Samorząd Równych Szans 2014

Harmonogram konkursu

Rozpoczęcie zgłaszania wniosków:
25/04/2014
Zakończenie zgłaszania wniosków:
27/06/2014
Ogłoszenie wyników:
26/08/2014

Opis konkursu

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w VI edycji konkursu na najlepsze praktyki samorządów na rzecz osób z niepełnosprawnościami i zawalczenia o tytuł "Samorządu Równych Szans 2014".
W tym roku przyznamy ponadto dodatkowe nagrody w kategorii: najlepsze praktyki w zakresie zatrudniania osób
z niepełnosprawnościami oraz najlepsze praktyki na rzecz rodziców dzieci z niepełnosprawnościami.


Podobnie jak w latach ubiegłych samorządy z województw dolnośląskiego, małopolskiego i śląskiego zostaną także nagrodzone w regionalnych edycjach konkursu. Partnerami edycji regionalnych są: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Nagrody wręczymy podczas ogólnopolskiego spotkania z udziałem środowiska osób z niepełnosprawnościami, decydentów oraz mediów.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2014 r.

Istotną zmianą jest nowa forma zgłaszania wniosków do konkursu.
W bieżącej edycji wnioski konkursowe należy składać w Bazie Dobrych Praktyk. Wszelkie dodatkowe informacje
na temat Bazy uzyskają Państwo również pisząc na adres mailowy: bdp@firr.org.pl.

Informacja o konkursie oraz jego regulamin znajdują się również na stronie Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego: www.firr.org.pl i stronach Partnerów edycji regionalnych, gdzie będą na bieżąco aktualizowane.

Zasady przyznawania Nagrody w dolnośląskiej edycji regionalnej Konkursu oraz wszelkie informacje z nią związane zostaną umieszczone na stronie: www.umwd.dolnyslask.pl w zakładce (NIE)PEŁNOSPRAWNI.

Zasady przyznawania Nagrody w małopolskiej edycji regionalnej Konkursu oraz wszelkie informacje związane z edycją regionalną Konkursu zostaną umieszczone na stronie: www.rops.krakow.pl

Zasady przyznawania Nagrody w śląskiej edycji regionalnej Konkursu oraz wszelkie informacje z nią związane zostaną umieszczone na stronie: http://niepelnosprawni.slaskie.pl

Wszystkie samorządy – wojewódzkie, powiatowe i gminne zapraszamy do rejestracji w Bazie Dobrych Praktyk i udziału w VI edycji konkursu „Samorząd Równych Szans”! Zaproszenie do konkursu zostało również wysłane na adres Państwa Samorządu pocztą tradycyjną i zapewne już wkrótce je Państwo otrzymacie.

 

Patroni honorowi:

  

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursów

Samorząd Równych Szans na najlepsze praktyki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie polityki na rzecz osób niepełnosprawnych (edycja 2014),

Konkursu Jednostek Administracji Publicznej aktywnych w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych

Konkursu na najlepsze praktyki jednostek samorządu terytorialnego na rzecz rodziców dzieci

z niepełnosprawnościami

 

§ 1

 1. Organizatorem niniejszego konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie (kod: 31-261), przy ul. Wybickiego 3a, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000170802, NIP: 677-222-15-66, REGON 356746471, zwana w dalszej części Regulaminu „FIRR”.
 2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu
  i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
 3. Organizator może dokonywać zmian w niniejszym Regulaminie. Aktualna jego wersja publikowana jest na stronie www.firr.org.pl.
 4. Nagroda „SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS” (dalej: Nagroda) przyznawana jest w ramach projektu realizowanego przez Organizatora.

§ 2

 1. Celem ufundowania Nagrody jest promowanie najlepszych praktyk jednostek samorządu terytorialnego w zakresie polityki na rzecz praw osób niepełnosprawnych i poprawy jakości ich życia.

§ 3

 1. Organizator przewiduje przeprowadzenie edycji regionalnych Konkursu pod patronatami Marszałków Województw.
 2. Konkurs „Dolnośląski Samorząd Równych Szans” realizowany jest jako edycja regionalna ogólnopolskiego Konkursu „Samorząd Równych Szans”. Organizatorem Konkursu „Dolnośląski Samorząd Równych Szans” jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, reprezentowany przez Wydział
  ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
 3. Konkurs „Małopolski Samorząd Równych Szans” realizowany jest jako edycja regionalna ogólnopolskiego Konkursu „Samorząd Równych Szans”. Organizatorem Konkursu „Małopolski Samorząd Równych Szans” jest Marszałek Województwa Małopolskiego, realizatorem zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
 4. Konkurs „Śląski Samorząd Równych Szans” realizowany jest jako edycja regionalna ogólnopolskiego Konkursu „Samorząd Równych Szans”. Organizatorem Konkursu „Śląski Samorząd Równych Szans”
  jest Marszałek Województwa Śląskiego, reprezentowany przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

§ 4

Konkursu na najlepsze praktyki jednostek samorządu terytorialnego na rzecz rodziców dzieci, prowadzony w ramach projektu „Równe szanse rodziców dzieci niepełnosprawnych w powrocie
na rynek pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współorganizowany jest w partnerstwie z Fundacją Imago,
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego w Sądzie Rejonowym pod numerem KRS 0000321082, NIP: 897-175-16-29,
REGON: 020910169.

§ 5

 1. O Nagrodę „Samorząd Równych Szans” mogą ubiegać się wszystkie jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminy, powiatu i województwa, zwane dalej Ubiegającymi się o Nagrodę, prowadzące Projekty, obejmujące przynajmniej jeden z następujących obszarów tematycznych:
 1. dostępna informacja,
 2. dostępna komunikacja,
 3. dostępna edukacja,
 4. dostępne rozwiązania architektoniczne,
 5. dostępne wybory,
 6. dostępność wydarzeń sportowych,
 7. dostępność wydarzeń kulturalnych,
 8. dostępność turystyki,
 9. dostępne towary i usługi, zwłaszcza usługi publiczne,
 10. zatrudnienie osób niepełnosprawnych,
 11. działania na rzecz rodziców dzieci z niepełnosprawnościami
 12. inne nowatorskie rozwiązania służące wyrównywaniu szans w dostępie osób niepełnosprawnych
  do pełnego udziału we wszystkich aspektach życia.

§ 6

 1. Projekt zgłoszony do Nagrody musi:
 1. być zrealizowany lub być w trakcie realizacji,
 2. przyczyniać się do wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w różnych aspektach życia społecznego i zawodowego.
 1. Ubiegający się o Nagrodę wyrażają zgodę na prezentowanie przez FIRR, Fundację Imago oraz Organizatorów edycji regionalnych Konkursu, zgłoszonych do Nagrody Projektów w publikacjach,
  na zgromadzeniach publicznych oraz w środkach masowego przekazu w celu promowania dobrych praktyk.

§ 7

 1. Szczegółowe zasady oraz termin zgłaszania Ubiegających się o Nagrodę zostaną zawarte w ogłoszeniu konkursowym.
 2. Podmiotami zgłaszającymi jednostki samorządu terytorialnego do Nagrody, zwanymi dalej Zgłaszającymi, mogą być zarówno sami Ubiegający się o Nagrodę, jak i organizacje pozarządowe
  oraz osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem pkt. 3.
 3. Zgłoszenie jednostki samorządu terytorialnego do Konkursu przez organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne nakłada na Zgłaszających, pod rygorem nieważności zgłoszenia, obowiązek:
 1. zapoznania tejże jednostki z niniejszym Regulaminem,
 2. uzyskania pisemnej akceptacji tej jednostki dla postanowień niniejszego Regulaminu,
 3. uzyskania autoryzacji materiałów, dotyczących realizowanego Projektu, zwartych w Zgłoszeniu,
 4. uzyskania zgody jednostki samorządu na udostępnianie i przetwarzanie informacji o prowadzonym przez nią Projekcie oraz danych kontaktowych, zawartych w karcie zgłoszeniowej, do celów promocji idei dostępności samorządów dla osób niepełnosprawnych.
 1. Każdy Zgłaszający może zgłosić do Nagrody wyłącznie jeden Projekt danej jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Każdy Zgłaszający może zgłosić do Nagrody więcej niż jedną jednostkę samorządu terytorialnego.
 3. Zgłaszający w pełni odpowiada za treść opisu Projektu i poprawność danych zawartych w Zgłoszeniu.

§8

 1. Zgłaszający jednostkę samorządu terytorialnego do Nagrody, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu konkursowym, w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu i promocji jego rezultatów, a także w celu realizacji projektu „Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni", „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy” i „Równe szanse rodziców dzieci niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy”, współfinansowanych ze środków PFRON i Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.:
  Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. Ubiegający się o Nagrodę wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zawartych
  w zgłoszeniu konkursowym, w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu i promocji jego rezultatów,
  a także w celu realizacji projektu „Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni", „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy” i „Równe szanse rodziców dzieci niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy”, współfinansowanych ze środków PFRON i Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

§9

 1. Zgłaszający udzieli otwartej licencji na zasadzie Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Unported (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/) na Opis Projektu zawarty w zgłoszeniu konkursowym, między innymi celem umożliwienia promowania Projektu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania skrótów i zmian w przekazanym materiale, zwłaszcza zmian redakcyjnych oraz korektorskich.

§ 10

 1. Prezes Zarządu FIRR powołuje Radę Nagrody „Samorząd Równych Szans”.
 2. Skład Rady Nagrody zostanie umieszczony na stronie internetowej www.firr.org.pl.
 3. Rada Nagrody dokonuje oceny projektów, biorąc pod uwagę przede wszystkim:
  1. oryginalność działań podejmowanych w Projekcie,
  2. trwałość/możliwość kontynuacji działań prowadzonych w ramach realizacji Projektu po jego zakończeniu,
  3. możliwość realizacji Projektu przez inne samorządy,
  4. współpracę z innymi podmiotami przy realizacji Projektu, w tym z organizacjami pozarządowymi,
  5. działalność w ramach propagowania dostępności informacji,
  6. działalność w ramach propagowania dostępności komunikacji,
  7. działalność w ramach propagowania dostępności edukacji,
  8. działalność w ramach propagowania dostępności architektonicznej,
  9. działalność w ramach propagowania dostępności wyborów,
  10. działalność w ramach propagowania aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych,
  11. działalność w ramach propagowania działalności kulturalnej osób niepełnosprawnych,
  12. działalność w ramach propagowania aktywności zawodowej i społecznej rodziców dzieci
   z niepełnosprawnościami,
  13. realizację polityki równych szans,
  14. działania promujące szerzenie dobrych praktyk,
  15. działania o charakterze systemowym (tzn. opracowanie i realizacja stałych, zinstytucjonalizowanych mechanizmów wsparcia, które umożliwiają wdrażanie pozytywnych zmian w długiej perspektywie czasu),
  16. działania w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych.
 4. Oceny Projektów dokonane przez Radę są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 11

 1. Ubiegający się o Nagrodę w edycji ogólnopolskiej, będący jednostkami samorządowymi z terenu Województwa Dolnośląskiego, których projekty zostaną zgłoszone w ramach tegorocznej edycji Konkursu „Samorząd Równych Szans”, będą dodatkowo ubiegać się o tytuł „Dolnośląskiego Samorządu Równych Szans”.
 2. Zasady przyznawania Nagrody w edycji regionalnej Konkursu oraz wszelkie informacje związane z edycją regionalną Konkursu zostaną umieszczone na stronie: www.umwd.dolnyslask.pl w zakładce (NIE)PEŁNOSPRAWNI.

§ 12

 1. Ubiegający się o Nagrodę w edycji ogólnopolskiej, będący jednostkami samorządowymi z terenu Województwa Małopolskiego, których projekty zostaną zgłoszone w ramach tegorocznej edycji Konkursu „Samorząd Równych Szans”, będą dodatkowo ubiegać się o tytuł „Małopolskiego Samorządu Równych Szans”.
 2. Zasady przyznawania Nagrody w edycji regionalnej Konkursu oraz wszelkie informacje związane z edycją regionalną Konkursu zostaną umieszczone na stronie: www.rops.krakow.pl

§ 13

 1. Ubiegający się o Nagrodę w edycji ogólnopolskiej, będący jednostkami samorządowymi z terenu Województwa Śląskiego, których projekty zostaną zgłoszone w ramach tegorocznej edycji Konkursu „Samorząd Równych Szans”, będą dodatkowo ubiegać się o tytuł „Śląskiego Samorządu Równych Szans”.
 2. Zasady przyznawania Nagrody w edycji regionalnej Konkursu oraz wszelkie informacje związane z edycją regionalną Konkursu zostaną umieszczone na stronie: http://niepelnosprawni.slaskie.pl

§ 14

 1. Terminy przyznania Nagród i ogłoszenia listy Laureatów zostaną zawarte w ogłoszeniu o Konkursie, umieszczonym na stronie internetowej www.firr.org.pl.
 2. O przyznaniu Nagrody Laureaci zostaną powiadomieni pisemnie.
 3. Warunkiem otrzymania statuetki jest obecność przedstawiciela nagrodzonego samorządu
  na uroczystości wręczenia Nagród, potwierdzona minimum 7 dni przed uroczystością.
 4. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej FIRR i stronach Organizatorów Konkursów regionalnych.

§ 15

 1. W ramach Konkursu przewidziane jest przyznanie statuetek, wyróżnień i tytułów „Samorząd Równych Szans”.
 2. Rada Nagrody oraz Kapituły Nagród Specjalnych zastrzegają sobie możliwość nieprzyznania wszystkich nagród przewidzianych Regulaminem.
 3. Rada Nagrody oraz Kapituły Nagród Specjalnych zastrzegają sobie możliwość przyznania nagród dodatkowych.
 4. Samorząd, który trzykrotnie zostanie laureatem Konkursu, otrzyma Złotą Statuetkę „Samorząd Równych Szans”.
 5. Samorząd, który sześciokrotnie zostanie laureatem Konkursu, otrzyma Platynową Statuetkę „Samorząd Równych Szans”.
 6. W ramach realizacji projektu „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej
  i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy” przyznane zostaną nagrody za dobre praktyki w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Ponadto zostaną przyznane wyróżnienia dla jednostek administracji publicznej, które podjęły współpracę w zakresie powyższego projektu, w zakresie umożliwienia realizacji stażu rehabilitacyjnego Beneficjentom projektu. Przy wyborze zostaną wzięte pod uwagę następujące kryteria:
 1. Zaangażowanie komórek organizacyjnych danej jednostki administracji publicznej
 2. Otwartość i przychylność dla działań projektowych
 3. Czas trwania procesu decyzyjnego
 4. Przepływ informacji między jednostką a FIRR
 5. Dostępność dla osób niepełnosprawnych
 6. Umożliwienie rozwoju zawodowego uczestnikom i zdobycie doświadczenia zgodnego z wykształceniem i zainteresowaniami podczas stażu
 7. Poziom satysfakcji Uczestników projektu ze współpracy z daną jednostką
 8. Perspektywa podjęcia współpracy w przyszłości
 1. W ramach Konkursu, na podstawie dodatkowych porozumień, mogą zostać ustanowione inne nagrody specjalne.

§ 16

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 2. FIRR może wykluczyć Ubiegającego się o Nagrodę z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Każdy Zgłaszający oraz Ubiegający się o Nagrodę ma prawo zwrócić się do FIRR o wyjaśnienie treści niniejszego Regulaminu.
 4. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

FIRR zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w szczególności z uwagi na niskie zainteresowanie
i małą liczbę, względnie niski poziom Projektów realizowanych przez Ubiegających się o Nagrodę.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista laureatów

Kapituła Nagrody pod przewodnictwem Ministra Jarosława Dudy - Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, wybrała 15 samorządów - laureatów statuetki Samorząd Równych Szans. Są to:

(Kolejność alfabetyczna)

Białystok
Ciechocinek
Długołęka
Gdańsk
Gdynia
Kodeń
Konin
Koszalin
Łódź
Oświęcim
Powiat Kępiński
Poznań
Toruń
Warszawa
Zabrze

 

Wyróżniono także 26 samorządów. Są to:

Duszniki
Gliwice
Gniezno
Katowice
Lublin
Nowogard
Nowy Sącz
Pawłowice
Połaniec
Powiat Białobrzeski
Powiat Dąbrowski
Powiat Głogowski
Powiat Kartuski
Powiat Lidzbarski
Powiat Poznański
Powiat Sierpecki
Powiat Wadowicki
Sawin
Siemianowice Śląskie
Stargard Szczeciński
Szamotuły
Szczecin
Tarnów
Wejherowo
Wrocław
Zielona Góra

 

Szczególne uznanie należy się miastu Poznań, które w tym roku po raz trzeci sięga po najwyższe laury. Zgodnie z regulaminem konkursu statuetka zdobyta po raz trzeci jest statuetką złotą.

 

Skład Rady Nagrody:
Anna Błaszczak - Zastępca Dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich,
Paweł Parus - Prezes Zarządu Klubu Kibiców Niepełnosprawnych,
Aleksander Waszkielewicz - Prezes Zarządu Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego,
Grzegorz Żymła - sekretarz Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Śląskiego,
Przewodniczący - Minister Jarosław Duda, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Podsumowanie konkursu

W dniu 3 października 2014 r., w Karpaczu na Dolnym Śląsku, już po raz kolejny mieliśmy okazję wręczyć nagrody za działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. W spotkaniu podsumowującym projekty Samorząd Równych Szans, Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy II i Równe szanse rodziców dzieci niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy, wzięli udział samorządowcy z całej Polski, przedstawiciele urzędów centralnych i organizacji pozarządowych zrzeszających osoby z niepełnosprawnościami i działających na ich rzecz.

Dobre praktyki realizowane w różnych samorządach w Polsce, niezależnie od wielkości czy zamożności tych samorządów, a jedynie ze względu na jakość realizowanych przez nie działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców, zostały nagrodzone w szóstej edycji ogólnopolskiego konkursu Samorząd Równych Szans. Kapituła Nagrody wybrała 15 zwycięzców i przyznała 26 wyróżnień.

Docenienie działań tych samorządów stanowi potwierdzenie, że są one potrzebne, innowacyjne, efektywne i godne naśladowania. Realizujący je samorządowcy, otrzymując taki dowód poparcia dla realizowanej przez nich polityki równych szans, zostają zachęceni do dalszej aktywności. Wielokrotnie wpływa to w znaczący sposób na możliwość kontynuacji danego projektu lub pozyskanie środków na realizację kolejnych. Biorąc udział w ogólnopolskich warsztatach, poprzedzających uroczystość wręczenia nagród, uczestnicy otrzymali również możliwość zwiększenia swojej wiedzy (m.in. z zakresu dostępności informacji dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, działań prozatrudnieniowych, itd.). Poznali działania innych samorządów z innych województw i nawiązali nowe kontakty. Taka wymiana doświadczeń jest niezwykle cenna i owocuje nawiązywaniem współpracy z kolejnymi podmiotami w ramach kolejnych projektów.

Statuetki Samorządu Równych Szans wręczył Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych minister Jarosław Duda (Przewodniczący Kapituły) i Prezes Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego Aleksander Waszkielewicz.