Samorząd Równych Szans 2013

Harmonogram konkursu

Rozpoczęcie zgłaszania wniosków:
05/04/2013
Zakończenie zgłaszania wniosków:
31/05/2013
Ogłoszenie wyników:
13/08/2013

Opis konkursu

Konkurs "Samorząd Równych Szans 2013" oficjalnie rozpoczęty! Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zapraszają do udziału w V edycji plebiscytu na najlepsze projekty samorządów na rzecz osób niepełnosprawnych. W tym roku przyznamy ponadto nagrody w kategorii najlepsze praktyki w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych. Nagrodzone działania zostaną opublikowane w ogólnopolskiej Bazie Dobrych Praktyk.Nagrody wręczymy podczas ogólnopolskiej uroczystości z udziałem środowiska osób niepełnosprawnych, decydentów oraz mediów. Zgłoszenia można przesyłać do 31 maja 2013 r. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministra Edukacji Narodowej, Państwowej Komisji Wyborczej, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Rzecznika Praw Obywatelskich i Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Radosława Mołonia. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie samorządy, które zrealizowały lub realizują projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału osób niepełnosprawnych w życiu lokalnych społeczności.

 

W ramach realizacji projektu „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy" przyznane zostaną nagrody za dobre praktyki w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Ponadto zostaną przyznane wyróżnienia dla jednostek administracji publicznej, które podjęły współpracę w zakresie powyższego projektu, w zakresie umożliwienia realizacji stażu rehabilitacyjnego Beneficjentom projektu. Szczegółowe kryteria znajdują się w regulaminie.

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu

SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS
na najlepsze praktyki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie polityki na rzecz osób niepełnosprawnych

Edycja 2013

i KONKURSU JEDNOSTEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ AKTYWNYCH W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 

 

§ 1

 1. Organizatorem niniejszego konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie (kod: 31-261), przy ul. Wybickiego 3a, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000170802, NIP: 677-222-15-66, REGON 356746471, zwana w dalszej części Regulaminu „FIRR”.
 2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu
  i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
 3. Organizator może dokonywać zmian w niniejszym Regulaminie. Aktualna jego wersja publikowana jest na stronie www.firr.org.pl.
 4. Nagroda „SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS” (dalej: Nagroda) przyznawana jest w ramach projektu realizowanego przez Organizatora.

 

 

§ 2

 1. Celem ufundowania Nagrody jest promowanie najlepszych praktyk jednostek samorządu terytorialnego w zakresie polityki na rzecz praw osób niepełnosprawnych i poprawy jakości ich życia.

 

 

§ 3

 1. Organizator przewiduje przeprowadzenie edycji regionalnych Konkursu pod patronatami Marszałków Województw.
 2. Konkurs „Dolnośląski Samorząd Równych Szans” realizowany jest jako edycja regionalna ogólnopolskiego Konkursu „Samorząd Równych Szans”. Organizatorem Konkursu „Dolnośląski Samorząd Równych Szans” jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, reprezentowany przez Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
 3. Konkurs „Małopolski Samorząd Równych Szans” realizowany jest jako edycja regionalna ogólnopolskiego Konkursu „Samorząd Równych Szans”. Organizatorem Konkursu „Małopolski Samorząd Równych Szans” jest Marszałek Województwa Małopolskiego, reprezentowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
 4. Konkurs „Śląski Samorząd Równych Szans” realizowany jest jako edycja regionalna ogólnopolskiego Konkursu „Samorząd Równych Szans”. Organizatorem Konkursu „Śląski Samorząd Równych Szans” jest Marszałek Województwa Śląskiego, reprezentowany przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

 

§ 4

 1. O Nagrodę „Samorząd Równych Szans” mogą ubiegać się wszystkie jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminy, powiatu i województwa, zwane dalej Ubiegającymi się o Nagrodę, prowadzące Projekty, obejmujące przynajmniej jeden z następujących obszarów tematycznych:
 1. dostępna informacja,
 2. dostępna komunikacja,
 3. dostępna edukacja,
 4. dostępne rozwiązania architektoniczne,
 5. dostępne wybory,
 6. dostępność wydarzeń sportowych,
 7. dostępność wydarzeń kulturalnych,
 8. dostępność turystyki,
 9. dostępne towary i usługi, zwłaszcza usługi publiczne,
 10. zatrudnienie osób niepełnosprawnych,
 11. inne nowatorskie rozwiązania służące wyrównywaniu szans w dostępie osób niepełnosprawnych do pełnego udziału we wszystkich aspektach życia.

 

 

§ 5

 1. Projekt zgłoszony do Nagrody musi:
 1. być zrealizowany lub być w trakcie realizacji,
 2. przyczyniać się do wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w różnych aspektach życia społecznego i zawodowego.
 1. Ubiegający się o Nagrodę wyrażają zgodę na prezentowanie przez FIRR oraz Organizatorów edycji regionalnych Konkursu, zgłoszonych do Nagrody Projektów w publikacjach, na zgromadzeniach publicznych oraz w środkach masowego przekazu w celu promowania dobrych praktyk.

 

 

§ 6

 1. Szczegółowe zasady oraz termin zgłaszania Ubiegających się o Nagrodę zostaną zawarte w ogłoszeniu konkursowym.
 2. Podmiotami zgłaszającymi jednostki samorządu terytorialnego do Nagrody, zwanymi dalej Zgłaszającymi, mogą być zarówno sami Ubiegający się o Nagrodę, jak i organizacje pozarządowe
  oraz osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem pkt. 3.
 3. Zgłoszenie jednostki samorządu terytorialnego do Konkursu przez organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne nakłada na Zgłaszających, pod rygorem nieważności zgłoszenia, obowiązek:
 1. zapoznania tejże jednostki z niniejszym Regulaminem,
 2. uzyskania pisemnej akceptacji tej jednostki dla postanowień niniejszego Regulaminu,
 3. uzyskania autoryzacji materiałów, dotyczących realizowanego Projektu, zwartych w Zgłoszeniu,
 4. uzyskania zgody jednostki samorządu na udostępnianie i przetwarzanie informacji o prowadzonym przez nią Projekcie oraz danych kontaktowych, zawartych w karcie zgłoszeniowej, do celów promocji idei dostępności samorządów dla osób niepełnosprawnych.
 1. Każdy Zgłaszający może zgłosić do Nagrody wyłącznie jeden Projekt danej jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Każdy Zgłaszający może zgłosić do Nagrody więcej niż jedną jednostkę samorządu terytorialnego.
 3. Projekt konkursowy zgłaszany jest wraz z Kartą zgłoszeniową, która stanowi metryczkę projektu.
 4. Zgłaszający w pełni odpowiada za treść opisu Projektu i poprawność danych zawartych w Zgłoszeniu.

 

 

§7

 1. Zgłaszający jednostkę samorządu terytorialnego do Nagrody, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu konkursowym, w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu i promocji jego rezultatów, a także w celu realizacji projektu „Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni" oraz projektu „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, współfinansowanych ze środków PFRON i Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. Ubiegający się o Nagrodę wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zawartych
  w zgłoszeniu konkursowym, w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu i promocji jego rezultatów,
  a także w celu realizacji projektu „Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni" oraz projektu „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, współfinansowanych ze środków PFRON i Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 

 

§8

 1. Zgłaszający w treści zgłoszenia udzieli otwartej licencji na zasadzie Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Unported (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/) na Opis Projektu zawarty w zgłoszeniu konkursowym, między innymi celem umożliwienia promowania Projektu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania skrótów i zmian w przekazanym materiale, zwłaszcza zmian redakcyjnych oraz korektorskich.

 

 

§ 9

 1. Prezes Zarządu FIRR powołuje Radę Nagrody „Samorząd równych szans”.
 2. Skład Rady Nagrody zostanie umieszczony na stronie internetowej www.firr.org.pl.
 3. Rada Nagrody dokonuje oceny projektów, biorąc pod uwagę przede wszystkim:
  1. oryginalność działań podejmowanych w Projekcie,
  2. trwałość/możliwość kontynuacji działań prowadzonych w ramach realizacji Projektu po jego zakończeniu,
  3. możliwość realizacji Projektu przez inne samorządy,
  4. współpracę z innymi podmiotami przy realizacji Projektu, w tym z organizacjami pozarządowymi,
  5. działalność w ramach propagowania dostępności informacji,
  6. działalność w ramach propagowania dostępności komunikacji,
  7. działalność w ramach propagowania dostępności edukacji,
  8. działalność w ramach propagowania dostępności architektonicznej,
  9. działalność w ramach propagowania dostępności wyborów,
  10. działalność w ramach propagowania aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych,
  11. działalność w ramach propagowania działalności kulturalnej osób niepełnosprawnych,
  12. realizację polityki równych szans,
  13. działania promujące szerzenie dobrych praktyk,
  14. działania o charakterze systemowym (tzn. opracowanie i realizacja stałych, zinstytucjonalizowanych mechanizmów wsparcia, które umożliwiają wdrażanie pozytywnych zmian w długiej perspektywie czasu),
  15. działania w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych.
 4. Oceny Projektów dokonane przez Radę są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

 

§ 10

 1. Ubiegający się o Nagrodę w edycji ogólnopolskiej, będący jednostkami samorządowymi z terenu Województwa Dolnośląskiego, których projekty zostaną zgłoszone w ramach tegorocznej edycji Konkursu „Samorząd Równych Szans”, będą dodatkowo ubiegać się o tytuł „Dolnośląskiego Samorządu Równych Szans”.
 2. Zasady przyznawania Nagrody w edycji regionalnej Konkursu oraz wszelkie informacje związane z edycją regionalną Konkursu zostaną umieszczone na stronie: www.umwd.dolnyslask.pl w zakładce (NIE)PEŁNOSPRAWNI.

 

 

§ 11

 1. Ubiegający się o Nagrodę w edycji ogólnopolskiej, będący jednostkami samorządowymi z terenu Województwa Małopolskiego, których projekty zostaną zgłoszone w ramach tegorocznej edycji Konkursu „Samorząd Równych Szans”, będą dodatkowo ubiegać się o tytuł „Małopolskiego Samorządu Równych Szans”.
 2. Zasady przyznawania Nagrody w edycji regionalnej Konkursu oraz wszelkie informacje związane z edycją regionalną Konkursu zostaną umieszczone na stronie: www.rops.krakow.pl

 

 

§ 12

 1. Ubiegający się o Nagrodę w edycji ogólnopolskiej, będący jednostkami samorządowymi z terenu Województwa Śląskiego, których projekty zostaną zgłoszone w ramach tegorocznej edycji Konkursu „Samorząd Równych Szans”, będą dodatkowo ubiegać się o tytuł „Śląskiego Samorządu Równych Szans”.
 2. Zasady przyznawania Nagrody w edycji regionalnej Konkursu oraz wszelkie informacje związane z edycją regionalną Konkursu zostaną umieszczone na stronie: http://niepelnosprawni.slaskie.pl

 

 

§ 13

 1. Terminy przyznania Nagród i ogłoszenia listy Laureatów zostaną zawarte w ogłoszeniu o Konkursie, umieszczonym na stronie internetowej www.firr.org.pl.
 2. O przyznaniu Nagrody Laureaci zostaną powiadomieni pisemnie.
 3. Warunkiem otrzymania statuetki jest obecność przedstawiciela nagrodzonego samorządu na uroczystości wręczenia Nagród, potwierdzona minimum 7 dni przed uroczystością.
 4. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej FIRR i stronach Organizatorów Konkursów regionalnych.

 

§ 14

 1. W ramach Konkursu przewidziane jest przyznanie statuetek, wyróżnień i tytułów „Samorząd Równych Szans”.
 2. Rada Nagrody oraz Kapituły Nagród Specjalnych zastrzegają sobie możliwość nieprzyznania wszystkich nagród przewidzianych Regulaminem.
 3. Rada Nagrody oraz Kapituły Nagród Specjalnych zastrzegają sobie możliwość przyznania nagród dodatkowych.
 4. Samorząd, który trzykrotnie zostanie laureatem Konkursu, otrzyma Złotą Statuetkę „Samorząd Równych Szans”.
 5. Samorząd, który sześciokrotnie zostanie laureatem Konkursu, otrzyma Platynową Statuetkę „Samorząd Równych Szans”.
 6. W ramach realizacji projektu „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej
  i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy” przyznane zostaną nagrody za dobre praktyki w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Ponadto zostaną przyznane wyróżnienia dla jednostek administracji publicznej, które podjęły współpracę w zakresie powyższego projektu, w zakresie umożliwienia realizacji stażu rehabilitacyjnego Beneficjentom projektu. Przy wyborze zostaną wzięte pod uwagę następujące kryteria:
 1. Zaangażowanie komórek organizacyjnych danej jednostki administracji publicznej
 2. Otwartość i przychylność dla działań projektowych
 3. Czas trwania procesu decyzyjnego
 4. Przepływ informacji między jednostką a FIRR
 5. Dostępność dla osób niepełnosprawnych
 6. Umożliwienie rozwoju zawodowego uczestnikom i zbycie doświadczenia zgodnego z wykształceniem i zainteresowaniami podczas stażu
 7. Poziom satysfakcji Uczestników projektu ze współpracy z daną jednostką
 8. Perspektywa podjęcia współpracy w przyszłości
 1. W ramach Konkursu, na podstawie dodatkowych porozumień, mogą zostać ustanowione inne nagrody specjalne.

 

 

§ 15

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 2. FIRR może wykluczyć Ubiegającego się o Nagrodę z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Każdy Zgłaszający oraz Ubiegający się o Nagrodę ma prawo zwrócić się do FIRR o wyjaśnienie treści niniejszego Regulaminu.
 4. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

FIRR zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w szczególności z uwagi na niskie zainteresowanie
i małą liczbę, względnie niski poziom Projektów realizowanych przez Ubiegających się o Nagrodę.

Lista laureatów

Konkurs Aktywny Samorząd w obszarze zatrudniania osób niepełnosprawnych:

 • Katowice
 • Konin
 • Lublin

Instytucje wyróżnione za dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych:

 • Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 • Urząd Miasta Łódź
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
 • Urząd Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim
 • Mazowieckie Kuratorium Oświaty
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 • Komenda Wojewódzka Policji
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Kancelaria Sejmu
 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 • Urząd Miasta Katowice
 • Urząd Miasta Warszawa
 • Urząd Miasta Chorzowa
 • Urząd Miasta Krakowa
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
 • Prokuratura Okręgowa
 • Małopolski Urząd Wojewódzki
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 • Drugi Urząd Skarbowy w Krakowie
 • Nowohucka Biblioteka Publiczna
 • Biuro Terenowego Pełnomocnika Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach 
 • Urząd Miasta Poznań
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

 

Konkurs Samorząd Równych Szans 2013:

Do konkursu zgłosiło się 88 samorządów z całej Polski. Kapituła Nagrody pod przewodnictwem Ministra Jarosława Dudy - pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych, wybrała 16 samorządów - laureatów statuetki Samorząd Równych Szans. Są to:

 • Białystok
 • Gogolin
 • Katowice – złota statuetka
 • Konin
 • Lublin
 • Powiat Kartuski
 • Powiat Szczeciniecki
 • Poznań
 • Ruda Śląska
 • Rybnik
 • Sianów
 • Stargard Szczeciński
 • Szczecin
 • Tarnów
 • Wejherowo
 • Wrocław

Złotą statuetkę przyznano Katowicom, które po raz trzeci zdobyły nagrodę.

Wyróżniono także 24 samorządy. Są to:

 • Choszczno
 • Dzierżoniów
 • Gdańsk
 • Góra
 • Józefów
 • Kowala
 • Łódź
 • Nowogard
 • Ostrów Wielkopolski
 • Powiat Dąbrowski
 • Powiat Ełcki
 • Powiat Kamiennogórski
 • Powiat Kościerski
 • Powiat Nowosądecki
 • Powiat Ostródzki
 • Powiat Policki
 • Powiat Wrocławski
 • Powiat Złotoryjski
 • Sanok
 • Warszawa
 • Warszawa - dzielnica Białołęka
 • Województwo Kujawsko-Pomorskie
 • Województwo Łódzkie
 • Zabrze

Podsumowanie konkursu

W dniach 14-15 listopada w Karpaczu odbyły się warsztaty i spotkanie podsumowujące 3 projekty realizowane przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego: "Samorząd Równych Szans 2013", "Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni", "Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywngo wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy".

Uroczystość wręczenia nagród za dobre praktyki poprzedziły dwudniowe warsztaty, podczas których goście z urzędów centralnych, organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych zapoznali się m.in. z raportem na temat dostępności dla osób niepełnosprawnych 3 tys. stron internetowych samorządów, ze sposobami na obsługę niesłyszących osób w urzędach, oraz w jaki sposób udostępniać materiały audiowizualne, aby były dostępne dla osób niepełnosprawnych. Odbyły się również warsztaty świadomościowe dla pracowników administracji oraz debata na temat wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędach.

 

Laureaci konkursu