgłoszenie dobrej praktyki do projektu dokonywane jest za pośrednictwem strony http://www.bazadobrychpraktyk.org.pl/.

7.Szczegółowe zasady oraz termin zgłaszania Ubiegających się o Nagrodę zostaną zawarte w ogłoszeniu konkursowym.

 

§ 4

1.O Nagrodę „Najlepsze praktyki w zakresie wspierania rodziców dzieci z niepełnosprawnościami” mogą ubiegać się wszystkie jednostki sektora prywatnego oraz organizacje pozarządowe, o których mowa w § 3, prowadzące Praktyki, obejmujące przynajmniej jeden z następujących obszarów tematycznych:

a.zatrudnienie rodziców dzieci z niepełnosprawnościami,

b.promowanie elastycznych form zatrudnienia rodziców dzieci z niepełnosprawnościami,

c.inne nowatorskie rozwiązania służące wyrównywaniu szans w dostępie rodziców dzieci
z niepełnosprawnościami do rynku pracy oraz pełnego udziału we wszystkich aspektach życia społecznego,

d.dostępność wydarzeń sportowych dla rodzin dzieci z niepełnosprawnościami,

e.dostępność wydarzeń kulturalnych dla rodzin dzieci z niepełnosprawnościami,

f.dostępność turystyki dla rodzin dzieci z niepełnosprawnościami,

g.dostępność usług z zakresu leczenia, rehabilitacji dla rodzin dzieci z niepełnosprawnościami,

h.dostępność edukacji dla rodzin dzieci z niepełnosprawnościami.

 

§ 5

1.Praktyka zgłoszona do Nagrody powinna:

a.być zrealizowana lub być w trakcie realizacji,

b.przyczyniać się do wyrównywania szans rodziców dzieci z niepełnosprawnościami w różnych aspektach życia społecznego
i zawodowego.

2.Ubiegający się o Nagrodę wyrażają zgodę na prezentowanie przez Organizatora, zgłoszonych do Nagrody Praktyk w publikacjach, na zgromadzeniach publicznych oraz w środkach masowego przekazu w celu promowania dobrych praktyk.

 

§ 6

1.Zgłaszający jednostkę do Nagrody, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu konkursowym, w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu i promocji jego rezultatów, a także w celu realizacji projektu „Równe szanse rodziców dzieci niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

§7

1.Zgłaszający w treści zgłoszenia udzieli otwartej licencji na zasadzie Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Unported (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/) na Opis Praktyki zawartej w zgłoszeniu konkursowym, między innymi celem umożliwienia promowania Praktyk.

2.Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania skrótów i zmian w przekazanym materiale, zwłaszcza zmian redakcyjnych oraz korektorskich.

 

§ 8

1.Prezes Zarządu IMAGO oraz Prezes Zarządu FIRR wspólnie powołują Radę Nagrody „Najlepsze praktyki w zakresie  wspierania rodziców dzieci z niepełnosprawnościami”.

2.Skład Rady Nagrody zostanie umieszczony na stronie internetowej www.pomocdlarodzicow.pl

3.Rada Nagrody dokonuje oceny projektów, biorąc pod uwagę przede wszystkim:

a.oryginalność działań podejmowanych w ramach Praktyki,

b.trwałość/możliwość kontynuacji działań prowadzonych w ramach realizacji Praktyki

c.możliwość realizacji Praktyk przez inne podmioty,

d.współpracę z innymi podmiotami przy realizacji Praktyki, w tym z organizacjami pozarządowymi,

e.realizację polityki równych szans,

f.działania promujące szerzenie dobrych praktyk,

g.działania o charakterze systemowym (tzn. opracowanie i realizacja stałych, zinstytucjonalizowanych mechanizmów wsparcia,
które umożliwiają wdrażanie pozytywnych zmian w długiej perspektywie czasu),

h.działania w zakresie aktywizacji zawodowej rodziców dzieci z niepełnosprawnościami,

i.działania w zakresie aktywizacji społecznej rodziców dzieci z niepełnosprawnościami,

j.działania zmierzające do zwiększania aktywizacji rodziców dzieci z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie dzieciom
z niepełnosprawnościami kompleksowej opieki i rehabilitacji.

4.Oceny Praktyki  dokonane przez Radę są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

§ 9

1.Terminy przyznania Nagród i ogłoszenia listy Laureatów zostaną zawarte w ogłoszeniu o Konkursie, umieszczonym na stronie internetowej www.pomocdlarodzicow.pl.

2.O przyznaniu Nagrody Laureaci zostaną powiadomieni pisemnie.

3.Warunkiem otrzymania statuetki jest obecność przedstawiciela nagrodzonej jednostki na uroczystości wręczenia Nagród, potwierdzona minimum 7 dni przed uroczystością.

4.Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.pomocdlarodzicow.pl.

 

§ 10

1.W ramach Konkursu przewidziane jest przyznanie statuetek, wyróżnień i tytułów „Najlepsze praktyki w zakresie wspierania rodziców dzieci z niepełnosprawnościami”.

2.Rada Nagrody zastrzega sobie możliwość nieprzyznania wszystkich nagród przewidzianych Regulaminem.

3.W ramach Konkursu, na podstawie dodatkowych porozumień, mogą zostać ustanowione inne nagrody specjalne.

 

§ 11

1.Udział w Konkursie jest bezpłatny.

2.Organizator może wykluczyć Ubiegającego się o Nagrodę z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu.

3.Każdy Zgłaszający oraz Ubiegający się o Nagrodę ma prawo zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie treści niniejszego Regulaminu.

4.Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

5.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

6.Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w szczególności z uwagi na niskie zainteresowanie i małą liczbę, względnie niski poziom Praktyk realizowanych przez Ubiegających się o Nagrodę.

 

 

*Fundacja IMAGO z siedzibą we Wrocławiu (kod: 52-201), przy ul. Hallera 123, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000321082, NIP: 897-175-16-29, REGON 020910169

*Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie (kod: 31-261), przy ul. Wybickiego 3a, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000170802, NIP: 677-222-15-66, REGON 356746471

Lista laureatów

WYNIKI KONKURSU:

Kategoria:

„Najlepsze praktyki w zakresie  wspierania rodziców dzieci z niepełnosprawnościami”

 

3 równorzędne Nagrody otrzymują:

 

  • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Tarnowie za projekt: „MATKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA - CHCE PRACOWAĆ”
  • Gmina Miasto Jasło/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle za projekt: PODPROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA RODZICÓW WYCHOWUJĄCYCH NIEPEŁNOSPRAWNE DZIECI „RAZEM ŁATWIEJ” NA LATA 2013 – 2015
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej za program: „Dobra Przyszłość” – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, który w założeniu ma poprzez aktywizację społeczną i zawodową rodziców dzieci niepełnosprawnych przyczynić się do upowszechnienia praw osób niepełnosprawnych i wpłynąć na poprawę jakości ich życia.

 

3 równorzędne wyróżnienia otrzymują:

 

  • GRUPA ZPR – praktyka:  „Pomoc absolutna”
  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie – program: "Wczesne wspomaganie - Wspólne działanie”
  • Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie - program: AKTYWNI AKTYWIZUJĘ - WSPIERAM - NIE WYRĘCZAM”

Podsumowanie konkursu

Kapituła złożona z przedstawicieli organizatorów konkursu (Fundacja Imago, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego) wybrała Laureatów nagród głównych oraz przyznała wyróżnienia za „Najlepsze praktyki w zakresie  wspierania rodziców dzieci z niepełnosprawnościami”.

Z nagrodzonymi praktykami instytucji i organizacji pozarządowych można również zapoznać się na stronie projektu: www.pomocdlarodzicow.pl

Wszystkim Uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Konkurs został zorganizowany w ramach projektu „Równe szanse rodziców dzieci niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy”, realizowanego przez Organizatora w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.